Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

3 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o:
  - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw,
  - senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
   (druki nr 2603, 2421 i 2726).


Poseł Sprawozdawca Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu sejmowej Komisji Finansów Publicznych mam zaszczyt przedłożyć sprawozdanie z prac komisji nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartym w druku nr 2421, a także nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, zawartym w druku nr 2603. Sprawozdanie z prac komisji nad tymi dwoma projektami zawarte jest w druku nr 2726.

    Pierwsze czytanie ww. projektów odbyło się na plenarnym posiedzeniu Sejmu w dniu 22 lipca 2014 r. Decyzją Prezydium Sejmu projekty skierowane zostały do Komisji Finansów Publicznych w celu dalszego procedowania, a prezydium i członkowie komisji zadecydowali o przekazaniu ich do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego. Oba druki zostały bardzo sprawnie rozpatrzone na jednym posiedzeniu podkomisji. Za podstawę przyjęto druk rządowy, który zawierał w sobie treść druku senackiego. Trzeba także wspomnieć, że zapisy projektu senackiego zostały wcześniej skonsumowane w niedawno nowelizowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W czasie prac podkomisji w projekcie rządowym dokonano tylko niewielkich poprawek legislacyjnych, redakcyjnych. Wykreślono również z zapisów tego projektu art. 3, bo jak zauważono, już wcześniej został on zawarty w niedawno nowelizowanej ustawie o specjalnym podatku węglowodorowym. Po poprawkach legislacyjnych i redakcyjnych przygotowany projekt został przyjęty przez podkomisję bez głosów sprzeciwu. Sprawozdanie podkomisji zostało następnie przedstawione przez pana posła Marcina Święcickiego Komisji Finansów Publicznych na posiedzeniu w dniu 10 września 2014 r. Pozytywne stanowisko rządu wobec projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji przedstawił, czy niejako powtórzył, pan Janusz Cichoń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Następnie prezydium i członkowie Komisji Finansów Publicznych, po przegłosowaniu kolejnych artykułów, jednogłośnie i bez poprawek przyjęli projekt ustawy.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Bardzo krótko przedstawię cele projektu. Chodzi przede wszystkim o usprawnienie procesu wymiany informacji między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową. Wdrożenie tych rozwiązań bezpośrednio przyczyni się do budowy elektronicznej administracji podatkowej, a pośrednio do poprawy poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych, a co bardzo ważne i podkreślane - do ograniczenia najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych.

    Proponowane zmiany będą także wstępem do zapewnienia sprawnej, automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz umożliwią udostępnienie przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. Ustawa w swych zapisach reguluje także płatności, terminy płatności i sposób sprawozdawania między płatnikami, podatnikami i aparatem skarbowym Skarbu Państwa. Umożliwia ona także stosowanie środków komunikacji elektronicznej przez płatników podatku.

    Kolejne ważne zmiany zawarte w projekcie to zapisy, które pozwolą na sprawniejsze i bardziej precyzyjne gromadzenie bazy danych podatkowych. Efektem wdrożenia tej ustawy będzie łatwiejsze egzekwowanie podatków, a co najważniejsze - szybsze rozpatrywanie prowadzonych spraw czy postępowań. Wśród celów projektu jest również stworzenie optymalnego systemu pozyskiwania oraz wymiany informacji pomiędzy polską administracją podatkową i administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej.

    Wszystkie przedstawione zmiany są zgodne z przyjętą decyzją Komisji Europejskiej, Programem Operacyjnym ˝Innowacyjna gospodarka˝ w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który to program został przyjęty 30 października 2007 r. przez Radę Ministrów.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Biorąc pod uwagę powyższe argumenty mające na względzie usprawnienie i ułatwienie procesów zachodzących między płatnikami, podatnikami a administracją podatkową, podkreślając jednocześnie pełną aprobatę Komisji Finansów Publicznych wyrażoną w jednogłośnym przyjęciu przedstawionych zmian na posiedzeniu 10 września 2014 r., wnoszę o przyjęcie przedłożonego sprawozdania przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.


210 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 marca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Informacja bieżąca w sprawie kontraktów terytorialnych zawartych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Agnieszka Kołacz-Leszczyńska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Informacja bieżąca w sprawie niebezpieczeństw dla państwa polskiego...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy