Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

33 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013 (druk nr 2537) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2575)


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk:

    Panie Marszałku! Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Szanowny Panie Ministrze! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec sprawozdania z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2013.

    Corocznie dokonujemy w Sejmie oceny pracy tej instytucji, która ma konstytucyjne umocowanie i stoi na straży wolności i praw obywatelskich.

    Pan minister wyjątkowo rzetelnie spełnił obowiązek złożenia sprawozdania Wysokiej Izbie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Nie sposób odnieść się do poszczególnych zagadnień poruszanych w sprawozdaniu, gdyż kilkaset stron informacji to ogromny materiał. Z tej obszernej informacji przebija się rzetelna praca prowadząca do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów.

    W dzisiejszym sprawozdaniu pan Wojciech Wiewiórowski pokazał główne kierunki działalności głównego inspektora ochrony danych osobowych, ale też przybliżył nam istotę pracy tej instytucji z jej codziennymi problemami i wyzwaniami.

    Ważna część działań to praca na arenie międzynarodowej. Jest ona związana z tworzeniem nowych ram prawnych dla ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, także we współpracy z rzecznikami ochrony danych osobowych z innych krajów.

    W 2013 r., jak informował nas w swoim sprawozdaniu pan minister, zaczęły obowiązywać nowe przepisy, bowiem 22 marca weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Zdefiniowano w niej pojęcie naruszenia danych osobowych i wprowadzono obowiązek zawiadomienia GIODO przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych o przypadkach naruszenia danych osobowych abonentów. To ważna sprawa.

    Zauważono znaczący wzrost skarg w sektorze administracji publicznej, marketingu oraz banków i innych instytucji finansowych. Zwrócono też uwagę na olbrzymi wzrost liczby rejestracji zbiorów danych osobowych. W 2007 r. było to 4800 zbiorów, a w roku 2013 zgłoszono ich do rejestracji już 28 264.

    Bardzo duży wzrost liczby spraw dotyczył decyzji GIODO o zezwoleniu na przekazywanie danych do państw trzecich. Okazuje się, że są to postępowania bardzo trudne i wymagające dużego nakładu pracy. Pan minister poinformował, że do laski marszałkowskiej wpłynął projekt ustawy deregulacyjnej, który dotyczy m.in. uproszczenia trybu wydawania tego typu decyzji.

    W sprawozdaniu zwrócono uwagę na znaczny wzrost liczby skarg i zapytań oraz wniosków o rejestrację zbiorów danych osobowych. Przyczyny tego pewnie upatruje się również w działaniach edukacyjnych, skierowanych zarówno do obywateli, jak i do podmiotów sektorów prywatnego i publicznego. Z jednej strony to cieszy, bo pokazuje efekty pracy generalnego inspektora ochrony danych osobowych, z drugiej jednak powoduje zwiększenie wykonywanej pracy. Generalny inspektor apeluje o wzmocnienie lokalowe, techniczne i kadrowe z powodu coraz szerszego zakresu realizowanych zadań. Postaramy się wspierać pana w tych dążeniach.

    Uważam, że bardzo ważną dziedziną działalności GIODO jest edukacja. Obecnie większa świadomość obywateli przekłada się na wzrost liczby zapytań o interpretację przepisów. Sądzę jednak, że w dalszej kolejności przełoży się to na wiedzę, jaką dysponować będzie społeczeństwo, a w konsekwencji na zmniejszenie liczby interwencji. Na przykład przeprowadzone zostało szkolenie dla instytucji samorządowych i podmiotów komunalnych. Tak szeroka edukacja z pewnością spowoduje, że obywatele uzyskają potrzebną wiedzę na temat ochrony danych osobowych od prawników czy samorządowców w swoim miejscu zamieszkania i w przyszłości odciążą Biuro GIODO.

    Nie będę cytowała danych statystycznych zawartych w sprawozdaniu. Z przytoczonych liczb i zamieszczonych tam wykresów wynika, że z każdym rokiem rozszerza się pole działania generalnego inspektora ochrony danych osobowych, dlatego z dużym uznaniem odnosimy się do pracy tej instytucji.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie i wnosi o jego przyjęcie. Ponieważ kończy się kadencja generalnego inspektora ochrony danych osobowych, pragnę serdecznie podziękować za ogrom pracy, jaką pan i podlegli panu pracownicy wykonaliście. Wyrazem uznania dla pana zaangażowania jest wniosek złożony przez posłów naszego klubu o powołanie pana ministra na następną kadencję. Trzeba powiedzieć, że kolejne lata będą wielkim wyzwaniem dla generalnego inspektora ochrony danych osobowych, przede wszystkim dlatego, że pojawią się nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, które prawdopodobnie całkowicie zmienią praktykę działania tej instytucji również w Polsce. Internet przedmiotów, mobilne zdrowie czy też kwestie związane z cyberbezpieczeństwem będą ogromnymi wyzwaniami w najbliższym czasie. Jak wiemy, generalnego inspektora ochrony danych osobowych powołuje Sejm za zgodą Senatu. Osobiście życzę panu kolejnej kadencji na tym stanowisku. Czynię to z tym większym przekonaniem, że bardzo wnikliwie zapoznałam się z przedłożonym sprawozdaniem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich)Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


583 wyświetleń
Zobacz także:


Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja bieżąca w sprawie rządowego programu na lata 2015-2018...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Irena Tomaszak-Zesiuk - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy