Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożenna Bukiewicz:

    Dziękuję bardzo, pani marszałek.

    Panie Ministrze! Wytwarzana w Polsce energia elektryczna pochodzi głównie z przetworzenia węgla brunatnego oraz kamiennego. Najtańszym źródłem energii jest węgiel brunatny, którego wydobycie w naszym kraju sięga 65 mln t rocznie. Zgodnie z prognozami do roku 2030 zapotrzebowanie na węgiel brunatny będzie systematycznie wzrastać. Niestety eksploatowane dotychczas polskie złoża wystarczą jedynie na maksymalnie 10 kolejnych lat, licząc od roku 2013. Aby utrzymać obecny poziom wydobycia węgla brunatnego, konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, niezbędna jest budowa zespołu kopalń na terenie gmin Gubin oraz Brody, wraz z kompleksem elektrowni konwencjonalnych. Inwestycja ta musi zostać uznana za priorytetową dla państwa polskiego, ponieważ złoża w tym rejonie szacowane są na ponad 2 mld t i stanowią niezbędne zabezpieczenie energetyczne krajowej gospodarki. Równocześnie pełny rozruch kompleksu wydobywczo-energetycznego będzie jednym z najważniejszych czynników dynamizujących rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego oraz regionów ościennych. W związku z tym zwracam się do pana ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

    Po pierwsze, czy kierowany przez pana resort dysponuje aktualnym harmonogramem działań na rzecz realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na rok 2014? Drugie pytanie: Czy w ocenie Ministerstwa Gospodarki możliwe będzie uruchomienie wydobycia węgla brunatnego na terenie gmin Gubin oraz Brody jeszcze w roku 2014? Trzecie pytanie: Czy Ministerstwo Gospodarki przewiduje realizację innych inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej na terenie województwa lubuskiego w latach 2014-2020? Dziękuję bardzo.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Zdzisław Gawlik:

    Pani Marszałek! Pani Poseł! Szanowni Państwo! Z uwagi na treść pytania, na zakres terytorialny prowadzonej działalności gospodarczej w obszarze wydobycia węgla brunatnego, w zasadzie jest to pytanie związane bezpośrednio z aktywnością w sektorze energetycznym Polskiej Grupy Energetycznej. Na ten moment inne grupy energetyczne, w których Skarb Państwa posiada uprawnienia właścicielskie, ani nie są zaangażowane w węgiel brunatny, ani nie prowadzą działalności na terenie województwa lubuskiego.

    W grupie kapitałowej Polska Grupa Energetyczna zdefiniowane są obecnie dwa projekty z obszaru udostępniania nowych złóż węgla brunatnego. Projekty te dotyczą złóż węgla brunatnego występujących w okolicy Gubina, to jest województwo lubuskie, oraz złóż węgla brunatnego występujących w okolicy Złoczewa w województwie łódzkim. Prace w zakresie złoża Gubin prowadzi spółka celowa przeznaczona do tego celu, Polska Grupa Energetyczna Gubin sp. z o.o., natomiast prace w zakresie złoża Złoczew prowadzone są przez Polskie Górnictwo Energetyczne Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, popularnie zwane Gieksą. W obu przypadkach prowadzone prace koncentrują się na obszarach związanych z przygotowaniem wniosków koncesyjnych. Prace te prowadzone są w trzech płaszczyznach, a mianowicie, po pierwsze, planowania przestrzennego, po drugie, uwarunkowań środowiskowych realizacji przedsięwzięcia, po trzecie, projektowania górniczego. W tym celu opracowywana jest dokumentacja do celów postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Trwają również starania o podjęcie przez gminę działań zmierzających do opracowania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniających planowane inwestycje na tym terenie. Złożenie wniosków o udzielenie koncesji wydobywczych dla tych złóż planowane jest w IV kwartale 2015 r. Jak daleko i sprawnie ten proces będzie realizowany, zależy nie tylko od spółki Polska Grupa Energetyczna Gubin i całej Polskiej Grupy Energetycznej, ale także od współpracy z samorządem lokalnym.

    Trudno byłoby sobie zatem wyobrazić, że wydobycie węgla brunatnego na terenie złoża Gubin zostanie uruchomione do końca 2014 r. Proces inwestycyjny związany z zagospodarowaniem tego złoża będzie mógł się rozpocząć dopiero po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych, zwłaszcza decyzji koncesyjnej dotyczącej eksploatacji węgla. Polska Grupa Energetyczna prowadzi działania mające na celu przygotowanie wniosków koncesyjnych dotyczących wydobywania węgla, w tym wypełnienie wszelkich wymogów wynikających z obowiązujących regulacji prawnych. Uzyskanie koncesji na eksploatację złoża przewidywane jest na przełomie lat 2016 i 2017. Proces inwestycyjny od uzyskania koncesji na wydobycie węgla szacowany jest na okres ok. 10 lat. Należy przy tym zaznaczyć, że budowa nowego kompleksu energetycznego uzależniona będzie od kształtu polskiej polityki energetycznej, a także od polityki klimatycznej, a projekt eksploatacji złoża Gubin będzie rozpatrywany w ramach strategii rozwoju całego portfela wytwórczego spółek Polskiej Grupy Energetycznej, całej grupy kapitałowej.

    Oczywiście trudno mówić o innych kluczowych inwestycjach energetycznych, jakie są realizowane na terenie całego kraju czy wyłącznie na terenie województwa lubuskiego, dopóki stosowna informacja nie pojawi się bezpośrednio ze strony spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych, bo określony obowiązek informacyjny obliguje do tego grupę i równocześnie zobowiązuje każdego z akcjonariuszy do powstrzymania się od jakichkolwiek komentarzy. Chcę jednak powiedzieć, że na terenie województwa lubuskiego w zakresie projektów energetycznych realizowane są prace nad projektami farm wiatrowych oraz budowy przez Polską Grupę Energetyczną kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego o mocy 138 MW. Nowy blok gazowo-parowy w elektrociepłowni Gorzów zapewni dostawy ciepła dla miasta przy minimalnym poziomie oddziaływania na środowisko, a także przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego w tej części Polski.

    Jeżeli chodzi o inne planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w grupie kapitałowej, to stosowne informacje będą pojawiać się zgodnie z wymogami, do których przestrzegania grupa jest zobowiązana. Dziękuję bardzo.


15 punkt porządku dziennego:


Pytania w sprawach bieżących.


Poseł Bożenna Bukiewicz:

    Nie, dziękuję bardzo.Bożenna Bukiewicz i Waldemar Sługocki - pytanie z 6 czerwca 2014 r.


86 wyświetleń