Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego chciałabym przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2095.

    Projekt ustawy ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Podstawowym celem projektowanych zmian jest kompleksowe uregulowanie w przepisach ustawy o podatku VAT zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wykorzystywanych w działalności gospodarczej i tzw. działalności celów mieszanych, czyli działalności gospodarczej i prywatnej.

    W kilkunastu państwach członkowskich Unii wprowadzono ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT w odniesieniu do przedmiotowych samochodów na podstawie decyzji deregulacyjnych wydanych w oparciu o dyrektywę 2006/112/WE.

    Proponowana przez Polskę koncepcja rozwiązania tego problemu wspierana była przez Komisję Europejską. Ostatecznie w dniu 17 grudnia 2013 r. Rada Unii Europejskiej wyraziła zgodę na wprowadzenie ograniczenia, a przedmiotowy projekt ustawy stanowi implementację tejże decyzji. W przepisach dotyczących podatku VAT wprowadza się jednolitą definicję pojęcia ˝pojazdy samochodowe˝ w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. To odesłanie do przepisów o ruchu drogowym powoduje, że ograniczeniem w odliczaniu podatku VAT zostaną objęte wydatki związane z pojazdami silnikowymi, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. W konsekwencji ograniczenie to będzie dotyczyć wydatków związanych z quadami, motocyklami, samochodami osobowymi i pozostałymi pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Ograniczenie to nie może natomiast dotyczyć wydatków związanych z motorowerami i ciągnikami rolniczymi. Projekt wprowadza ogólną zasadę, zgodnie z którą od wszystkich wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi do celów mieszanych przysługiwać będzie prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Katalog wydatków zawarty w projekcie obejmuje wydatki związane z nabyciem, importem lub wytworzeniem tych pojazdów i części składowych do nich, używaniem ich w ramach najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów, jak również wydatki związane z ich eksploatacją i użytkowaniem, w tym z tytułu nabycia paliw do ich napędu, serwisowaniem, naprawą i konserwacją.

    W przypadku pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej będzie przysługiwało odliczenie podatku w pełnej wysokości. Warunkiem tego obliczenia będzie ewidencja przebiegu pojazdu, informacja dotycząca tych pojazdów złożona przez podatnika w urzędzie skarbowym. Projektowane przepisy zakładają również deregulację w zakresie pojazdów sprowadzanych z innych państw członkowskich. Odchodzi się od obowiązku uzyskiwania zaświadczeń z urzędu skarbowego dla potrzeb rejestracji, stąd znosi się opłatę skarbową od tych zaświadczeń.

    Proponowane zmiany w zakresie podatku od towarów i usług wywołują również zmiany w podatku dochodowym. Polegają one na wprowadzeniu ogólnych przepisów dotyczących przychodów i kosztów podatkowych związanych z korektą podatku VAT wynikającą z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym są konsekwencją likwidacji obowiązku uzyskiwania zaświadczeń z urzędu skarbowego, stąd również zmiany w ustawie o opłacie skarbowej.

    Projekt przedkładanej ustawy przewiduje również zmiany w Kodeksie karnym skarbowym, które wynikają z obowiązku składania rzetelnych informacji dotyczących odliczeń VAT od wydatków związanych z podatkami. Informacja ta pełni kluczową rolę w systemie kontrolnym proponowanych zmian i spełnia przede wszystkim funkcję prewencyjną, odstraszając od popełnienia czynu zabronionego. Proponowane kary mają zapewnić prawidłowy pobór podatku VAT, dokładność rozliczeń podatkowych oraz zapobiegać oszustwom podatkowym. Dodam, że działania te są uzasadnione samą specyfiką użytkowania pojazdów samochodowych, przy których bardzo trudne jest określenie zakresu ich wykorzystania do celów prywatnych, co sprzyja uchylaniu się od płacenia podatku VAT.

    Kończąc, pragnę zwrócić uwagę, że uzyskana przez Polskę decyzja derogacyjna z dnia 17 grudnia jest zbieżna z decyzjami przyjętymi przez liczne państwa członkowskie. W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego popieram wniosek o skierowanie projektu ustawy do prac w Komisji Finansów Publicznych. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 lutego 2014 roku.


74 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy