Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

19 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 1611).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, druk nr 1611.

    Przedłożony projekt ustawy dotyczy zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów, akcji w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych otrzymanych w formie spadku lub darowizny. W obecnym stanie prawnym brak jest jednolitego podejścia w interpretowaniu prawa podatkowego odnośnie do możliwości pomniejszania przez spadkobierców przychodów ze zbycia odziedziczonych uprzednio wymienionych wartości praw majątkowych, instrumentów finansowych o koszty poniesione na ich nabycie przez spadkodawców. Nawet orzecznictwo sądów administracyjnych nie jest jednolite w tej sprawie, zdarzają się bowiem takie wyroki, które uchylają interpretację organów podatkowych, jak i oddalające skargi podatników w tym przedmiocie.

    Głównym celem projektowanej regulacji jest z jednej strony zwiększenie pewności prawnej w zakresie opodatkowania sprzedanych praw majątkowych uzyskanych w wyniku spadkobrania oraz wyeliminowanie nieuzasadnionego różnicowania prawnego spadkobierców. Na przykład w przypadku lokaty bankowej spadkobierca zwolniony jest z obowiązku zapłaty podatku od wartości całej lokaty, płaci jedynie od odsetek.

    Proponowane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku dziedziczenia wprowadzają sukcesję wydatków na nabycie różnych instrumentów finansowych poniesionych przez spadkodawców i dają możliwość prawną zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów przez spadkobierców. W rezultacie kosztami uzyskania przychodów będą wydatki związane z tymi prawami majątkowymi, które zostały poniesione zarówno przez spadkodawcę, jak i spadkobiercę. Należy podkreślić, że proponowana zmiana zrównuje pozycję spadkobierców dziedziczących środki pieniężne z pozycją spadkobierców dziedziczących inne prawa majątkowe, które następnie są zbywane przez spadkobiercę.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego jest za skierowaniem projektu ustawy do prac w komisji. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 września 2013 roku.


89 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy