Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

26 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2659 i 2679).


Poseł Miron Sycz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ramach prac Senatu do przedmiotowej ustawy zgłoszono poprawki dotyczące przede wszystkim zmian przepisów w zakresie przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Dostojny poseł Tadeusz Arkit, sprawozdawca komisji, szczegółowo przedstawił zgłoszone poprawki.

    W przypadku poprawki 1. dostrzega się potrzebę większego nadzoru nad zakładami przetwarzania w celu zapewnienia właściwego postępowania ze zużytymi bateriami i akumulatorami kwasowo-ołowiowymi. Z tego względu klub Platformy Obywatelskiej poprze poprawkę Senatu w zakresie art. 62 ustawy o bateriach i akumulatorach.

    Jednak w przypadku poprawki dotyczącej brzmienia art. 63 ust. 2 ww. ustawy należy podkreślić, że obecne przepisy w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami precyzyjnie określają postępowanie z odpadami, w szczególności z odpadami niebezpiecznymi, do których zaliczane są baterie i akumulatory. Obawy, że liberalna propozycja zmiany art. 63 ust. 2 stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska, nie znajdują uzasadnienia, gdy zwróci się uwagę na przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, które zawierają obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów i wypełnienia przez przedsiębiorcę określonych w nim wymagań. Ponadto obowiązujące przepisy w zakresie ochrony środowiska przewidują również ewentualny przypadek skażenia środowiska w wyniku prowadzonej działalności i uwzględniają m.in. zapobieganie szkodom w środowisku i ich naprawę.

    W związku z powyższym klub Platformy Obywatelskiej negatywnie opiniuje poprawki Senatu dotyczące przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych.

    Jednocześnie pozytywnie opiniuje się propozycję stawki opłaty na publiczne kampanie edukacyjne w wysokości 3 groszy za kilogram wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów, a także poprawki o charakterze redakcyjnym.

    Wobec powyższego klub Platformy Obywatelskiej wzglądem poprawek Senatu zawartych w druku nr 2659 głosować będzie za przyjęciem poprawek nr 1, 2 i 3 oraz za odrzuceniem poprawek nr 4 i 6 oraz poprawki nr 5. Dziękuję bardzo. (Oklaski)



Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.


103 wyświetleń