Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druki nr 2444 i 2621).


Poseł Sprawozdawca Bożenna Bukiewicz:

    Dziękuję, pani marszałek.

    Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam zaszczyt w imieniu Komisji Infrastruktury przedstawić sprawozdanie dotyczące projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, druk nr 2444.

    Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 3 czerwca skierował przedmiotowy projekt do prac komisji. 10 czerwca powołano podkomisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia niniejszego projektu ustawy, która na trzech posiedzeniach przeanalizowała przedłożony projekt oraz wniesione poprawki. Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 22 lipca przyjęła sprawozdanie podkomisji. Na posiedzeniu komisji zgłoszono także dodatkowe poprawki, które zostały częściowo przyjęte. Za chwilę krótko je omówię.

    Wysoka Izbo! Projektowana regulacja stanowi transpozycję części postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego. Podczas prac podkomisji i komisji wniesiono szereg poprawek. Znaczna część poprawek przyjętych ma charakter redakcyjno-legislacyjny i doprecyzowujący przepisy. Wniesiono również poprawki merytoryczne. W wyniku prac podkomisji i komisji dokonano zmiany brzmienia art. 3 ust. 1 projektu, który szczegółowo określa przypadki, w których wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej, oraz podmioty, które zlecają sporządzenie tego świadectwa. W odniesieniu do projektu rządowego krąg podmiotów został rozszerzony o osoby, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Ponadto w celu wyeliminowania wątpliwości co do możliwości sporządzania świadectw przez właścicieli lub zarządców budynków, którzy posiadają uprawnienia, komisja zaproponowała, aby zwrot ˝zleca sporządzenie świadectwa˝ zastąpić zwrotem ˝zapewnia sporządzenie świadectwa˝, co wyeliminuje powyższą wątpliwość.

    Podczas prac podkomisji i komisji wprowadzono ponadto obowiązek posiadania świadectwa dla budynków zajmowanych przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej, w których dokonywana jest obsługa interesantów, o powierzchni większej niż 250 m2 już od dnia wejścia w życie ustawy. Rządowy projekt próg powierzchni 250 m2 wprowadzał z dniem 9 lipca 2015 r., a do tego czasu obowiązek miał dotyczyć budynków o powierzchni 500 m2.

    Kolejną propozycją komisji jest doprecyzowanie art. 16 pkt 3 lit. a, który określa wymogi w zakresie wykształcenia, jakie powinna posiadać osoba, która będzie sporządzać świadectwa. Zgodnie z obecnym brzmieniem świadectwa charakterystyki energetycznej sporządza osoba, która m.in. ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera albo równorzędny. Wprowadzając tę zmianę, komisja chciała dać możliwość sporządzania świadectw m.in. osobom posiadającym tytuł magistra inżyniera architekta czy pożarnictwa. Komisja również dokonała zmian co do obowiązku podawania we wniosku o wpis do wykazów adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 oraz art. 23 ust. 3 pkt 3. Z uwagi na fakt, że w polskim porządku prawnym nie istnieje wymóg posiadania adresu poczty elektronicznej, komisja zaproponowała, aby podanie tego adresu nie było obowiązkowe. Z uwagi na to, że w rządowym projekcie nie było regulacji co do zakresu danych wymaganych od wnioskującego o wpis do wykazu, który świadczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne i posiada wymagane kwalifikacje zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innych, komisja doprecyzowała przepis art. 33 poprzez wskazanie, jakie dane ma zawierać taki wniosek.

    W wyniku prac komisji przyjęto, że projektowana ustawa, z wyjątkiem dwóch przepisów dotyczących krajowego planu działania, tj. art. 38 i 44, wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

    Chciałabym się jeszcze odnieść do wniosków mniejszości, które wpłynęły w związku z tym projektem. Propozycja odnosi się do art. 3 ust. 4, który zawiera katalog budynków wyłączonych z obowiązku sporządzania dla nich świadectw charakterystyki energetycznej. Wnioskodawcy proponują, aby obowiązek ten dotyczył budynku wolnostojącego o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2, a także używanego na cele edukacji, kultury, służby zdrowia, sportu, opieki społecznej oraz budynków użyteczności publicznej na terenach wiejskich. Komisja na posiedzeniu analizowała te poprawki i ich nie przyjęła z uwagi na fakt, że dyrektywa wskazuje, które budynki mogą być wyłączone z obowiązku sporządzania świadectw, i przyjęcie przedstawionych propozycji byłoby nadużyciem jej wskazań. Chcę podkreślić, że propozycja zawarta w sprawozdaniu komisji jest spójna z dyrektywą.

    Wysoka Izbo, mając na uwadze to, że projektowana regulacja stanowi transpozycję części postanowień dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, komisja wnosi o przyjęcie projektu ustawy zawartego w sprawozdaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


134 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Bożenna Bukiewicz - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy