Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098).


Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec przedłożonej Wysokiej Izbie informacji dotyczącej udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w drugim półroczu 2013 r.

    Przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej między lipcem a grudniem 2013 r. niewątpliwie stało pod znakiem dalszego wychodzenia państw europejskich z kryzysu ekonomicznego oraz kolejnych prób zwalczania bezrobocia, w szczególności wśród młodych ludzi. Dla Polski był to okres gospodarczo dość zadowalający, bo do polskiej gospodarki wrócił pozytywny trend, który w kolejnych miesiącach, miejmy nadzieję, będzie się utrzymywał i potwierdzony będzie dobrymi danymi ekonomicznymi.

    Czas litewskiej prezydencji to również finalizacja prac nad budżetem dla Polski w perspektywie finansowania Unii Europejskiej 2014-2020. Dzięki skutecznym negocjacjom przedstawicieli naszego rządu, a więc premiera Tuska i ministra Stanisława Kalemby, do Polski popłynie najwięcej środków spośród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Więcej pieniędzy dla Polski, więcej pieniędzy dla polskiego rolnictwa - to kolejna historyczna szansa, którą musimy wykorzystać efektywnie, aby nasza gospodarka była prawdziwym liderem i wzorem wykorzystania środków europejskich.

    Jednym z kluczowych elementów litewskiej prezydencji było Partnerstwo Wschodnie, o którym tu już było mówione i którego szczyt, jak wiemy, odbył się pod koniec listopada w Wilnie. Sukcesem szczytu niewątpliwie stało się parafowanie przez Gruzję i Mołdawię umów stowarzyszeniowych. Nie udało się, mimo starań polskiej dyplomacji oraz starań unijnych struktur, podpisać umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Jednak sam proces negocjacji politycznych z Ukrainą doprowadził do pewnego przełomu na Ukrainie. Niestety, są to również efekty, których nie chcielibyśmy oglądać w takiej formie, a więc masowe demonstracje opozycji przeciwko ukraińskiej władzy. Chodzi o postulaty dalszej demokratyzacji państwa i dołączenia do europejskiej rodziny. To daje pewne nadzieje na przełom, na wznowienie prac nad współpracą w ramach Wspólnoty Europejskiej i, miejmy nadzieję, na podpisanie umowy stowarzyszeniowej. Mówili o tym szczegółowo moi przedmówcy, mówił również pan minister Piotr Serafin.

    Kolejną problematyką, która pojawiła się w poprzednim półroczu, były uzgodnienia dotyczące polityki energetycznej. Na tej płaszczyźnie Polska również była państwem bardzo aktywnym, nie tylko w ramach uzgodnień w Unii Europejskiej, ale także szerzej, na szczeblu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas 19. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która miała miejsce w dniach 11-22 listopada 2013 r. w Warszawie, Polsce udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele. Ustalenia szczytu w Warszawie dały solidne podstawy nowego globalnego porozumienia klimatycznego, które ma zostać przyjęte w Paryżu w 2015 r. Polska osiągnęła trzy cele polityczne: uzgodnienie harmonogramu prac nad globalnym porozumieniem, postęp w implementacji poprzednich decyzji szczytu oraz odbudowanie zaufania stron do procesu negocjacyjnego. Wszystko to podkreśla przedłożona Sejmowi informacja o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej.

    Ostatnie pół roku to także dyskusja na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dużo czasu poświęcono tematowi nowego przewodniczącego Rady Europejskiej czy nowego składu Komisji Europejskiej. Jako Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego podkreślamy i będziemy podkreślać konieczność solidnej reprezentacji Polski w Europejskiej Partii Ludowej. Im więcej polskich eurodeputowanych w nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, w europejskiej chadecji, tym lepiej reprezentowane będą nasze krajowe interesy. Wybór nowego Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej powinien odbywać się w sposób jak najbardziej sprawny, który nie zakłócałby prac nad merytorycznymi rozwiązaniami służącymi mieszkańcom państw Unii Europejskiej, w tym mieszkańcom naszego kraju.

    Przewodnictwo litewskie należy ocenić pozytywnie jako kolejny krok w kierunku budowania racjonalnej współpracy gospodarczej, oddalającej wizję podziału Europy ze względu na problemy ekonomiczne poszczególnych państw. W tym czasie Polska także nadrabiała straty wynikające z negatywnego oddziaływania kryzysu u naszych sąsiadów na polską gospodarkę. Rysują się dobre prognozy, związane z wielkimi środkami europejskimi, które przecież już za chwilę będą potrzebną szczepionką dla polskiego społeczeństwa, polskich przedsiębiorców i polskich rodzin.

    Kolejnym państwem, które objęło prezydencję, jest dziś, jak oczywiście wiemy, Grecja. Polska powinna w tym czasie w sposób równie aktywny walczyć o swoje krajowe sprawy, w tym o wzrost znaczenia dla całej Europy Partnerstwa Wschodniego.

    Panie i Panowie Posłowie! Pozwólcie, że jako przewodniczący delegacji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej w kilku zdaniach przedstawię polsko-litewskie kontakty parlamentarne w tym okresie, a więc kontakty różnych komisji branżowych, w których zasiadają posłowie z wszystkich ugrupowań, które mają reprezentację w naszym parlamencie.

    I tak w dniach 7-8 lipca, czyli na początku lipca, odbyło się spotkanie przewodniczących Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej, czyli grupy COSAC. Porządek spotkania obejmował: przedstawienie priorytetów prezydencji litewskiej w Radzie Unii Europejskiej, dyskusję na temat unii politycznej, unii gospodarczej, a także omówienie spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniem grupy COSAC.

    W dniach 20-22 lipca odbyło się spotkanie przewodniczących komisji ds. rolnictwa i obszarów wiejskich parlamentów państw Unii Europejskiej. Debata poświęcona była wynikom porozumienia politycznego dotyczącego reformy wspólnej polityki rolnej oraz małym gospodarstwom rolnym w Unii Europejskiej.

    Na początku września odbyła się Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Podczas konferencji poruszono kwestie takie jak koncepcje i instrumenty promowania demokracji w Europie, przyszłość współpracy i priorytety oraz strategie w kwestiach obronności Unii Europejskiej.

    W październiku odbyła się międzynarodowa konferencja na temat zarządzania gospodarczego i finansowego w Unii Europejskiej. Na tym spotkaniu omawiano wyzwania dotyczące pobudzenia wzrostu gospodarczego, wzrostu konkurencyjności w Europie oraz kwestię stworzenia rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej, konieczność stworzenia właściwych ram dla zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej po kryzysie finansowym, a także problem konsolidacji budżetów, reformy strukturalnej w Europie oraz kwestie unii bankowej i integracji finansowej Unii Europejskiej.

    Również w październiku, pod koniec października, odbyła się 50. Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE. Podczas konferencji omówione zostały priorytety prezydencji litewskiej oraz kwestie integracji europejskiej. Debatowano o wyborach europejskich.

    W listopadzie doszło do spotkania przedstawicieli komisji ds. środowiska i komisji samorządu terytorialnego parlamentów państw Unii Europejskiej. Obrady obejmowały kwestie znaczenia i środowiskowego wymiaru strategii makroregionalnych w Unii Europejskiej, przyszłości strategii makroregionalnych oraz wkładu instytucji UE w rozwój tych strategii.

    Również w listopadzie odbyło się spotkanie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich Unii Europejskiej. Tematami rozmów było Partnerstwo Wschodnie - w stronę lepszej współpracy, a także demokracje w trakcie transformacji.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Ze względu na normy czasowe pragnę poinformować, nie rozwijając już szerzej tych kwestii, że zdaniem Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (Dzwonek) informacja z druku nr 2077 w sposób należyty przedstawia udział Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii, deklarujemy zatem poparcie naszego klubu dla stanowiska zawartego w tym sprawozdaniu, jak również zachęcamy wszystkie klubu do poparcia. Dziękuję bardzo.Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.


76 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzyRelacja – Szkolenie dotyczące PROW 2007-2013 oraz nowego PROW 2014-2020
Serdecznie dziękuję za udział w szkoleniu dotyczącym efektów wdrażania PROW 2007-2013 oraz...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

15.10.2014 Spotkanie z ambasadorem Republiki Czech
W Sejmie podejmowałem Ambasadora Czech w Polsce Jakuba Karfíka.   viagra bestellen online...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej
Konferencja Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, Rzym 19-21.04.2015 oraz złożenie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Szanowni Strażacy
Szanowni Strażacy, Istotę strażackiego działania w pełni oddaje motto: „Służyć Bogu na...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Tomasz Grzeszczak - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy