Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2014 (druk nr 1779).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Państwo Ministrowie! Mój głos jest uzupełnieniem wypowiedzi kolegi posła Jana Łopaty również z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    Ważnym elementem ustawy budżetowej na rok 2014 jest nie tylko planowanie roku przyszłego, ale też nasze działania i perspektywy wieloletnie właśnie na lata 2015-2017. Projekt zakłada poprawę koniunktury w Unii Europejskiej, a także stopniową poprawę sytuacji gospodarczej w kolejnych latach w naszym kraju. Zakładamy przyspieszenie zarówno tempa wzrostu konsumpcji, jak i tempa wzrostu inwestycji, czyli tych czynników, które determinują sytuację gospodarczą i społeczną naszego kraju. Prezentowany w ustawie scenariusz zakłada, że w 2015 r. PKB wzrośnie realnie o 3,8%, a w kolejnych latach przekroczy 4%. Wytyczając kierunki polityki fiskalnej, rząd ma na uwadze ograniczanie nierównowagi finansów publicznych, ale w sposób niezagrażający perspektywom rozwoju kraju. Konsolidacja fiskalna przyjazna wzrostowi gospodarczemu jest uznana przez Radę Europejską za jeden z priorytetów polityki gospodarczej państw członkowskich Unii Europejskiej. Pamiętajmy tutaj o niemałej roli w tym względzie wprowadzanej przez rząd antycyklicznej, stabilizującej reguły wydatkowej, której celem nadrzędnym będzie zapewnienie stabilności finansów publicznych w zmieniających się warunkach gospodarczych. Przedłożony projekt ustawy budżetowej spotyka się, jak słyszymy, z ogólną krytyką ze strony ugrupowań opozycyjnych. Jest to jednak - tak uważam - nadmierna krytyka zarówno tego dokumentu, jak i działań rządu w kierunku poprawy stanu finansów publicznych, a w niektórych wątkach, przypadkach ta krytyka jest zwyczajnie perfidnym kłamstwem. Nie mam czasu na rozwijanie tematu, jeśli mi zostanie czas, wrócę do tego.

    Przypomnę raport za 2012 r. na temat stabilności fiskalnej, gdzie Komisja Europejska stwierdziła, że w krótkim okresie Polska nie jest zagrożona ryzykiem wystąpienia problemów ze stabilnością finansów publicznych, a w długim okresie to ryzyko jest niskie. O zaufaniu i docenieniu naszych wysiłków świadczy przecież spadek oprocentowania naszych obligacji.

    Przechodząc do bardziej szczegółowej analizy omawianego dzisiaj dokumentu, pragnę zwrócić uwagę na planowaną realizację programów wieloletnich. W 2014 r. realizowanych będzie razem 37 takich programów wieloletnich, na które zaplanowano wydatki budżetowe w wysokości 8 302 339 tys. zł. Jednym z bardzo ważnych programów wieloletnich jest ˝Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020˝. Program ten ma zapewniać wzrost innowacyjności i konkurencji polskiej gospodarki, a także zmniejszać bezrobocie poprzez tworzenie nowych miejsc pracy. Na programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji zaplanowano kwotę ponad 97 mln zł, co stanowi 13% całkowitych kosztów programów. Bardzo istotną grupę programów wieloletnich stanowią programy prozdrowotne, w tym ˝Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych˝, a także ˝Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej˝. Dość pokaźną grupę wydatków stanowi również program wyposażenia Sił Zbrojnych w samoloty wielozadaniowe. Tutaj wydatki zaplanowano w kwocie prawie 53 mln zł na 2014 r. Poza tym jest program modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, gdzie wydatki w 2014 r. wyniosą prawie 3,5 mld zł.

    Z pewnym niepokojem oceniam planowane wydatki na tzw. ochronę przeciwpowodziową. To niezwykle istotny, powiedziałabym, newralgiczny temat, czasem, mam wrażenie, niedoceniany w latach w miarę normalnych, gdy gubimy z naszej pamięci sytuacje powodziowe sprzed kilku lat. Do takich programów dobrze przygotowanych do realizacji zalicza się ˝Program dla Odry - 2006˝, a także ˝Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły˝, gdzie na 2014 r. zaplanowano zaledwie 2,24% ogółu kosztów programu.

    Nie do przyjęcia w planowanym budżecie na 2014 r. jest ˝Narodowy program przebudowy dróg lokalnych˝, gdzie zdjęto kwotę 750 mln zł, a pozostało jedynie 250 mln do realizacji. Na ten temat dużo mówił kolega Łopata, ja chciałabym przedstawić tylko konkluzję ogólną.

    Panie Ministrze! Powiem szczerze, nie znam lepszego, bardziej trafionego programu, prowadzonego wspólnie z samorządami. Tak się złożyło, że w swojej pracy zawodowej byłam realizatorem tego programu. Wykonując duże inwestycje, pamiętajmy o tym, że są w Polsce jeszcze miejscowości, gdzie nie ma utwardzonej drogi, gdzie nie może dojechać nawet karetka pogotowia. Przy tym jest to program, muszę powiedzieć, przyjmowany z wielkim entuzjazmem, z ogromną wdzięcznością przez mieszkańców.

    Zawsze w takich momentach stawiamy pytanie: skąd wziąć środki, aby kwoty na to zadanie, na ten program nieco podwyższyć? Chciałabym tu zwrócić uwagę na pewną propozycję, sprawa jest bardzo prosta i można ją przedstawić krótko. Chodzi mi o objęcie podatkiem akcyzowym nie tylko wyrobów spirytusowych wysokoprocentowych, ale również piwa. Wiem, że to brzmi troszeczkę jak żart, ale może czasem warto zrobić coś, właśnie żartując. Tak więc rozważmy wprowadzenie akcyzy również na piwo, a sądzę, że piwosze nie będą mieli nam tego za złe, gdy będą wzmacniali polskie drogi.

    W Polskim Stronnictwie Ludowym staramy się tak po gospodarsku podchodzić do tematu. Ten budżet akcentuje sprawy ważne, ważniejsze i te najważniejsze, myślę, że jest to właściwy układ. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.


158 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy