Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

20 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 1575 i 1600).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawiam stanowisko odnośnie do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 1575 i 1600).

    Komisja Finansów Publicznych rekomenduje Wysokiej Izbie projekt niniejszej ustawy w wersji złożonej przez rząd bez poprawek. Przypomnę, ten rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych ma na celu zawieszenie stosowania ograniczeń przewidzianych ustawą a dotyczących procedur ostrożnościowych i sanacyjnych chroniących finanse publiczne przed nadmiernym wzrostem długu. Projektowana zmiana ustawy zawiesza stosowanie reguły zachowania odpowiedniej relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa (art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy) oraz tzw. tymczasowej reguły wydatkowej (odpowiednio art. 112a i 112b).

    Trzeba podkreślić, że jest to działanie doraźne, wyprzedzające wprowadzenie w niedalekiej przyszłości zapowiadanej przez rząd tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. Należałoby postawić pytanie - i odpowiedzieć na nie - czy jest to działanie niezbędne, potrzebne a może po prostu konieczne. Niestety odpowiedź jest i musi być twierdząca, choć wiadomo, że każdorazowe zaciąganie długu musi być przyjmowane bez entuzjazmu, nie należy bowiem to do działań przyjemnych. I tak jest również w tym przypadku. Ale czy można inaczej?

    Mamy recesję gospodarczą w Europie, postępujące spowolnienie gospodarcze w Polsce, a obowiązujące w naszym kraju mechanizmy, w szczególności tzw. tymczasowa reguła wydatkowa ograniczająca wydatki prorozwojowe, uniemożliwiają skuteczne przeciwdziałanie dalszemu postępowaniu spowolnienia gospodarczego. Niemożność zwiększenia deficytu na skutek przewidzianej procedury po przekroczeniu 50% PKB i nieprzekroczeniu 55% PKB przez państwowy dług publiczny nie służy ani wyjściu z procedury nadmiernego deficytu, ani stabilizacji polskich finansów publicznych.

    Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do reguł fiskalnych obowiązujących obecnie w Polsce reguły unijne pozwalają na uwzględnienie wpływu sytuacji gospodarczej na tempo konsolidacji. Obowiązujące dotychczas ograniczenia pozwoliły na uniknięcie istotnego wzrostu długu publicznego w ostatnim okresie. Niestety, nie sprawdzają się w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej w warunkach znacznego ubytku dochodów. W zaistniałej sytuacji stoimy przed dylematem, czy dokonać drastycznego cięcia wydatków, w tym z pewnością i tych o charakterze społecznym, czy wprowadzić nowy mechanizm, który pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki makroekonomiczne.

    Na skutek znacznego pogłębienia się kryzysu w strefie euro w 2012 r. nastąpiło istotne pogorszenie warunków cyklicznych do prowadzenia działalności gospodarczej i polityki gospodarczej w porównaniu z latami 2009-2011. Projektowana niniejszą ustawą zmiana jest pierwszym etapem umożliwiającym podjęcie działań o charakterze antycyklicznym, które będą kontynuowane dzięki przygotowywanej do wprowadzenia stabilizującej regule wydatkowej. W przeciwieństwie do obecnej sytuacji po przekroczeniu progów ostrożnościowych stabilizująca reguła wydatkowa będzie wyznaczała limit wydatkowy na każdy rok, nie tylko w przypadku nierównowagi w finansach publicznych, a limit wydatkowy będzie rósł w tempie średniookresowego tempa wzrostu PKB.

    Szanowni państwo, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie głosował za przyjęciem projektu. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.


92 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy