Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Aleksandra Trybuś:

    Dziękuję.

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Obowiązkiem właścicieli aptek jest zapewnienie pacjentom dostępu do leków, których potrzebują. Niestety do mojego biura poselskiego zgłaszają się właściciele aptek, farmaceuci, którzy alarmują, że mają coraz większe trudności z zakupem tychże leków. Są zaniepokojeni pojawiającymi się trudnościami w zakupie określonych rodzajów lekarstw. Problem dotyczy tych leków, które dostępne są wyłącznie w hurtowaniach koncernów farmaceutycznych. Coraz częściej zdarza się, że te hurtownie wprowadzają limity sprzedaży danego leku. Prowadzi to do sytuacji, w których właściciele aptek nie są w stanie zamówić dla potrzebujących pacjentów leku, ponieważ, jak informowani są w hurtowaniach, ich miesięczny limit na dany lek został wyczerpany. Proceder potwierdzają izby aptekarskie, to, że firmy farmaceutyczne ograniczają sprzedaż niektórych farmaceutyków, szczególnie tych, które wywożone są masowo za granicę. W związku z powyższym kieruję do pana ministra następujące pytania. Czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny sygnalizował panu ministrowi występowanie tego typu sytuacji? Czy w związku z tym ministerstwo dostrzega problem? Jakie kroki są podejmowane w celu przeciwdziałania takim praktykom hurtowni koncernów farmaceutycznych? Dziękuję.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Dziękuję za te pytania. Oczywiście ministerstwo dostrzega problem i szereg nieprawidłowości wiążących się z rynkiem rodzimej dystrybucji leków w Polsce. Problem jest jednak bardziej złożony, bo nie dotyczy tylko reglamentowania dostaw do pojedynczych aptek. Mamy bowiem do czynienia z paradoksem dotyczącym pewnego sukcesu naszej ustawy refundacyjnej, która spowodowała obniżenie cen leków w Polsce do takiego poziomu, który dzisiaj jest najniższy, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej. W związku z powyższym opłacalne stało się kupowanie leków w Polsce w dużych ilościach i wywożenie ich do innych krajów Unii Europejskiej, gdzie można za nie uzyskać cenę wyższą niż na polskim rynku. Ten problem dotyczy wielu produktów, jak doskonale wszyscy wiemy. Wskazują na to także nasze obserwacje, jeżeli chodzi o ten rynek. Ten problem jest najbardziej palący, niepokojący w obszarze heparyn drobnocząsteczkowych czy nowoczesnych analogów długo działających, a także krótko działających insulin.

    Jest to wynik działania, które nazywamy dystrybucją równoległą. Samo w sobie nie jest to zjawisko nielegalne czy patologiczne, o ile zostaje zaspokojone przede wszystkim zapotrzebowanie pacjenta indywidualnego, o czym szczegółowo mówi art. 36z ustawy Prawo farmaceutyczne. Chodzi o zobowiązanie podmiotu odpowiedzialnego i podmiotu hurtowego, który prowadzi działalność hurtową, do zapewnienia dostępu do produktów leczniczych pacjentowi indywidualnemu. W rezultacie w sytuacji dość częstych braków leków pojawiających się sporadycznie i wywożenia ich za granicę podmioty realizują te działania w takiej intencji, by rzeczywiście zapewnić ten dostęp. W praktyce wygląda to tak, że jeżeli apteka zamawia zwyczajowo jedno, dwa, trzy opakowania tygodniowo, a w następnym zamówieniu zamawia ich 20 czy 40, to podmiot odmawia dostarczenia takiej ilości leku w obawie przed wywożeniem go za granicę. Niemniej jednak działania wdrożone przez ministra zdrowia od 1,5 roku w tym zakresie mają charakter interwencyjny i opierają się na ścisłej współpracy inspekcji farmaceutycznej, ministra zdrowia, podmiotów hurtowych i stałej inwigilacji lokalnego rynku, a także lokalizacji poszczególnych leków na tym rynku. Otrzymujemy informacje od podmiotów najbardziej zagrożonych, jeżeli chodzi o brak leków, dotyczące tego, jaką partię leku, jaką ilość wprowadziły do obrotu, do jakich hurtowni. Monitorujemy dystrybucję tych leków. W znakomitej większości przypadków okazuje się, że jeżeli są niedobory czy trudności w zaopatrzeniu w jednej aptece, chodzi o określony lek, to realizacja jest możliwa na tym samym terenie w innej aptece. Niemniej jednak docelowo pragniemy zaproponować rozwiązanie kompleksowe, które zmniejszy ten proceder. Chodzi mianowicie o uszczelnienie całego systemu nadzoru nad dystrybucją leków. Poniekąd jest to działanie wynikające z implementacji tzw. dyrektywy fałszywkowej, która spowoduje, że leki będą monitorowane odrębnie, czyli do poziomu każdego opakowania leku, od wejścia na rynek aż do sprzedaży pacjentowi. Będzie można zlokalizować opakowanie takiego leku na każdym etapie jego dystrybucji. Z drugiej strony pragniemy wprowadzić mechanizm, który uprawni polskie władze, chodzi o głównego inspektora farmaceutycznego, do wydawania sprzeciwu na wywóz z kraju leków, gdy będzie zagrożenie ich niedoboru w kraju. Jest to działanie, które z jednej strony, w naszym przekonaniu, jest zgodne z prawem Unii Europejskiej i nie stoi w sprzeczności z zasadą swobody przepływu towarów przez granice, a z drugiej strony jest działaniem dotyczącym ochrony zdrowia publicznego i zabezpieczenia populacji mieszkającej w Polsce przed częściowymi, czasowymi niedostatkami czy trudnościami w nabyciu poszczególnych produktów leczniczych.

    Sama dystrybucja równoległa jako zjawisko jest działaniem absolutnie legalnym. Trzeba jednak powiedzieć, że dociekania inspekcji farmaceutycznej i śledztwa, które się toczą, wskazują, że nierzadko odbywa się to w sposób wiążący się z łamaniem Prawa farmaceutycznego. Chodzi mianowicie o tzw. odwrócony łańcuch dystrybucji. Do złamania prawa dochodzi, kiedy apteka odprzedaje lek hurtowni, co jest nielegalne, albo wtedy, kiedy hurtownia odmawia sprzedaży leku aptece, a w tym samym czasie dokonuje transakcji i sprzedaje innej hurtowni, nierzadko zagranicznej.

    Dzięki współpracy ministra zdrowia, głównego inspektora farmaceutycznego z urzędami kontroli skarbowej przeprowadzane są w kraju tzw. równoległe kontrole, które analizują rozbieżności pomiędzy systemem fakturowym a stanem magazynowym i składem leków. Wskazują one na to, że tych nieprawidłowości jest dość sporo. Spodziewamy się przekazania spraw do procedowania przez sądy. W tej chwili część tego typu nieprawidłowości jest przedmiotem postępowań prokuratorskich, a zatem równolegle do czynności kontrolnych Ministerstwo Zdrowia przygotowuje działania legislacyjne o charakterze kompleksowym, które ustabilizują sytuację, a przede wszystkim ułatwią lokalizację leku, dostęp do leku w terenie, na poziomie lokalnym. Dziękuję uprzejmie.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Janina Okrągły:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Bardzo się cieszę, że zostaną podjęte działania legislacyjne, które będą zapobiegały takim procederom. Tak jak pan powiedział, handel równoległy, o którym tu mówimy, jest po prostu wynikiem swobodnego przepływu towarów. Nie możemy tego kwestionować. Nieprawidłowe i nieprawne u nas jest hurtowe sprzedawanie leków przez apteki. Handel równoległy, wywóz i przywóz leków występuje we wszystkich krajach Unii, nie jest to nasz wyjątkowy polski problem. Handel opiera się na różnicach cen i różnicach kursu walut. Różne kraje zastosowały w związku z tym różne rozwiązania, m.in. pozwalając aptekom na wywóz leków, ale oczywiście przy wydawaniu odpowiednich decyzji i pod nadzorem.

    Czy mógłby pan powiedzieć więcej o tych rozwiązaniach, które będą przyjęte u nas, w Polsce? (Dzwonek) Słyszę, że ministerstwo przygotowuje już projekt ustawy o refundacji leków, gdzie będzie to ujęte.


12 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki:

    Dziękuję bardzo.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Tak, rzeczywiście projekt ustawy jest po uzgodnieniach zewnętrznych, po uzgodnieniach publicznych. W tej chwili jest przygotowywany do tego, by przedstawić go komitetowi stałemu Rady Ministrów już w tej gotowej wersji, która następnie będzie procedowana.

    Te działania obejmują model docelowy, kiedy będziemy w dwu-, a góra w trzyletniej perspektywie tworzyli system informatyczny, który usprawni nadzór nad lekami, czyli taki pełen system nadzoru od momentu wejścia leku, wpuszczenia całej serii, zwolnienia serii, czyli wejścia do obrotu hurtowego, aż do dystrybucji indywidualnej, czyli wydania leku pacjentowi w aptece. Przy czym, korzystając z przepisów tzw. dyrektywy fałszywkowej, w przypadku większości leków na receptę i niektórych tzw. leków OTC, czyli wydawanych bez recepty, będzie to system, który pozwoli na identyfikację wręcz pojedynczego opakowania, czyli bardzo szczelny i bardzo dokładny.

    Drugi mechanizm, który wprowadzamy szybko i na już, dotyczy informacji zebranych przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych na podstawie śledztw oraz zgłoszeń mówiących o braku możliwości zrealizowania zapotrzebowania pacjenta przez apteki lokalne. Będzie więc obowiązek informowania o tym fakcie wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, a ten będzie miał obowiązek wyjaśnienia tej sytuacji. W przypadku gdy rzeczywiście dojdzie do stwierdzenia, że ten niedobór w zaopatrzeniu występuje z przyczyn, które są niezależne od tej apteki, i rzeczywiście tego leku nie ma, to na tej podstawie będzie tworzona lista leków, które są najbardziej zagrożone tym, że ich dostępność będzie ograniczona. Ta lista, nazwijmy ją roboczo ˝czarną listą˝, będzie listą leków, która będzie publikowana w drodze obwieszczenia przez ministra zdrowia. W ten sposób wszystkie podmioty, które trudnią się sprzedażą hurtową, a także wywozem leków za granicę, będą zobligowane do tego, że kiedy zamierzają wywieźć z kraju jeden z leków z tzw. czarnej listy, muszą się wcześniej ubiegać o pozwolenie głównego inspektora farmaceutycznego. Jeżeli go nie uzyskają, albo jeżeli wbrew odmowie wywożą leki, wówczas będą podlegały dotkliwym sankcjom administracyjno-finansowym w taki sposób, by ten proceder po prostu przestał być opłacalny. To jest ten mechanizm szybkiego działania i kontroli dotyczącej obecności leków. W zestawieniu z tym pełnym systemem informatycznym będzie on chyba najbardziej sprawny. Dziękuję uprzejmie.Aleksandra Trybuś-Cieślar i Janina Okrągły - pytanie z 10 lipca 2014 r.


17 wyświetleń
Zobacz także:Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 kwietnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 90 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 94 Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 21 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zdrowiu publicznym

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 23 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Informacja bieżąca w sprawie zamierzeń rządu w zakresie pomocy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Janina Okrągły - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy -...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy