Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

8 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2330).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawię stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2330.

    Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i w głównym założeniu służy zwalczaniu szkodliwej konkurencji państw tzw. rajów podatkowych. Projekt zakłada, że cel ten będzie realizowany głównie poprzez opodatkowanie dochodów z kontrolowanych spółek zagranicznych. Sama definicja zagranicznej spółki kontrolowanej mówi, że jest to zagraniczna spółka mająca siedzibę w tzw. rajach podatkowych albo państwie, z którym Polska lub Unia Europejska nie zawarły umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania informacji podatkowych, przy czym dotyczy to zagranicznej spółki, która nieprzerwanie przez 30 dni posiada co najmniej 25% udziałów i w przypadku której co najmniej 50% przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów i co najmniej jeden rodzaj przychodów podlega opodatkowaniu niższemu o co najmniej 25% stawki CIT obowiązującej w Polsce.

    Jeśli odnieść się do konkretnych rozwiązań w zakresie opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, proponowane polskie rozwiązania wzorowane są na doświadczeniach innych państw, opodatkowanie bowiem dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej ma wymiar międzynarodowy i podobne regulacje posiada szereg państw członkowskich Unii Europejskiej, jak już dzisiaj wymienione Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Węgry, Włochy, Estonia, jak również państwa pozaeuropejskie, takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Argentyna czy Chiny. Należy również zauważyć, że wyłączone z ww. opodatkowania są zagraniczne spółki kontrolowane: o rocznych przychodach stosunkowo niskich, bo do 250 tys. euro, te, które prowadzą rzeczywistą działalność gospodarczą, a dochody nie przekraczają 10% przychodów osiągniętych z tytułu prowadzenia tej działalności, oczywiście pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji, i spółki podlegające opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzące w tym państwie rzeczywistą działalność.

    Inne uregulowanie zawarte w projekcie to likwidacja zwolnienia z podatku CIT wypłat dywidend w części, w jakiej świadczenie wypłacane z tytułu dywidendy w państwie spółki podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu. Projekt zawiera również modyfikację zasad dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji oraz odracza o pięć lat opodatkowanie przychodu z tytułu wniesienia do spółki kapitałowej tzw. komercjalizowanej własności intelektualnej, czyli patentu, prawa ochronnego wynalazku, prawa autorskiego do programu komputerowego itp.

    Inne proponowane projektem zmiany to: wyłączenie z obowiązku opracowywania dokumentacji dotyczącej cen transferowych w przypadku transakcji pomiędzy grupą producentów rolnych a jej członkami, nałożenie obowiązku na podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych albo rachunki zbiorcze poboru podatku od dywidend uzyskanych z tych papierów, a także jednoznaczne wskazanie, że przychodem jest także wartość świadczeń w naturze, zbycie składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

    Projektowane zmiany ustaw będą generalnie oddziaływać na szeroką grupę podatników podatku dochodowego, natomiast w samym zakresie uregulowań dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej dotyczy to wąskiej grupy podatników posiadających pakiet kontrolny udziałów w podmiotach zagranicznych zlokalizowanych w krajach o niskim lub zerowym poziomie opodatkowania. Ustawa wpłynie na sektor finansów publicznych, zarówno na budżet państwa, jak i budżety jednostek samorządu terytorialnego, ale określenie wielkości tego dodatniego wpływu jest trudne do precyzyjnego, dokładnego określenia. Nie przewiduje się natomiast spadku atrakcyjności Polski, jeżeli chodzi o bezpośrednie i rzeczywiste inwestycje zagraniczne, ponieważ czynniki decydujące o takich decyzjach są dość złożone, a zmiany w opodatkowaniu nie powinny być w tym przypadku decydujące. Podobne regulacje są przecież w wielu innych krajach, o których już wspominałam.

    Na uwagę zasługuje fakt przeprowadzenia dość obszernych konsultacji społecznych z wieloma instytucjami zainteresowanymi projektem. (Dzwonek) Wiele ze zgłoszonych uwag zostało uwzględnionych już w omawianym projekcie, a inne, jak sądzę, będą przedmiotem analizy w czasie prac nad projektem w komisjach sejmowych. Projekt zmian jest dość obszerny i złożony. Wiele propozycji zmian wymaga wnikliwej analizy w toku prac w parlamencie. Mój klub jest za skierowaniem projektu do prac w komisjach. Dziękuję bardzo.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.


119 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy