Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

11 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1992).


Poseł Stefan Niesiołowski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Platformy Obywatelskiej popiera przedstawiony projekt rządowy i wnosi o skierowanie go do dalszych prac. Jest to projekt rządowy, który dotyczy, jak wiemy, usprawnienia funkcjonowania organizacji Narodowe Siły Rezerwowe, w skrócie NSR - będę używał tego skrótu.

    Samo utworzenie NSR w 2010 r. jest jednym z elementów, jeśli chodzi o armię zawodową - myślę, że to nie budzi sporu - profesjonalizacji naszej armii. W ogóle ten projekt, przekonamy się w dyskusji, jak będzie, wydaje się bezkonfliktowy i chyba unikniemy jakichkolwiek politycznych elementów. Tak przynajmniej sądzę. Klub Platformy popiera tę rządową propozycję zarówno jako kierunek rozumowania co do samej zasady, jak i w szczegółowych rozwiązaniach. Oczywiście wiele rozwiązań szczegółowych będzie dyskutowanych w podkomisjach, jak mówił pan minister, ale projekt ustawy nie jest, delikatnie mówiąc, rewolucyjny, to jest raczej projekt uszczegóławiający. Sądzę, że armia chyba w ogóle nie jest najlepszym elementem do wszelkich tego typu rewolucji, może w innym miejscu przeprowadzajmy rewolucje, akurat nie tutaj.

    Projekt ustawy, druk nr 1992, właściwie zachowuje dotychczasowe ramy prawne funkcjonowania NSR i jak już mówiłem, wprowadza kilka zmian, zdaniem autorów - podzielam je - niezbędnych. Dotyczą one m.in. logistyki jednostek poza granicami kraju, chodzi o art. 1 projektu ustawy - jest to zrozumiałe, dawna ustawa na ten temat z 1967 r. to już inna epoka, to jest ponad 40 lat - ureguluje tę kwestię art. 108 ust. 5a i 5b projektu ustawy. Jeśli chodzi o problematykę naboru, uzupełnienia stanowisk służbowych w NSR oraz o jego funkcjonowanie, projekt zawiera szereg rozwiązań, np. możliwość pisemnego aneksowania kontraktu na wykonywanie obowiązków, zniesienie ograniczeń czasowych dotyczących terminów zawierania kontraktów, art. 59, umożliwienie nadawania przydziałów kryzysowych żołnierzom zwalnianym z czynnej służby i zmiany tego przydziału. Zniesiona została górna granica, 15 lat, możliwości pozostawania w przydziale kryzysowym itd. - art. 58 ust. 3a.

    W zakresie pełnienia służby przygotowawczej proponuje się zmiany w katalogu przypadków skutkujących zwolnieniem żołnierza ze służby przed upływem czasu jej trwania. Zwolnienie ze służby przygotowawczej na wniosek żołnierza będzie miało charakter fakultatywny i nastąpi w przypadku uzasadnionym szczególnymi względami - art. 98. Obecnie zwalnia się ok. 17% żołnierzy i to rzeczywiście jest pewien problem, dobrze, że ministerstwo ten problem zauważyło, powoduje on duże straty materialne. Proponowane regulacje zwiększają uprawnienia dowódcy w tym zakresie i mają na celu ograniczenie zjawiska zwalniania żołnierzy ze służby przygotowawczej przed jej ukończeniem. Rozwiązanie to wydaje się oczywiste i biorąc pod uwagę sytuację materialną i wiele innych względów, bezdyskusyjne.

    Dodatkowe mechanizmy mające na celu ograniczenie zwolnień ze służby przygotowawczej mają charakter motywacyjny i finansowy. Również, jak mówił pan minister, są nowe przepisy dotyczące relacji z pracodawcami, są tam przepisy ułatwiające procedurę powiadamiania pracodawcy o powołaniu do czynnej służby żołnierzy, procedurę zwracania się z wnioskiem przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty, chodzi o kwestie finansowe z tym związane, art. 134a.

    Uchyla się także dotychczasowy przepis art. 119a ust. 4 o wypłatach przez pracodawcę wynagrodzenia za okres urlopu bezpłatnego w przypadku służby czynnej wojskowej żołnierza rezerwy. To jest sprzeczne z zasadą urlopu bezpłatnego. Płacenie za urlop bezpłatny jest, że tak powiem, pewną wewnętrzną sprzecznością. Tak że ten punkt wydaje się bezdyskusyjny.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Klub Platformy popiera także rozwiązanie dotyczące kobiet w ciąży służących w wojsku, okresu urlopowania na ten czas.

    Szczegółowe propozycje i wskaźniki wynagrodzenia zawarte są w art. 134a ust. 8. Dotyczą one sytuacji bardzo szczegółowych i generalnie sprowadzają się do zachowania wymogu symetryczności rozwiązań w tym zakresie w stosunku do żołnierzy innych rodzajów służby wojskowej. Wydają się sprawiedliwe i uzasadnione.

    Projekt ustawy doprecyzowuje (Dzwonek) także szereg kwestii szczegółowych, jak na przykład udział żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych w zgromadzeniach o charakterze politycznym - chodzi o to, żeby nie występować w mundurze - szereg takich rozwiązań. Dotyczy tego art. 65. Wydaje się, że wszystkie rozwiązania generalnie uściślające, uzupełniające po trzech latach funkcjonowania, od 2010 r., sprawy dotyczące Narodowych Sił Rezerwowych są tymi, które należy przyjąć.

    Powtarzam jeszcze raz: klub Platformy popiera te rozwiązania i prosi o skierowanie projektu ustawy do dalszych prac w komisji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Stefan Niesiołowski - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.


136 wyświetleń

Zobacz także: