Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (druki nr 2510 i 2723).


Poseł Zbigniew Matuszczak:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych, druki nr 2510 i 2723.

    Celem omawianego projektu ustawy jest zliberalizowanie obecnie obowiązujących przepisów regulujących zasady organizowania i prowadzenia loterii fantowych oraz fantowych gier bingo. Dotychczasowe wymagania są restrykcyjne, długie proceduralnie i kosztowne, mają charakter uproszczony tylko w przypadku, gdy wartość maksymalnej puli nagród nie jest większa niż wartość średniego miesięcznego wynagrodzenia - obecnie jest to niecałe 3700 zł. W pozostałych przypadkach organizacje pożytku publicznego jako ich organizatorzy są zobowiązane do uzyskania zezwolenia właściwej izby celnej po spełnieniu wielu przesłanek, takich jak wskazanie miejsca, czasu i celu przeprowadzanej loterii, przedłożenie gwarancji bankowej, że nagrody są zabezpieczone i zostaną wydane, złożenie projektu regulaminu gry, wykonanie losów przez autoryzowane podmioty, złożenie przez organizatorów zaświadczeń z rejestru karnego czy też zaświadczeń o niezaleganiu podatkowo-ubezpieczeniowym.

    W myśl nowej ustawy loterie mogłyby być prowadzone przez organizacje pożytku publicznego bez zbiurokratyzowanego zezwolenia, a tylko na zasadzie zgłoszenia, jeżeli pula nagród jednej loterii nie przekraczałaby 15-krotności średniej kwoty bazowej, obecnie jest to ok. 57 tys. zł, a łączna wartość nagród wszystkich loterii organizowanych przez jedną organizację w ciągu roku nie przekroczyłaby 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia.

    Wprowadzone przepisy ułatwiają prowadzenie działalność organizacjom pożytku publicznego, które nie są nastawione na generowanie zysku, tylko na realizowanie szczytnych celów, takich jak chociażby wsparcie finansowe osób chorych, niepełnosprawnych czy wykluczonych społecznie.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej popiera omawiany projekt ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Zbigniew Matuszczak - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


64 wyświetleń

Zobacz także: