Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2239 i 2328).


Poseł Sprawozdawca Jerzy Budnik:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu, na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu, projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 2328, a sam projekt w druku nr 2239.

    Pierwsze czytanie i rozpatrzenie tego projektu odbyło się na posiedzeniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich w dniu 23 kwietnia br. Projekt wprowadza do regulaminu Sejmu dwie istotne zmiany.

    Pierwsza dotyczy powołania nowej stałej komisji sejmowej - Komisji Polityki Senioralnej. Do jej zakresu należałyby sprawy kształtowania polityki państwa dotyczącej osób starszych.

    Uzasadniając w imieniu wnioskodawców na posiedzeniu komisji ten projekt, pani marszałek Ewa Kopacz zwróciła uwagę na to, że Rada Ministrów w dniu 24 grudnia 2013 r. przyjęła ˝Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020˝, rządowy ˝Program na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020˝ oraz program ˝Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+˝.

    Przyjęcie tego pakietu dokumentów jest odpowiedzią na realne potrzeby osób starszych, a trzeba wiedzieć, że odsetek tych osób w polskim społeczeństwie z każdym rokiem wzrasta. Na podstawie badań dotyczących procesów społecznych i demograficznych zachodzących w naszym kraju ocenia się, że do roku 2035, a więc już za ok. 20 lat, osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły prawie 1/4 ogółu polskiego społeczeństwa.

    Oczywiście polityka państwa wobec osób starszych nie może być realizowana z pominięciem Sejmu, bo instrumentem wdrażania tej polityki są ustawy uchwalane przez Sejm, a zanim zostaną one uchwalone, muszą przejść cały proces legislacyjny. Obecnie tym zakresem spraw zajmuje się kilka komisji, głównie Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, ale także Komisja Zdrowia, Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Komisja Kultury i Środków Przekazu, a nawet Komisja Gospodarki.

    Wnioskodawcom chodzi o to, by możliwie jak najszerszy zakres spraw dotyczących wszystkich aspektów i wymiarów życia osób starszych, a więc ich zdrowia, aktywności zawodowej, edukacyjnej, społecznej, kulturalnej, wolontariatu, tzw. srebrnej gospodarki i relacji międzypokoleniowych, należał do jednej stałej komisji. Przyspieszy to proces legislacyjny i - co też jest ważne - usprawni sejmową kontrolę nad realizacją polityki senioralnej.

    Takie rozwiązanie, czyli powołanie stałej komisji, Komisji Polityki Senioralnej, wychodzi naprzeciw wnioskom Rady ds. Polityki Senioralnej, która jest organem powołanym przez ministra pracy i polityki społecznej, oraz środowiska słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, które upomniały się o to na II Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która odbyła się 16 grudnia 2013 r.

    Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich podzieliła te argumenty i jednogłośnie poparła propozycję powołania nowej stałej komisji sejmowej - Komisji Polityki Senioralnej. Konsekwencją przyjęcia tej zmiany będzie wykreślenie tych spraw z zakresu spraw Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a więc w pkt 17 załącznika do regulaminu wyrazów ˝oraz aktywizacji osób w wieku przedemerytalnym˝.

    Jednogłośnie komisja poparła także drugą zmianę, która przewiduje wprowadzenie wyjątku od zasady, że poseł może być członkiem najwyżej dwóch stałych komisji. Zgodnie z proponowanym zdaniem drugim w art. 7 ust. 2 regulaminu Sejmu, Prezydium Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów będzie mogło wyrazić zgodę na to, by poseł był członkiem trzech stałych komisji. Obie wyżej wymienione zmiany zawarte są w art. 1 projektu uchwały.

    Artykuł 2 precyzuje, że w sprawach dotyczących aktywizacji osób w wieku przedemerytalnym skierowanych do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przed wejściem w życie niniejszej uchwały właściwa pozostaje ta komisja. Natomiast w art. 3 proponuje się, by uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

    To wszystkie zmiany, które zawarte są w projekcie Prezydium Sejmu. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich nie wniosła do nich żadnych poprawek. Powtórzę to, co powiedziałem przed chwilą. Wszystkie zmiany zostały przez członków komisji przyjęte jednogłośnie.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich wnoszę, by Wysoki Sejm raczył uchwalić projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z propozycją zawartą w druku nr 2328. Dziękuję bardzo.

    (Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich)Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.


183 wyświetleń

Zobacz także: