Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dniu dzisiejszym odniosę się do tzw. ustawy pragmatycznej dotyczącej przemian i reform w naszej armii. Dla mnie zaszczytem było przedstawienie stanowiska mojego klubu, klubu Twój Ruch, w sprawie poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi o propozycje dwóch poprawek, które uznać należało za zasadne i w pełni kompatybilne z rozwiązaniami przyjętymi przez Sejm w dniu 13 września br.

    Odnosząc się do pierwszej poprawki, pragnę zauważyć, że zgodnie z art. 95 pkt 2 obowiązującej ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej przysługuje ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, w tym za dodatkowy urlop wypoczynkowy, niewykorzystany w roku zwolnienia ze służby oraz za lata poprzednie, jednak nie więcej niż za trzy lata. W przyjętej przez Sejm nowelizacji tego przepisu znosi się, stosownie do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, cezurę czasową wypłaty tego ekwiwalentu. Należy jednak nadmienić, że przepis ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej po wejściu w życie nowelizacji obowiązującej ustawy. W związku z tym poza zakresem tej regulacji znaleźliby się żołnierze, którzy odeszli ze służby przed tą datą. Zatem propozycję Senatu, która zmierza do objęcia przedmiotową regulacją również tej grupy żołnierzy, należy uznać za uzasadnioną i respektującą zasadę poszanowania przez państwo słusznie nabytych praw jednostki.

    Niezwykle doniosłe znaczenie miała druga poprawka. Proponowane rozwiązanie umożliwiło bowiem powoływanie do zawodowej służby wojskowej byłych żołnierzy poszkodowanych w misjach poza granicami państwa i zwolnionych z tego tytułu ze służby wojskowej. Zaznaczyć należy, że obecnie obowiązujące regulacje prawne, które dotyczą orzekania kategorii: zdolny do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami, mają zastosowanie wyłącznie do żołnierzy zawodowych pełniących służbę. Regulacje te nie obejmują zatem byłych żołnierzy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w trakcie misji wojskowej, a w konsekwencji nie pozwalają na ich powołanie do zawodowej służby wojskowej. Propozycja wprowadzi taką możliwość i pozwoli znajdującym się w tej sytuacji byłym żołnierzom na składanie wniosków o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

    Podkreślić należy, że przedmiotowa regulacja istniała już w przeszłości i obowiązywała do dnia 12 czerwca 2011 r. W związku z tym ta propozycja w istocie dotyczyłaby tylko osób, które z racji upływu poprzedniego okresu na złożenie wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej nie złożyły tego wniosku, a obecnie są nadal zainteresowane pełnieniem zawodowej służby wojskowej. Z tego też względu przywrócenie możliwości składania wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej również powinno być ograniczone w czasie i trwać powinno przez okres 12 miesięcy, to jest do 31 grudnia 2014 r.

    Ale warte podkreślenia jest, niezależnie od powyższego należy także zwrócić uwagę na to, że powyższa regulacja wpisuje się również w konstytucyjne obowiązki państwa w zakresie sprawowania szczególnej opieki nad weteranami i troski o nich oraz stanowi przejaw uhonorowania tych osób ze względu na utratę przez nie zdrowia podczas pełnienia służby publicznej.

    Biorąc pod uwagę powyższe, jak również to, że wielokrotnie spotykałem się z żołnierzami w trakcie mojej pracy parlamentarnej, ta ustawa pragmatyczna zasługuje na szczególne uwzględnienie i jest przygotowywana typowo pod naszą armię, a co za tym idzie, pod grupę 100-tysięczną. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 22 października 2013 roku.


136 wyświetleń