Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Co jeszcze trzeba zrobić, żeby w takim małym mieście jak Braniewo powstała klasa czy szkoła o odpowiednim profilu, wyznaczającym trendy i oczekiwania młodzieży, mówię tutaj o profilu na przykład wojskowym?

    Wykorzystałem wszystkie instrumenty dostępne dla mnie jako posła na Sejm. Było wiele spotkań, rozmów i pism, nie przyniosło to jednak żadnego skutku. Dlatego uważam, że w dniu dzisiejszym moim obowiązkiem jest poinformować mieszkańców całego powiatu braniewskiego o tym, że w sposób świadomy nasi powiatowi samorządowcy chcą zaniechać tej pozytywnej inicjatywy.

    Chciałbym podzielić się z państwem, przede wszystkim z parlamentarzystami reprezentującymi okręgi wyborcze, w których rozlokowane są garnizony wojskowe, refleksją dotyczącą koncepcji tworzenia klas mundurowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Takich klas jest w Polsce obecnie kilkadziesiąt. Projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przez organizacje pozarządowe, a przede wszystkim jest rozwijany od ponad dziesięciu lat.

    Braniewo jako garnizon wojskowy, w którym niebawem zostanie znacznie zwiększona etatyzacja, przede wszystkim zasługuje na intensywne prowadzenie takiej ścieżki edukacyjnej. Miasto to posiada długoletnie tradycje związane ze stacjonującym tu wojskiem. Zamierzenia resortu obrony narodowej przewidują wsparcie tego kierunku kształcenia przyszłych kadr dla wojska.

    Wysoka Izbo! Współpraca w tym zakresie pomiędzy władzami samorządowymi a wojskiem powinna przebiegać w moim mniemaniu na trochę wyższym niż obecnie poziomie i intensywniej. Klasy wojskowe funkcjonujące w szkołach publicznych wydają się najlepszym kierunkiem, jeśli chodzi o bezpośrednie kontakty - mówię tutaj o kontakcie szkoła - wojsko. Ścieżka kariery wojskowej pozostaje nadal bardzo ważnym i atrakcyjnym zaspokajaniem aspiracji życiowych młodych ludzi, a co za tym idzie, sposobem na znalezienie własnego miejsca w przyszłym, dorosłym życiu.

    Obecnie polska armia jest armią zawodową, więc dla stacjonującej w Braniewie jednostki wojskowej problemem o dużym znaczeniu jest rekrutacja do Sił Zbrojnych w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Wielokrotnie, tak jak wcześniej wspomniałem, w nieformalnych rozmowach, jak też kierując oficjalne pisma w tej sprawie pod adresem starosty braniewskiego pana Krzysztofa Kowalskiego, występowałem z apelem o rozwinięcie tej formy edukacyjnej w placówkach oświatowych, dla których pan starosta jest organem prowadzącym.

    Według informacji, jakie ostatnio otrzymałem od włodarza powiatu braniewskiego, obecnie w Braniewie funkcjonuje jedna klasa mundurowa, chylę czoła, ale o profilu związanym z kształceniem leśników. Ta oferta, uważam, nie wyczerpuje oczekiwań młodych ludzi, młodych braniewian, w tym zakresie i jest formą zadośćuczynienia jedynie sentymentom, których nie podważam, zawodowym pana starosty.

    Zaniechanie inicjatywy związanej z utworzeniem klasy mundurowej o profilu wojskowym i połączenie tego faktu z argumentacją, że nie ma obecnie zapotrzebowania na tę ścieżkę kształcenia, jest działaniem nie tyle niezrozumiałym, co lekceważącym rzeczywiste potrzeby edukacyjne młodzieży braniewskiej. W mojej pracy parlamentarnej na spotkaniach z mieszkańcami, przede wszystkim z młodzieżą i jej rodzicami, przedstawiciele środowiska wojskowego często zadają mi pytanie: Panie pośle, może zainicjować utworzenie klasy o profilu mundurowym, ponieważ mój syn, córka chcieliby spróbować swoich sił, a przede wszystkim kształcić się w tym zakresie?

    Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Zainteresowanie młodzieży służbą wojskową rośnie w sposób imponujący. Ostatnio na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej mieliśmy wszelkie statystyki, jak również zestawienia i prognozy na kilka najbliższych lat i naprawdę są one imponujące. Uważam, że to dobry i właściwy kierunek tych zainteresowań. Być może to właśnie tam jest potencjalne miejsce na spożytkowanie młodzieńczej energii, zapału i chęci przeżycia pięknej przygody.

    Po spotkaniach z dowództwem 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie w tym miejscu (Dzwonek) nie sposób pominąć osoby jej dowódcy, pana pułkownika Jana Rydza. Jednostka, brygada z dużą przychylnością, a przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem udziela merytorycznego wsparcia tego typu inicjatywom edukacyjnym.

    Uważam, że absolwenci klas mundurowych poprzez praktyczne kontakty z wojskiem nabywają dodatkową wiedzę i umiejętności, które w niezaprzeczalny sposób zwiększają ich szanse na dalsze zatrudnienie w wojskowych służbach mundurowych. Profesjonalizacja polskiej armii wymagać będzie kadr znakomicie wyszkolonych i przygotowanych do służby. Młodzież z klas wojskowych doskonale spełnia nadzieję na sprostanie tym potrzebom.

    Na sam koniec, pani marszałkini i Wysoka Izbo, a przede wszystkim wy, radni powiatu braniewskiego, gwarantuję wam, szczególnie panu, panie starosto, że ten profil z pewnością zostanie wsparty przez Ministerstwo Obrony Narodowej, a ja dołożę wszelkich starań, aby znalazła się grupa minimum 30 osób kończących gimnazjum, chcących kształcić się w tym kierunku. Na zakończenie taka refleksja. Może planujecie zaorać cały powiat i posadzić las, kształcić tylko leśników. Oby tylko nie takich krętaczy i pseudopolityków jak nadleśniczy Jan Bobek. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 20 listopada 2013 roku.


119 wyświetleń