Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

30 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (druki nr 2444 i 2621).


Poseł Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję.

    Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Mam pytanie do pana ministra o procedowany projekt ustawy, mianowicie o art. 16, który traktuje o kompetencjach osób, które owe świadectwa charakterystyki energetycznej mogą sporządzać. Ten art. 16 w sposób następujący charakteryzuje taką osobę: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe; 3) ukończyła - i to jest sedno mego pytania - a) studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera albo magistra inżyniera, albo b) studia wyższe inne niż wymienione w lit. a oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

    Natomiast w opinii ministra spraw zagranicznych, która przywołuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r., czytamy w art. 17 (Dzwonek), że państwa członkowskie zapewniają, że wydawać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i przeprowadzać przeglądy systemów ogrzewania, klimatyzacji będą niezależni wykwalifikowani lub akredytowani eksperci. Tytuł magistra inżyniera - wypisałem sobie kilka takich - posiada m.in. technolog żywności i żywienia człowieka, jest też magister inżynier medycyny roślin, hodowli roślin i nasiennictwa oraz agronomii. Czy nie należałoby jednak zamknąć tego katalogu osób, które takie świadectwa mogą wydawać? Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Sługocki - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.


372 wyświetleń