Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

18 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2025).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego pragnę przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk nr 2025.

    Wnioskodawcy projektu proponują skrócenie okresu, w którym urząd skarbowy ma obowiązek dokonać zwrotu różnicy pomiędzy podatkiem naliczonym a podatkiem należnym na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług, licząc od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika.

    Propozycje projektu dotyczą: skrócenia z 60 dni do 30 dni tzw. podstawowego terminu, w którym podatnikowi dokonywany jest zwrot podatku VAT, skrócenia ze 180 dni do 60 dni, w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju ani następujących czynności: dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium, a także skrócenia z 25 dni do 15 dni, w sytuacji gdy m.in. kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z opłaconych faktur, dokumentów celnych, deklaracji importowych itp.

    Propozycja skrócenia okresów rozliczeń VAT z urzędem skarbowym jest z pewnością korzystna dla podatnika. Zwiększa płynność finansową przedsiębiorstwa, pozytywnie wpływa na ogólną sytuację gospodarczą i ograniczenie zjawisk zatorów płatniczych.

    Druga z propozycji wnioskodawców dotyczy zniesienia możliwości przedłużania terminu przez naczelnika urzędu skarbowego do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatkowego. To uwarunkowanie nie jest już takie oczywiste i zasadne.

    Musimy w tym momencie zastanowić się nad skutkami finansowymi dla budżetu państwa. Wszyscy doskonale wiemy, że podatek VAT jest tym podatkiem, który najczęściej podlega mechanizmom wyłudzeń związanych bardzo często chociażby z fikcyjnymi przepływami towarów. Stąd oceniamy, że całkowita rezygnacja z czynności kontrolnych niekiedy w sytuacjach bardzo niejasnych, skomplikowanych, wymagających pogłębionych analiz w przedłużonym czasie byłaby wielce nieodpowiedzialna. Z dotychczasowych przykładów czasokresu rozliczania VAT rzeczywiście nasuwa się wniosek ściślejszego ograniczenia czasu niezbędnego do sprawdzenia rzetelności rozliczenia, ale możemy mówić jedynie o pewnych ograniczeniach, a nie o całkowitej rezygnacji z możliwości przedłużenia czasu kontroli.

    Mój klub Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył w tej sprawie wniosek i oczekujemy na rozstrzygnięcie parlamentarne w tym zakresie. Pragnę przy tym zwrócić uwagę, że nie dotyczy to stricte kontroli przewidzianej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, gdzie czas kontroli jest ściśle określony i zależy od wielkości przedsiębiorstwa, a dotyczy to czynności kontrolnych przewidzianych w Ordynacji podatkowej, które nie noszą znamion stricte kontroli, a nazywane są czynnościami sprawdzającymi lub badaniem rzetelności ksiąg rachunkowych. Tutaj rzeczywiście urząd skarbowy niejednokrotnie nadużywa swobody określania czasu, nie nazywając czynności, tak jak mówiłam, kontrolą, a sprawdzaniem czy badaniem. Uznajemy, że jest to temat wymagający dalszej debaty.

    Poważnej dyskusji wymaga jednak stanowisko projektodawców, w którym stwierdzają oni, że niniejszy projekt nie przyniesie negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa. Według Narodowego Banku Polskiego, było to już dzisiaj przytaczane, wyniosą one ok. 6 mld zł. I faktycznie to jest najbardziej niepokojące, bo w poprzednim projekcie, który przedstawialiście państwo w ubiegłym roku, on upadł w lutym ubiegłego roku, zagadnienie wpływu projektowanej regulacji na budżet państwa było przez wnioskodawców równie lakonicznie potraktowane.

    Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Nieliczenie się ze skutkami finansowymi dla budżetu państwa jakiegokolwiek projektu jest po prostu niedopuszczalne. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.


77 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy