Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

17 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Stanisław Lamczyk:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! W rezultacie zaprzestania przez kopalnię z Rosji sprzedaży bursztynu polskim firmom cena tego surowca wzrosła prawie dziesięciokrotnie. Niedobór bursztynu dotyka tysięcy pracowników branży jubilerskiej i handlowej. Uruchomienie wydobycia bursztynu w Polsce, którego zasoby szacowane są na ponad 1 tys. t, z pewnością pomogłoby zahamować tę tendencję. Dodatkowo wzrosłaby liczba miejsc pracy, dając zatrudnienie ok. 10 tys. osób. Obowiązujące dzisiaj przepisy pozwalają wydobywać bursztyn za zgodą marszałków województw, co z pewnością jest dobrym rozwiązaniem i dużym ułatwieniem dla przedsiębiorstw chcących rozwijać taką działalność. Jednak żeby nie było to prowadzone w sposób rabunkowy, musi być zapewniona długofalowość tego działania.

    W związku z powyższym zwracam się do pana ministra z pytaniem: Czy główny geolog kraju planuje w najbliższej przyszłości rozpoznanie i oszacowanie zasobów bursztynu znajdujących się na terenie Polski? Dziękuję.


17 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Brodziński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odpowiadając na pytanie panów posłów, chciałbym nawiązać do najnowszych danych z ˝Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce˝ według stanu na 31 grudnia ub.r. w zakresie zasobów bilansowych bursztynu w Polsce. Te zasoby wynosiły 1118 t. Zostały one udokumentowane w czterech złożach w dwóch województwach: woj. lubelskim, woj. pomorskim, z tym że różnica jest dość zasadnicza, mianowicie złoża bilansowe bursztynu w woj. lubelskim wynoszą ok. 1088 t, natomiast złoża, o których mówimy, a więc zasoby bilansowe bursztynu na terenie woj. pomorskiego, jedynie 30 t. Wszakże dodać należy, iż w woj. pomorskim została wydana jedynie jedna koncesja eksploatacyjna na złoże Przeróbka- SL, złoże, którego zasoby przemysłowe wynoszą ok. 17 t. Oczywiście nie mówimy tutaj o bursztynie, który wyrzucany jest przez fale morskie i którego uzysk szacowany jest w ciągu roku na kilka ton.

    Najlepsze prognozy bursztynowe wiążą się więc z obszarem północnej części woj. lubelskiego, czyli z powiatem lubartowskim i parczewskim. Na terenie tego pierwszego znajduje się duże złoże Górka Lubartowska i tam szacowane są - podkreślam: tylko szacowane - osady bursztynonośne - bo tak je należy w tej fazie rozpoznania złoża ocenić - na powierzchni ok. 730 km2 i głębokości 20-30 m, maksimum do 50 m, na ok. 250 tys. t. Stąd też Lubelszczyznę, a właściwie północną Lubelszczyznę, należy uznać za obszar najbardziej perspektywiczny. Jednak to już do inwestorów należałoby dokładne rozpoznanie złoża.

    Chciałbym jeszcze podkreślić, iż w 2010 r. zostały staraniem Ministerstwa Środowiska wydane ˝Zasady poszukiwań i dokumentowania złóż bursztynu. Zalecenia metodyczne˝, które to zasady zostały rozpropagowane za pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników. Tam są również informacje, które podaję, oczywiście w stosunku do roku 2010, oraz określone procedury postępowania.

    Jak wiadomo, bursztyn jest traktowany jako kamień ozdobny, a sprawy tego typu są w gestii administracji samorządowej, czyli organem właściwym w tym obszarze jest marszałek województwa oraz samorządowi geolodzy wojewódzcy. Informacje od nich, tylko wspomnę, wskazują, iż w woj. pomorskim obecnie zostało zatwierdzonych 28 projektów robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu, co świadczy z jednej strony wyraźnie o dużym zainteresowaniu inwestorów wydobywaniem tych złóż, a z drugiej strony także o tym, iż dostępna zarówno w Państwowym Instytucie Geologicznym, w urzędach marszałkowskich i u głównych geologów informacja geologiczna jest wystarczająca do podjęcia tego typu decyzji. Stąd, konkludując, główny geolog kraju nie uważa, aby istniała w tej chwili konieczność poszerzenia rozpoznawania i szacowania złoża bursztynu. W moim przekonaniu te informacje są dostępne i umożliwiają, tak jak wynika zresztą z danych statystycznych geologów wojewódzkich, prowadzenie działalności w tym zakresie. Dziękuję.Poseł Waldemar Sługocki - Zapytanie z dnia 25 września 2014 roku.


157 wyświetleń