Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jako poseł reprezentujący okręg wyborczy 34. pozwalam sobie na zapoznanie Wysokiej Izby z sytuacją, jaka wytworzyła się w związku z funkcjonowaniem umowy o małym ruchu granicznym.

    Okręg 34. to tak zwana ściana północno-wschodnia, to tereny przygraniczne. Mieszkańcy tej strefy z zadowoleniem przyjęli inicjatywę władz państwa polskiego dotyczącą podpisania umowy z Federacją Rosyjską w tym zakresie. Był to niewątpliwie wyraz troski o poprawę poziomu życia mieszkańców polsko-rosyjskiego pogranicza. Rosnąca liczba zarówno obywateli polskich, jak i Rosjan przekraczających granicę w ramach MRG to pozytywne konsekwencje w postaci mniejszego obciążenia lokalnych ośrodków pomocy społecznej koniecznością wypłaty zasiłków, tym samym to mniejsze wydatki socjalne z budżetu państwa ponoszone na ten cel. Stale rosnąca statystyka w zakresie liczby przyjeżdżających do naszego kraju Rosjan, czynione przez nich zakupy w polskich sklepach, w tym również w wielkich centrach handlowych usytuowanych w głębi kraju, to w konsekwencji tworzenie nowych miejsc pracy, niezbędnej infrastruktury, a nade wszystko przywrócenie możliwości rozwoju cywilizacyjnego przygranicznych, biednych i zaniedbanych terenów naszego kraju. Nakładane sukcesywnie przez ministra Kapicę obostrzenia na podróżnych przewożących legalną ilość paliwa i innych towarów objętych akcyzą jest, po pierwsze, wyrazem ignorowania obowiązującego prawa, po wtóre, są to działania pozostające w kolizji z zasadami zdrowej ekonomii, by nie rzec, zdrowego rozsądku.

    Pragnę zwrócić się w imieniu ogromnej części mieszkańców okręgu wyborczego, który reprezentuję, o podjęcie interwencji w sprawie stosowania tych ograniczeń wobec podróżujących w ramach MRG i przewożących legalną ilość towarów. Zadziwiający wyraz beztroski i lekceważenia w tej istotnej kwestii wykazują władze województwa warmińsko-mazurskiego graniczącego w obwodem kaliningradzkim. Zarówno wojewoda warmińsko-mazurski, jak i marszałek województwa Jacek Protas przyjęli postawę ignorowania tego problemu. Być może jest tak, że to chybione, nieefektywne inwestycje realizowane ze środków unijnych, w tym głośna, bulwersująca, wymagająca działań wyjaśniających sprawa term w Lidzbarku Warmińskim, są przedmiotem stałej troski tych urzędników. Ta troska to również zapewne obawa o niekorzystne następstwa podejmowanych przez nich nieuzasadnionych decyzji finansowych.

    Wysoka Izbo! Istotną kwestią pozostaje także wymóg przestrzegania prawa przez funkcjonariuszy państwowych, w tym przez przedstawicieli służb celnych. Abstrakcyjne, poczynione przez ministra Kapicę wyliczenia dotyczące rzekomych strat, jakie ponosi budżet państwa w związku z MRG, są dalece niezgodne ze stanem faktycznym przepisów prawa, w tym Prawa celnego. Ścigać i karać należy osoby, którym udowodnione zostanie przekraczanie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa celnego. Pozostali winni być traktowani zgodnie z zasadą domniemania niewinności. Przywróci to niewątpliwie zaufanie społeczne do organów państwowych. Przywróci ponadto coś bezcennego dla ludzi, godność, wielu osobom, które nie czyniąc złego użytku z możliwości, jakie daje umowa o małym ruchu granicznym, pragną zapewnić sobie w ten sposób podstawową egzystencję.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Brak miejsc pracy, ciągle jeszcze niezażegnany ekonomiczny kryzys państwa winny być czynnikami liberalizującymi te nieuzasadnione restrykcje. Jako wyraz arogancji wobec spraw istotnych dla ogromnej rzeszy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej należy przyjąć fakt odrzucenia głosami rządzącej koalicji wniosek o uzupełnienie porządku dziennego obrad w dniu dzisiejszym o informację prezesa Rady Ministrów dotyczącą wzmożonych działań kontrolnych prowadzonych przez służby celne na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską oraz wynikających z tych działań protestów mieszkańców rejonów przygranicznych. Problem ten pozostawiony sam sobie niebawem dojrzeje do rozstrzygnięcia go w innych kategoriach. Siła społecznego niezadowolenia wskazuje, że również mogą być to kategorie pozaprawne. Dziękuję.Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 11 września 2013 roku.


109 wyświetleń