Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2575)


Poseł Piotr Zgorzelski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić nasze stanowisko wobec sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013 wraz ze stanowiskiem komisji, druki nr 2537 i 2575.

    Wysoki Sejmie! W dniu 9 lipca na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka generalny inspektor ochrony danych osobowych przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu, którym kieruje od 4 lat. Jak wszyscy wiemy, kadencja generalnego inspektora trwa właśnie 4 lata. Jest to ostatnie sprawozdanie w obecnej kadencji. Wobec powyższego chciałbym podziękować panu Wojciechowi Wiewiórowskiemu za dotychczasową pracę. Całą kadencję generalnego inspektora ochrony danych osobowych Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego ocenia bardzo wysoko.

    Przed przystąpieniem do części poświęconej działalności w 2013 r. muszę wspomnieć o bardzo istotnym akcencie obecnej kadencji, a mianowicie o sprawach związanych z ACTA. Ze strony urzędu wyszedł wyraźny komunikat, że podpisanie tej umowy jest niebezpieczne, jeśli chodzi o prawa i wolności określone w konstytucji. Problem ten wywołał falę protestów i dobrze się stało, że Polska nie przystąpiła do tego porozumienia.

    Na uwagę zasługuje również duże wydarzenie, którego gospodarzem była Polska. Chodzi o 35. Międzynarodową Konferencję Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności, która we wrześniu 2013 r. odbyła się w Warszawie. Stanowiło to istotne wyróżnienie naszego kraju w dziedzinie ochrony danych osobowych na arenie międzynarodowej. Mam nadzieję, że i następna kadencja przyniesie podobne efekty.

    Przechodząc do kwestii związanych z działalnością w 2013 r., trzeba powiedzieć, że sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zgodnie z którymi GIODO składa Sejmowi sprawozdanie raz w roku ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Na posiedzeniu komisji została przedstawiona wyczerpująca analiza zagadnień, którymi zajmuje się GIODO. Jego kompetencje obejmują m.in. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, nadzór nad tym, prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych, wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywanie skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych.

    Na uwagę zasługują przepisy ustawy Prawo telekomunikacyjne, które weszły w życie w 2013 r., a które nakładają na dostawcę usług telekomunikacyjnych obowiązek zawiadamiania GIODO i abonentów o naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych i prowadzenia rejestru takich zdarzeń.

    Wprowadzenie wyżej wymienionych przepisów ustawy było konsekwencją działań legislacyjnych podjętych na szczeblu europejskim, których priorytetem było stworzenie mechanizmów ochronnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług telekomunikacyjnych.

    W okresie, który obejmuje sprawozdanie, nastąpił znaczny wzrost liczby skarg i pytań prawnych kierowanych do Biura GIODO oraz liczby wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych. Na ten stan rzeczy miały wpływ działania edukacyjne skierowane do obywateli w celu uświadomienia przysługujących im z mocy ustawy o ochronie danych osobowych uprawnień. Chodziło także o pokazanie im dróg dochodzenia przysługujących praw. Do Biura GIODO wpłynęło 1879 skarg. Jest to o 286 spraw więcej niż w 2012 r. Niepokoić może znaczący wzrost liczby skarg w sektorze administracji publicznej. Było ich 236, a w roku poprzednim 179.

    Jako parlamentarzyści musimy uważniej przyjrzeć się tym skargom i przeciwdziałać negatywnym zjawiskom w sektorze administracji. W razie stwierdzenia, że działania lub zaniechania kierownika jednostki organizacyjnej, jej pracownika lub innej osoby fizycznej wyczerpują znamiona przestępstwa, GIODO kieruje do organu powołanego do ścigania przestępstw zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Takich zdarzeń było 16. W porównaniu do 2012 r., w którym wystosowano 12 takich zawiadomień, jest to nieznaczny wzrost. GIODO w przypadku naruszania przepisów o ochronie danych osobowych z urzędu lub na wniosek zainteresowanej osoby nakazuje w drodze decyzji administracyjnej przywrócenie stanu zgodnego z prawem, a w szczególności usunięcie uchybień. W 2013 r. takich decyzji wydano 1356, z tego 74 dotyczyły kontroli, 504 postępowań rejestrowych, a 646 decyzji dotyczyło postępowań wszczętych skargami. Co istotne, 109 decyzji wydano w trybie wynikającym z ustawy o egzekucji administracyjnej, z czego 75 zostało wykonanych do końca 2013 r.

    Istotna jest także kwestia szkoleń mających na celu zwiększenie świadomości obywateli o przysługujących im prawach i potencjalnych zagrożeniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Podejmujemy całą serię działań. Chodzi na przykład o wakacyjną akcję organizowaną z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Dzień Ochrony Danych Osobowych, a także o Tydzień Zapobiegania Kradzieży Tożsamości.

    Wysoki Sejmie! To sprawozdanie świadczy o bardzo poważnym podejściu do zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, a także o trosce, aby przepisy odpowiednich ustaw były bezwzględnie przestrzegane. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, zgodnie ze stanowiskiem komisji, opowiada się za przyjęciem sprawozdania z działalności generalnego inspektora danych osobowych za 2013 r.Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


52 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Piotr Zgorzelski - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy