Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

23 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (druki nr 2177 i 2195).


Poseł Sprawozdawca Waldemar Sługocki:

    Bardzo dziękuję, panie marszałku.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych przyjął do niej 28 poprawek. W poprawkach nr 1 i 27 Senat wyeliminował błąd w tytule jednej z nowelizowanych ustaw. W kolejnej poprawce, poprawce nr 3, Senat w sposób jednoznaczny przesądził, iż zbiórki w lokalach urzędów publicznych będą wyłączone spod reżimu rozpatrywanej ustawy tylko w przypadku, gdy będą odbywały się w ramach tzw. zbiórki koleżeńskiej. Ponadto senatorowie uznali, że oświadczenie o niekaralności powinno być elementem aktu założycielskiego powołującego komitet społeczny prowadzący zbiórkę publiczną, a nie odrębnym dokumentem. Kwestia ta została jednoznacznie uregulowana w poprawkach nr 4, 5, 12, 16, 18 i 26.

    W kolejnej, 12. już poprawce wskazano, iż akt założycielski sporządzony w postaci papierowej będzie musiał być sporządzony według odpowiedniego wzoru i podpisany przez członków komitetu społecznego. Celem tych poprawek jest również zamieszczenie we właściwym miejscu w strukturze aktu przepisu o skutkach złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o niekaralności. Ustawodawca, statuując odpowiedzialność karną za złożenie fałszywego oświadczenia, powinien zagwarantować, iż składający oświadczenie będzie miał świadomość skutków złożenia nieprawdziwego oświadczenia.

    Przyjmując poprawki nr 8 i 11, Senat nadał nowe brzmienie przepisom wskazującym, czyje dane mają być podane w zgłoszeniu zbiórki publicznej i informacji o zgłoszeniu zamieszczonej na portalu zbiórek publicznych.

    W poprawce nr 9 Senat uznał, że w celu zapewnienia ustawie niezbędnej precyzji konieczne jest jednoznaczne wskazanie, kto opatruje podpisem zgłoszenie zbiórki publicznej oraz sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki oraz ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar, jeżeli dokumenty te sporządzone są w postaci elektronicznej.

    Kolejna poprawka, nr 17, jednoznacznie określa wpływ niezamieszczenia zgłoszenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1, na portalu zbiórek na skład komitetu społecznego oraz wskazuje, w którym momencie następuje zmiana składu komitetu.

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat, przyjmując kolejne poprawki, to jest nr 21, 22, 23 i 25, przesądził w nich, że art. 17 rozpatrywanej ustawy nie kreuje nowego rodzaju sprawozdań, ale jedynie modyfikuje termin składania sprawozdań, o których mowa w art. 16. Ponadto poprawki doprecyzowują terminy sporządzania i doręczania sprawozdań, ponieważ dotychczasowe brzmienie zmienianych przepisów mogło w tym zakresie powodować wątpliwości interpretacyjne.

    Natomiast uchwalając poprawkę nr 28, Senat wziął pod rozwagę wynikającą z § 82 i 85 ˝Zasad techniki prawodawczej˝ dyrektywę, na mocy której zmiana ustawy nie powinna polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonania tej zmiany.

    Pozostałe poprawki korygują nieprecyzyjne odesłania, zapewniają ustawie spójność terminologiczną, eliminują z przepisów zbędne wyrazy, bądź mają charakter redakcyjny.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączone Komisje: Administracji i Cyfryzacji oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, po rozpatrzeniu uchwały Senatu na posiedzeniu w dniu 12 marca 2014 r., wnoszą o przyjęcie poprawek od 1. do 27. oraz odrzucenie poprawki 28. Wnioskują jednocześnie o przyjęcie całości ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych. Bardzo dziękuję. (Oklaski)Poseł Waldemar Sługocki - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.


247 wyświetleń