Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

27 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Tomasz Piotr Nowak:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! 1 lipca 2007 r. rozpoczął się proces dotyczący możliwości zmiany sprzedawcy energii. Ten proces stawał się coraz bardziej dynamiczny. Po początkowo niemrawych decyzjach o zmianie sprzedawcy teraz to lawinowo rośnie, ponieważ rosną też korzyści, które towarzyszą zmianie sprzedawcy energii. Według danych przedstawionych na koniec lutego 2014 r. z prawa zmiany, wyboru sprzedawcy skorzystało prawie 105 tys. odbiorców z grup taryfowych A, B, C, a z grupy taryfowej G - 185 tys. odbiorców w gospodarstwach domowych. Jak tak dalej pójdzie, to prognozuje się, że być może do końca bieżącego roku będzie po zmianie aż 300 tys. gospodarstw domowych i 130 tys. przedsiębiorstw.

    To powoduje, że skoro jest rynek, to są na tym rynku firmy, które są bardzo zainteresowane uczestnictwem w tym rynku, i to dobrze, bowiem rośnie konkurencja. Ale z drugiej strony pojawiają się firmy, które niekoniecznie zawsze myślą dobrze o tym, jak ten interes przeprowadzić, pojawiają się firmy, które zorientowane są też na działania na pograniczu prawa, bowiem kuszą odbiorcę niższą ceną za kilowatogodzinę w niekorzystnej umowie, bo zobowiązują klientów do tego, ażeby opłacili różnego rodzaju usługi dodatkowe, często zbędne z punktu widzenia odbiorcy. Do najczęstszych dodatkowych opłat wliczone są pakiety ubezpieczeniowe, opłaty handlowe, prognozy zużycia energii, dodatkowe opłaty za przekroczenie terminu płatności czy nawet usługi doradcze i pakiety zdrowotne. Stąd, panie ministrze, pytanie pierwsze: Czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów kontrolujących i monitorujących sprzedaż energii odbiorcom indywidualnym, na przykład poprzez certyfikowanie sprzedających energię?


27 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Posłowie! Zapewnienie odpowiedniej ochrony praw konsumenta i interesów odbiorcy na rynku energii jest kwestią priorytetową dla ministerstwa, obok oczywiście bezpieczeństwa energetycznego kraju i obywateli. Wyrażamy zaniepokojenie w związku z pojawiającymi się informacjami o nakłanianiu odbiorców w sposób nieetyczny do zawierania umów czy o stosowaniu nieprzejrzystych postanowień umownych celem wprowadzenia kontrahenta w błąd. Nawet w sytuacji gdy nierzetelne działania sprzedawców stanowią niewielki procent w skali ogółu zawieranych umów, działania te są nie tylko krzywdzące dla indywidualnego odbiorcy energii, ale także mogą mieć negatywny wpływ na rozwój rynku energii poprzez zniechęcenie odbiorców do korzystania z możliwości wyboru sprzedawcy. Dlatego też nierzetelne działania sprzedawców należy nie tylko stanowczo potępiać, ale też tępić.

    Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo energetyczne wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży energii elektrycznej wymaga uzyskania koncesji. Przedsiębiorcy występujący do prezesa URE z wnioskiem o udzielenie koncesji muszą spełniać liczne przesłanki do jej uzyskania, między innymi: dysponować środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie działalności bądź być w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania, posiadać możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności, a także zapewnić zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych. Wszystkie wymienione elementy są szczegółowo weryfikowane przez urząd podczas procesu ubiegania się o koncesję, a wnioskodawca, który nie spełnia wymaganych przepisami warunków, spotyka się z odmową udzielenia koncesji. Ponadto zgodnie z art. 38 Prawa energetycznego udzielenie koncesji może być uzależnione od złożenia przez wnioskodawcę zabezpieczenia majątkowego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich, które mogą powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją.

    W ramach swojej działalności w zakresie wydanej koncesji prezes URE monitoruje i kontroluje również działalność przedsiębiorstw energetycznych. W określonych warunkach prezes URE może nałożyć karę na każde koncesjonowane przedsiębiorstwo. Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganej koncesji zgodnie z art. 60 ustawy Kodeks wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Ochrona konsumentów oraz działania związane z eliminowaniem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów należą, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, do właściwości prezesa UOKiK. Przepisy tej ustawy przyznają temu organowi szereg uprawnień, w tym do prowadzenia postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowy interes konsumentów, które mogą skończyć się nałożeniem kary pieniężnej na przedsiębiorstwo, oraz w zakresie podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego niedozwolonych prawem umów. Podstawowym narzędziem prezesa UOKiK w tym zakresie są bieżące kontrole wzorów umów stosowanych przez przedsiębiorców oraz analiza napływających skarg konsumentów.

    Od 2007 r. prezes URE konsekwentnie podejmuje działania informacyjne skierowane w szczególności do odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych. W URE działa punkt informacyjny dla odbiorców paliw i energii, w którym odbiorcy mogą uzyskać informacje o przysługujących im prawach. Często też widzimy w mediach akcje informacyjne spółek energetycznych, którym dobro klienta i przestrzeganie przepisów leży na sercu. Te akcje są częste, choć niektóre przykłady pokazują, że są jednak nieskuteczne, nie docierają do wszystkich konsumentów, którzy często dają się nabrać na nieuczciwe propozycje. Mając na uwadze opisany system, w tym koncesjonowanie przez prezesa URE obrotu energią elektryczną, w ocenie Ministerstwa Gospodarki nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych mechanizmów kontrolujących i monitorujących sprzedaż energii elektrycznej. (Dzwonek) Ustawowo te zadania są domeną prezesa URE, który należycie z nich się wywiązuje. To nie znaczy niestety, że od czasu do czasu do takich sytuacji nie będzie dochodziło, ale mamy w tym zakresie pomoc, są sądy konsumenckie, działają rzecznicy konsumentów w urzędach powiatowych, którzy są najbliżej osób potencjalnie poszkodowanych. Jeżeli są takie osoby, to niech próbują tą drogą dochodzić należnych im praw. Dziękuję.


27 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Krzysztof Gadowski:

    Dziękuję.

    Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze! W sytuacjach gdy dochodzi do zmiany dostawcy energii, pojawia się wiele problemów, a w niektórych przypadkach i nadużyć. Chodzi o odrębne rachunki związane z zakupem energii i przypadki drugiego rachunku w sytuacji dystrybucji energii, zwłaszcza na tych terenach, gdzie nie ma producenta energii, a osoba zainteresowana zmianą producenta otrzymuje dwa rachunki. W związku z tym chcielibyśmy zapytać pana ministra, czy przewiduje się wprowadzenie dodatkowych rozwiązań prawnych, które zobowiążą zarówno producenta, jak i dystrybutora do wewnętrznych umów, w konsekwencji prowadzących do pojawienia się jednego, kompleksowego i czytelnego rachunku, a nie dwóch odrębnych rachunków.


27 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Tomasz Tomczykiewicz:

    Problem, o którym dzisiaj mówimy, głównie dotyka nie tych, którzy świadomie chcą zmienić dostawcę energii, bo jednak te osoby przygotowują się do tego procesu. Gorsza sytuacja jest wtedy, gdy domokrążcy trafiają na osobę starszą, niezorientowaną i oferują złote góry. Często nieświadomy klient podpisuje umowę. Osobiście miałem do czynienia z przypadkiem starszej kobiety, ale jak mówiłem, droga pomocy przez urząd powiatowy okazała się bardzo skuteczna w rozwiązaniu tej umowy. Tak więc wszystkich, którzy są oszukani, zachęcamy do takiej drogi. Pracujemy nad różnymi rozwiązaniami. Trwają dyskusje, które mają na celu to, aby rachunek był jak najbardziej czytelny i prosty, bo dzisiaj, jak wiemy, wszystko jest wyszczególnione, ale czy nam to się uda, zobaczymy. Dziękuję. (Oklaski)Tomasz Piotr Nowak - Pytanie z 24 lipca 2014 r.


10 wyświetleń

Zobacz także: