Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

25 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druki nr 2658 i 2673).


Poseł Sprawozdawca Bożenna Bukiewicz:

    Dziękuję bardzo.

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić stanowisko dotyczące uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

    Senat Rzeczypospolitej Polskiej wniósł do ustawy 10 poprawek. Komisja rekomenduje przyjęcie poprawek od 1. do 9. Poprawka 10. nie uzyskała rekomendacji komisji.

    Komisja proponuje, aby poprawki 1. i 4. oraz poprawki 3. i 8. były przegłosowywane łącznie. Poprawki 1. i 4. dotyczą doprecyzowania określeń, jakimi posługuje się ustawa, w celu ujednolicenia z określeniami funkcjonującymi w systemie prawa. Z kolei poprawki 3. i 8. są to poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Poprawka 5. ma charakter merytoryczny i ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w odniesieniu do art. 17 pkt 3 lit. a, który określa wymogi w zakresie ukończenia studiów wyższych dla osób, które będą sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Senat proponuje, aby skonkretyzować wszystkie tytuły zawodowe, które można uzyskać na studiach inżynierskich.

    Komisja nie przyjęła poprawki 10. Jej przyjęcie spowodowałoby wykreślenie z ustawy przepisów nowelizujących ustawę Prawo budowlane. Zdaniem Senatu wprowadzone zmiany w ustawie Prawo budowlane są zmianami pozornymi, ich zamieszczenie w ustawie jest zbędne. Komisja po analizie przedmiotowej poprawki stwierdziła, iż wprowadzone zmiany w ustawie Prawo budowlane nie mają cech nowelizacji pozornej czy domniemanej, są konieczne i zasadne. Dlatego komisja nie rekomenduje poprawki wprowadzonej uchwałą Senatu.

    Pozostałe poprawki ujednolicają bądź doprecyzowują przepisy oraz korygują błędy językowe w ustawie.

    Mając powyższe na uwadze, Komisja Infrastruktury wnosi o przyjęcie w drodze głosowania poprawek od 1. do 9. i o odrzucenie poprawki 10. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.


98 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy