Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

21 i 22 punkt porządku dziennego:  21. Przedstawiony przez ministra skarbu państwa dokument: ˝Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011˝ (druk nr 725) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 910).
  22. Przedstawiony przez ministra skarbu państwa dokument: ˝Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2012˝ (druk nr 1667) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1741).


Poseł Mariusz Grad:

    Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt zaprezentować w imieniu klubu Platforma Obywatelska stanowisko odnośnie do dwóch dokumentów, raportów o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji za rok 2011 oraz za rok 2012.

    Rozpocznę od raportu za rok 2011. Możemy dowiedzieć się z niego, że w roku 2011 plan prywatyzacji w wysokości 15 mld zł wykonano w 87%, jeśli chodzi o planowane przychody, które wyniosły ponad 13 mld zł. W tym czasie zrealizowano 7 projektów giełdowych, w tym pierwsze oferty dwóch spółek publicznych, Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Banku Gospodarki Żywnościowej. Jeżeli chodzi o prywatyzację pośrednią, to w 2011 r. Skarb Państwa przeprowadził 179 projektów, również w tym samym roku Skarb Państwa poddał komercjalizacji 10 przedsiębiorstw państwowych.

    W drugim raporcie, za rok 2012, przedstawiono informację, że wpływy z prywatyzacji wyniosły 9158 mln przy planie 10 mld. Skarb Państwa zrealizował w tym roku 8 transakcji na giełdzie papierów wartościowych, w tym debiut Zespołu Elektrowni PAK, natomiast w prywatyzacji branżowej zrealizowano 93 projekty. Pomimo trudnych warunków w otoczeniu makroekonomicznym w latach 2011-2012 Ministerstwo Skarbu Państwa w znacznym stopniu zrealizowało plany prywatyzacyjne. Spółki Skarbu Państwa w tym czasie były w dobrej kondycji, wpłaciły do budżetu państwa dywidendy w kwocie ponad 5 mld zł w 2011 r. oraz 7,5 mld zł w 2012 r.

    Uzyskane dochody z prywatyzacji w latach 2011-2012 wsparły w znaczący sposób budżet państwa, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Rezerwy Demograficznej, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej oraz Fundusz Pracy.

    Prywatyzacja i oferty Skarbu Państwa miały ogromny wpływ na rozwój polskiego rynku kapitałowego i giełdy papierów wartościowych. Polska giełda stała się w tym czasie liderem w Europie Środkowo-Wschodniej. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych oraz spółek Skarbu Państwa wzmocniła polską gospodarkę, podnosząc jej konkurencyjność i efektywność. Dzięki temu nastąpiły modernizacja i rozwój gospodarki oraz wsparcie polityki budżetowej w okresie dekoniunktury. W opinii publicznej prywatyzacja coraz częściej postrzegana jest jako droga umożliwiająca rozwój przedsiębiorstw, pozyskanie kapitału, pozyskanie partnerów biznesowych, zdobycie nowych technologii oraz wejście na nowe rynki w kraju i za granicą.

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Klub Platforma Obywatelska wyraża pozytywną opinię wobec omawianych dzisiaj raportów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.


89 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:
Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 08 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o poselskim projekcie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Mariusz Grad - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o kontroli...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy