Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

15 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (druki nr 2390 i 2412).


Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych jest wypełnieniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r., wyroku, który Trybunał Konstytucyjny wydał po rozpoznaniu wniosku prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności przepisów ustawy wymienionej na wstępie.

    Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku orzekł, że art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. w zakresie, w jakim za przedsiębiorcę uznaje przedsiębiorcę spełniającego wymagania tylko dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 ust. 1 oraz z art. 2 konstytucji. Trybunał Konstytucyjny orzekł również, że art. 12 ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim dotyczy wykonawcy, wobec którego ogłoszono upadłość przed wejściem w życie tej ustawy. Mając na uwadze to, że ten przepis wedle orzeczenia jest sprzeczny z art. 2 Konstytucji RP w zakresie wskazanym w wyroku, Trybunał Konstytucyjny proponuje nie uchylenie przepisu, a jedynie jego modyfikację zgodną z jego wskazówkami. W przypadku zastosowania tego przepisu w brzmieniu będącym przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego mogłoby bowiem dojść do uszczuplenia praw majątkowych innych niż Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wierzycieli upadłego, którzy skorzystali z konstytucyjnych gwarancji swoich praw już w momencie wejścia w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r.

    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP ocenia, że rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych wypełniają wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2013 r. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP będzie głosować za przyjęciem omawianego projektu. (Oklaski)Poseł Lucjan Marek Pietrzczyk - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.


161 wyświetleń

Zobacz także: