Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

14 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1627).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec zmiany ustawy o podatku akcyzowym z druku nr 1627.

    Celem projektu jest wykonanie prawa Unii Europejskiej, chodzi o dyrektywę Rady 2003/96WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Z dniem 31 października bieżącego roku przestanie obowiązywać okres przejściowy, w którym gaz ziemny do celów opałowych jest w całości zwolniony z podatku akcyzowego. Zmiana ustawy o podatku akcyzowym dokonuje pełnej implementacji przepisów unijnych wynikających z dyrektywy Rady. Projekt wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania akcyzą gazu ziemnego i innych węglowodorów, a także dotyczących zwolnień z płatności podatku akcyzowego.

    Projekt ustawy wprowadza zarówno precyzyjne określenia i definicje wyrobów gazowych, określa pojęcia i wynikające z nich zakresy działania, jeżeli chodzi o finalnego nabywcę gazowego, jak i definicję pośredniczącego podmiotu gazowego, który posiada koncesję na obrót gazem. W oparciu o zaproponowaną regulację podmioty zagraniczne będą mogły uzyskać status pośredniczącego podmiotu gazowego i tym samym nabywać wyroby gazowe bez konieczności płacenia akcyzy. Projekt ustawy wprowadza liczne zwolnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że projekt zakłada wprowadzenie wszystkich zwolnień, jakie przewiduje i umożliwia unijna dyrektywa dla gazu ziemnego. Część z nich stanowi zwolnienia obligatoryjne, do wprowadzenia których państwa członkowskie są zobligowane. Są to zwolnienia wyrobów gazowych używanych do wytwarzania energii elektrycznej lub w procesie produkcji wyrobów energetycznych, a także do napędu statków powietrznych i w żegludze, z wyłączeniem rekreacyjnych, prywatnych rejsów i lotów.

    Ustawa przewiduje również liczne zwolnienia nieobowiązkowe, czyli fakultatywne, te wszystkie, które dopuszcza unijna dyrektywa. Chodzi między innymi o podmioty zużywające gaz ziemny do celów opałowych w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej, na przykład szkoły, przedszkola, żłobki i szpitale, o wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych, do przewozu towarów i pasażerów koleją, do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, używane w pracach rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb, leśnictwie, procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz w redukcji chemicznej, a także o zakłady energochłonne, w których wprowadzono systemy służące osiąganiu celów związanych z ochroną środowiska lub podwyższaniem efektywności energetycznej, gdy koszt zakupu gazu, jeżeli chodzi o wartość produkcji sprzedanej, wynosi więcej niż 5%.

    Projekt wprowadza również mechanizm odejścia od niektórych zwolnień z akcyzy w przypadku spadku ceny gazu ziemnego na krajowej giełdzie energii. Rząd zdecydował też o wprowadzeniu mechanizmu powrotu do zwolnień z akcyzy w sytuacji wzrostu ceny gazu ziemnego. Nie będzie to dotyczyć jednak gospodarstw domowych oraz organizacji użyteczności publicznej, które będą korzystały ze zwolnień bez względu na wahania cen gazu ziemnego.

    Projekt ustawy wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu gazem, zarówno wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, jak i tych nieobjętych zwolnieniem. Nieprowadzenie ewidencji lub prowadzenie jej w sposób wadliwy, nierzetelny nie będzie skutkowało utratą zwolnienia, lecz będzie podlegało odpowiedzialności karnej skarbowej.

    Na uwagę zasługuje fakt, że projekt był poprzedzony bardzo aktywną dyskusją licznych zainteresowanych podmiotów, był poddany konsultacjom społecznym, zgłoszono wiele uwag i propozycji, a wiele z nich zostało uwzględnionych przez Ministerstwo Finansów w projekcie niniejszej ustawy. (Dzwonek)

    W świetle przedstawionej sytuacji, a także założeń projektu ustawy zmiana ustawy o podatku akcyzowym staje się rzeczą zwyczajnie potrzebną.

    Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2013 roku.


130 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy