Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2050 i 2157).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw, druki nr 2050 i 2157.

    Projekt niniejszej ustawy wynika bezpośrednio z implementacji dyrektywy 2011/89/UE wprowadzającej dodatkowy nadzór nad podmiotami finansowymi konglomeratu finansowego i zapewniającej spójność z przepisami sektorowymi. Dotyczy to dodatkowego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w grupach ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, dotyczy sprawy podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, dotyczy dyrektywy w sprawie adekwatności kapitałowej, dyrektywy Wypłacalność II, a także dyrektywy w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. W szczególności dotyczy podmiotów prowadzących działalność transnarodową.

    Kompleksowe i odpowiednie monitorowanie ryzyka grupowego w tych podmiotach, a także nadzór nad polityką kapitałową prowadzoną w skali takich grup są możliwe tylko wtedy, gdy właściwe organy gromadzą informacje nadzorcze i planują środki nadzoru, wykraczając poza krajowy zakres swoich uprawnień. Konieczne jest, aby organy krajowe koordynowały działania w tym zakresie z organami, które uznaje się za najbardziej odpowiednie do sprawowania dodatkowego nadzoru nad danym konglomeratem finansowym.

    Główne zmiany, które zawiera projekt, to: aktualizacja i dostosowanie definicji konglomeratu finansowego, podmiotu dominującego, podmiotu zależnego, sektora finansowego, sektora usług inwestycyjnych, spółki zarządzającej, zainteresowanych organów nadzoru, nadzoru dodatkowego i innych dominujących podmiotów w grupie kapitałowej zgodnie z przepisami dyrektywy, objęcie nadzorem uzupełniającym zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także modyfikacje i uelastycznienia w zakresie monitorowania struktur konglomeratów finansowych, parametrów wykorzystywanych do celów nadzoru uzupełniającego, nakładania ograniczania i uchylania go, koordynacji i współpracy organów nadzoru, a także obowiązków informacyjnych podmiotów nadzorowanych.

    Należy zauważyć, że nadzór nad podmiotami konglomeratu finansowego został wprowadzony ustawą o nadzorze uzupełniającym w 2005 r. i do chwili obecnej odnotowano w Polsce zaledwie jeden przypadek konglomeratu finansowego, przejściowy, dziś nieistniejący.

    Wejście w życie projektowanej ustawy nie wpłynie na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego. Nie wywoła też dodatkowych kosztów nadzoru, w tym Komisji Nadzoru Finansowego. Proponowane zmiany będą natomiast oddziaływać właśnie na banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, firmy inwestycyjne, a także na Komisję Nadzoru Finansowego.

    Projekt niniejszej ustawy był przedmiotem analizy dokonanej przez podkomisję stałą do spraw instytucji finansowych, a następnie dogłębnej analizy wykonanej przez Komisję Finansów Publicznych. W toku prac podkomisji i komisji nie był kontestowany przez podmioty rynku kapitałowego i instytucji finansowych. Po prostu instytucje te nie zabierały głosu na temat tego projektu. Zmiany do niniejszego projektu zgłosiło jedynie Biuro Legislacyjne. Były to poprawki o charakterze redakcyjnym i za zgodą strony rządowej zostały przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych.

    Wysoki Sejmie! Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za przyjęciem sprawozdania Komisji Finansów Publicznych dotyczącego tego projektu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.


145 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy