Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

10 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druki nr 1627 i 1696).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o tym projekcie ustawy (druki nr 1627 i 1696).

    Projekt ustawy ma na celu wykonanie przepisów prawa Unii Europejskiej. Stanowi on implementację przepisów unijnych w zakresie opodatkowania akcyzą gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych wynikających z dyrektywy Rady 2003/96/WE. Oczywiście wiąże się to z wygaśnięciem z dniem 31 października 2013 r. zwolnienia od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych. Projekt określa zasady opodatkowania gazu ziemnego oraz gazów procesowych przeznaczonych do celów opałowych, definiuje status oraz obowiązki podmiotów uczestniczących w obrocie wyrobami gazowymi, a więc tzw. pośredniczących podmiotów gazowych oraz finalnych nabywców gazowych.

    Proponuje się, aby powyższe produkty akcyzowe były opodatkowane na ostatnim etapie obrotu, a więc na etapie ich nabycia przez finalnego nabywcę gazowego lub zużycia przez pośredniczący podmiot gazowy. Projekt ustawy zawiera klasyfikację wartości opałowych poszczególnych rodzajów wyrobów gazowych niezbędną do określenia zobowiązania podatkowego, a także zasady rozliczania podatku oraz określenie obowiązków sprawozdawczych podatników. Ustawa wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu gazem zarówno wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak i tych nieobjętych zwolnieniem.

    Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że projekt ustawy przewiduje liczne zwolnienia z podatku akcyzowego. Część z nich stanowią zwolnienia obligatoryjne, do których wprowadzenia państwa członkowskie są zobligowane. Są to zwolnienia wyrobów gazowych zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej oraz w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a także wykorzystywanych do napędu statków powietrznych i w żegludze, z wyłączeniem rekreacyjnych prywatnych rejsów i lotów.

    Ustawa przewiduje również liczne zwolnienia nieobowiązkowe, w tym m.in. dotyczące podmiotów zużywających gaz ziemny do celów opałowych w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej, a więc w obiektach administracji publicznej, w obiektach systemu oświaty, podmiotów leczniczych, pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego. Zwalnia się z podatku także wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, w leśnictwie, w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych, metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej, a także w zakładach energochłonnych.

    W toku prac nad projektem ustawy w ramach podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy, a także Komisji Finansów Publicznych po wnikliwej analizie wniosków składanych przez podmioty zainteresowane przedstawiono propozycję wprowadzenia dalszych zwolnień z podatku akcyzowego. Zwolnieniem objęto gazy procesowe, gazy do produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, do turbin gazowych do kogeneracji, do napędu urządzeń stacjonarnych i przesyłowych, w tym do ogrzewania urządzeń przesyłowych.

    Projekt ustawy proponowany przez Komisję Finansów Publicznych nie zawiera mechanizmów odejścia od niektórych zwolnień od akcyzy proponowanych przez rząd w druku nr 1627 w przypadku obniżenia cen gazu minimum dwukrotnie. Wszystkie zwolnienia ujęte w projekcie są obowiązujące niezależnie od zmian cen gazu ziemnego.

    Osobiście wyrażam ubolewanie, że nie został włączony do zwolnień gaz CNG stosowany w komunikacji miejskiej w kilku miastach w naszym kraju. Jest to przecież paliwo ekologiczne, ale wymagające specjalnych instalacji w pojazdach. Zastosowanie tu zwolnienia, sądzę, przyczyniłoby się do dalszego rozwoju tego rynku, bardzo korzystnego przecież dla środowiska. Niezależnie od tego klub Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera niniejszy projekt ustawy. Dziękuję za uwagę.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.


137 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy