Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 1468).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko odnośnie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, druk nr 1468.

    Według wnioskodawców projekt ustawy ma na celu wyeliminowanie barier dla prowadzenia działalności gospodarczej przez najmniejsze firmy, których roczny obrót nie przekracza kwoty 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Projektodawcy proponują zmianę ust. 1 w art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Byłoby to ustawowe zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kas rejestrujących w odniesieniu do podatników, których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty równej 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w trzecim kwartale poprzedniego roku podatkowego, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

    Projekt ustawy uzyskał negatywną opinię Rady Ministrów. Rząd w złożonej opinii podnosi sprawę zapewnienia kontroli nad rzetelnością deklarowanych obrotów, realizowanych na rzecz osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, w stosunku do transakcji, na które nie ma obowiązku wystawiania faktur. Ma to również duże znaczenie z punktu widzenia ochrony interesów samych konsumentów. Rejestracja transakcji przy użyciu kasy fiskalnej powoduje, że konsument otrzymuje dokument, paragon fiskalny zawierający podstawowe dane, które dają konsumentowi możliwość dochodzenia swoich uprawnień, na przykład z tytułu reklamacji.

    Na uwagę zasługuje również fakt, że regulacje tego typu nie są konieczne w randze ustawowej. Trybunał Konstytucyjny stwierdza bowiem, że ustawa określa ogólne zasady w tym zakresie i udziela wskazówek do ich uregulowania w akcie wykonawczym. W tym przypadku minister finansów w drodze rozporządzenia określa zasady zwolnień od stosowania kas rejestrujących po uprzednim skonsultowaniu - nie dzieje się to samoistnie i samodzielnie - projektów rozporządzeń w formie uzgodnień międzyresortowych, a więc z całym rządem, a także konsultacji społecznych. W obowiązującym rozporządzeniu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie kas rejestrujących przewidziany jest limit, który obecnie wynosi 20 tys. dla podmiotów rozpoczynających sprzedaż na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, i rolników ryczałtowych. Wielkość tego limitu jest regulowana w zależności od czasu prowadzonej działalności w danym roku. Podatnicy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji sprzedaży albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej, to jest oczywiste. Tą drugą formą, czyli formą elektroniczną, jest kasa rejestrująca, która nie tylko spełnia rolę ewidencji obrotu, ale również inne niezbędne dla każdego podmiotu handlowego czy usługowego funkcje, na przykład ustala stan zapasów czy analizuje strukturę sprzedaży.

    Na koniec rzecz niezwykle istotna dla drobnych przedsiębiorców, którzy rozpoczynają swoją działalność. Chodzi o kwestię refundacji zakupu kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny zakupu, jednak w kwocie nie wyższej niż 700 zł.

    (Głos z sali: Równie dobrze mogłoby to być 100 zł.)

    W świetle powyższego złożony projekt staje się nieuzasadniony. Jeżeli miałabym wskazać, by dyskutować nadal nad tym projektem w komisjach, to chyba tylko dlatego, aby rozwinąć dyskusję o likwidacji szarej strefy.

    Powszechne stosowanie kas fiskalnych zabezpiecza w sposób prosty, tani, również dla przedsiębiorców, bezpieczny nadzorowanie podmiotów. Nawet jeżeli jest to pewna forma kontroli, to z pewnością bardziej przyjazna niż każda inna.

    Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego nie popiera tego projektu. Dziękuję za uwagę.Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 września 2013 roku.


107 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy