Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Informacja prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy.


Minister Skarbu Państwa Włodzimierz Karpiński:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! Efektywny nadzór nad spółkami Skarbu Państwa w grupie kapitałowej Skarbu Państwa, szukanie synergii, które z jednej strony mają budować wartość tej grupy, wartość poszczególnych spółek w zgodzie z realiami rynkowymi, a z drugiej strony służyć realizacji polityk publicznych, w tym w szczególności bezpieczeństwa energetycznego - to jest podstawowe zadanie, które wyznaczyłem sobie na swoją kadencję, na swoją misję.

    Dzisiaj ponad 60 mld zł jest zaangażowanych w kluczowe projekty energetyczne, które stanowią priorytet działań rządu w zakresie inwestycyjnym. Od Jaworzna przez Opole, Kozienice, Świnoujście aż po Gdańsk i Bałtyk buduje się bezpieczny, spójny i nowoczesny system wytwarzania, generowania, transportowania i dywersyfikacji źródeł energii, bo bezpieczeństwo i niezależność energetyczna Polski jest priorytetem rządu i polityki właścicielskiej ministra skarbu państwa. W tym celu w ten system wpisuje się poszukiwanie własnych surowców i maksymalne wykorzystanie krajowych zasobów. Chcemy skorzystać z tej szansy i dlatego spółki Skarbu Państwa w najbliższym czasie, do 2016 r., zainwestują w poszukiwania surowców, źródeł niekonwencjonalnych nie mniej niż 5 mld zł. Aby ułatwić proces poszukiwań, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, chcemy przygotować, w zasadzie już przygotowaliśmy, projekt ustawy, który uprości procedury administracyjne związane z poszukiwaniem, wydobywaniem i przesyłaniem węglowodorów ze źródeł niekonwencjonalnych. Przewiduje on skrócenie ustawowych terminów rozpatrzenia spraw przez organy administracji oraz terminów odwoławczych, wskazanie precyzyjnie jednego odpowiedzialnego organu jako głównego decydenta i ułatwienie uzyskiwania odpowiednich pozwoleń i opinii czy zgód, tj. zbudowanie komplementarnego systemu, tak jak powiedziałem, nowoczesnego wytwarzania, generowania i przetwarzania energii, stanowiącego o naszym bezpieczeństwie i niezależności energetycznej.

    Wysoka Izbo! Niedawno Ministerstwo Skarbu Państwa przedstawiło rządowi listę 22 strategicznych dla gospodarki spółek pozostajcych w naszym nadzorze, potwierdzając tym samym, że w tych strategicznych obszarach chcemy zachować władztwo korporacyjne. Podkreślam, że wszystko to odbywa się nie na zasadzie decyzji administracyjnych, ale na zasadzie decyzji korporacyjnych, w zgodzie z realiami rynkowymi. Przykład Azotów, które obroniliśmy przed wrogim przejęciem dzięki skutecznie przeprowadzonej konsolidacji, jest znamienny. Pokazuje, że potrzebujemy skutecznych narzędzi do ochrony naszego rynku i naszych interesów, interesów naszej gospodarki.

    Polska była i jest otwarta na zagraniczne inwestycje kapitałowe, ale zdarza się, że intencje inwestorów nie zawsze są zbieżne z interesami polskiej gospodarki. Dlatego przygotowujemy projekt ustawy umożliwiający kontrolę zagranicznych inwestycji kapitałowych w Polsce, który zakłada, że w niektórych przypadkach zakup lub sprzedaż akcji i udziałów polskich firm będzie wymagać zgody ministra skarbu państwa. Będziemy chronić nasze strategiczne aktywa, ale oczywiście w zgodzie ze światowymi standardami, takimi jakie obowiązują w krajach anglosaskich czy u naszych sąsiadów w Austrii i Niemczech.

    Ale żeby wyjść naprzeciw i utrzymać poziom wzrostu gospodarczego, tak jak w 2013 r. zapowiedział pan premier, podjęliśmy działania, które zapewnią utrzymanie wzrostu gospodarczego, tworząc stosowne instytucje. W tym celu stworzyliśmy program ˝Inwestycje polskie˝, który - czy to się niektórym podoba, czy nie - stał się realną i rzeczywistą platformą ekonomiczną wsparcia rozwoju gospodarczego. To fakt, liczby mówią same za siebie.

    Do końca tego roku zaangażowanie Banku Gospodarstwa Krajowego w umowy kredytowe finansujące inwestycje w infrastrukturę przemysłową i infrastrukturę logistyczną sięgnie 19 mld zł, a wartość gwarancji dla małych i średnich firm sięgnie 17 mld zł. Proszę państwa, to oznacza 30 mld dla 80 tys. firm oraz utrzymanie tysięcy i stworzenie tysięcy nowych miejsc pracy dzięki tej działalności gwarancyjno-dłużnej jednego z filarów programu ˝Polskie inwestycje rozwojowe˝. Drugi filar inwestycyjny, spółka Skarbu Państwa PIR, zaangażuje do przyszłego roku ponad 10 mld zł w projekty inwestycyjne, w szczególności w infrastrukturę energetyczną, chemiczną i przemysłową.

    Tak jak zapowiedział pan premier, program ˝Inwestycje polskie˝ zapewni do końca 2015 r. co najmniej 40 mld zł na inwestycje o kluczowym znaczeniu dla kraju w tych obszarach, o których wspomniałem.

    Chcemy, aby pieniądze, które pochodzą z prywatyzacji, wróciły do polskiej gospodarki i dlatego ten program tak dynamicznie się rozwija, może z pewnym falstartem na początku, ale już dzisiaj - tak jak powiedziałem - daje realny wymiar w postaci 10 mld w projektach inwestycyjnych, 30 mld w kredytach dla małych i średnich firm, których jest 80 tys.

    Co będzie w kolejnych latach? Myślimy już o okresie, kiedy skończy się perspektywa finansowa i finansowanie pieniędzmi z unijnego budżetu. Dlatego te dwa filary, dłużny i gwarancyjny oraz inwestycyjny, chcemy połączyć tak, aby stworzyć instytucję, którą śmiało mogę nazwać polskim EBOR, który stanie się wehikułem ekonomicznym, wspierającym polski rozwój gospodarczy, rozwój polskiej gospodarki.

    Szanowni Państwo! Ministerstwo Skarbu Państwa jest aktywnym akcjonariuszem i aktywa, które są jego własnością, wykonuje prawa z udziałów, służą nie tylko do pomnażania wartości. Przypomnę, że przez ostatnie 6 lat wartości aktywów notowanych na giełdzie we władaniu Skarbu Państwa wzrosły o 55%, z 36 mld zł do ponad 100 mld zł obecnie. A więc jeśli ktoś mówi, że prywatyzujemy, sprzedając srebra rodowe, ma prostą odpowiedź, że jest dokładnie odwrotnie. Poprzez profesjonalizację nadzoru, poprzez podnoszenie wartości, poprzez szukanie synergii pomiędzy spółkami Skarbu Państwa podnosimy wartość z jednej strony, tak jak powiedziałem, w oparciu o realia rynkowe, a z drugiej strony realizujemy polityki publiczne (Oklaski), polityki publiczne szczególnie w sektorze bezpieczeństwa energetycznego czy też bezpieczeństwa finansowego, co w ostatnich miesiącach nabiera szczególnego znaczenia.

    To, że grupa kapitałowa Skarbu Państwa ma za zadanie kooperować, ale także wchłaniać innowacje, jest sprawą priorytetową na najbliższe miesiące działalności. Dlatego też spółki Skarbu Państwa zarządzane przez menedżerów będą oceniane pod względem efektywności wykorzystania technologii i innowacji, najnowocześniejszych technologii i innowacji.

    Chcemy także poprzez stworzony w Ministerstwie Skarbu Państwa program koordynacji projektów strategicznych, który już dzisiaj obejmuje wartość ponad 100 mld zł w 135 projektach inwestycyjnych, sprawić, aby ten komponent kooperacji pomiędzy spółkami był także otwarty na ludzi młodych. Każda ze spółek w ramach tego programu będzie miała obowiązek czy każdej będzie sugerowane, aby ten program był uzupełniony o komponent wykorzystania twórczej energii młodych absolwentów i studentów z naszych uczelni. A więc ten program koordynacji oprócz przedsięwzięć stricte kapitałowych, inwestycyjnych będzie uzupełniony o zaangażowanie twórczej myśli intelektualnej polskich uczelni po to, aby ta myśl intelektualna w postaci pomysłów, technologii i patentów nie emigrowała za granicę.

    Dlatego też instrument, który jest w nadzorze Skarbu Państwa, Agencja Rozwoju Przemysłu, która do tej pory spełniała funkcje stricte restrukturyzacyjne, pomocowe, będzie poszerzony o taką aktywność w celu zbudowania ekosystemu, przy wykorzystaniu narzędzi i mechanizmów po to, aby implikować nowe technologie do polskiego przemysłu przy udziale i wsparciu polskich uczelni. To są najistotniejsze kwestie oprócz tych, o których państwo wiecie, a którymi zajmuje się na co dzień minister skarbu państwa, wykonując nadzór nad aktywami Skarbu Państwa powierzonymi mu zgodnie z konstytucją. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Włodzimierz Karpiński - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.


95 wyświetleń

Zobacz także: