Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1575).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, druk nr 1575.

    Zmiana ustawy o finansach publicznych ma na celu zawieszenie ograniczeń przewidzianych ustawą, a dotyczących procedur ostrożnościowych i sanacyjnych chroniących finanse publiczne przed nadmiernym wzrostem długu. Celem zasadniczym, nadrzędnym wprowadzenia określonych uregulowań jest przeciwdziałanie pogłębianiu się spowolnienia gospodarczego.

    W świetle ograniczeń zawartych w art. 86 ustawy, gdy wartość relacji kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto jest większa od 50%, a nie większa od 55%, na kolejny rok Rada Ministrów uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie może być wyższa niż relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa z roku bieżącego z ustawy budżetowej.

    Natomiast art. 112a i art. 112b ustawy o finansach publicznych ustalają ograniczenie tempa wzrostu tzw. wydatków elastycznych i nowych wydatków sztywnych do 1% realnie w skali roku w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu.

    W ostatnim okresie obowiązujące dotychczas ograniczenia pozwoliły nam na uniknięcie istotnego wzrostu długu publicznego. Mamy po prostu bezpieczny poziom długu do PKB. W przypadku jednak gdy koniunktura gospodarcza ulega pogorszeniu w stosunku do prognoz, w warunkach ubytku dochodów konieczne jest ograniczenie wydatków.

    Obowiązujące obecnie mechanizmy, w tym działanie tzw. tymczasowej reguły wydatkowej, ustalonej art. 112a i art. 112b, i procykliczne ograniczanie wydatków, w tym tzw. wydatków prorozwojowych, uniemożliwiają skuteczne przeciwdziałanie dalszemu pogłębianiu spowolnienia gospodarczego. W tych warunkach niemożność zwiększenia deficytu na skutek działania procedury po przekroczeniu 50% PKB i nieprzekroczeniu 55% PKB przez państwowy dług publiczny nie będzie służyła ani wyjściu z procedury nadmiernego deficytu, ani też stabilizacji polskich finansów publicznych. Stąd projektowana zmiana ustawy zawiesza reguły zachowania relacji deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa, powtarzam: art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy, oraz tzw. tymczasową regułę wydatkową, art. 112a i 112b. Zmiana ta umożliwi podjęcie działań o charakterze antycyklicznym, poprzedzającym, o czym dzisiaj była już mowa, wdrożenie w niedalekiej przyszłości tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. Jest to więc działanie doraźne, ale niezbędne z powodu niestabilnego rozwoju gospodarczego kraju.

    Obecny projekt ustawy będzie miał wpływ na prace nad ewentualną zmianą ustawy budżetowej na rok bieżący oraz prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2014. Przygotowywana stabilizująca reguła wydatkowa będzie w sposób elastyczny reagowała w przyszłości na zmieniające się warunki makroekonomiczne. Zgodnie z regułą stabilizacji wydatkowej limit wydatkowy będzie rósł w tempie średniookresowego tempa wzrostu PKB, ściśle więc powiązanego z rozwojem gospodarki. Nowe propozycje rozwiązań wychodzą naprzeciw wymogom paktu stabilności i wzrostu i stanowić będą implementację dyrektywy Rady nr 2011/85/UE. W raporcie z 2012 r. na temat stabilności fiskalnej Komisja Europejska oceniła, że w krótkim okresie Polska nie jest zagrożona ryzykiem problemów związanych ze stabilnością finansów publicznych, a w dłuższym okresie to ryzyko jest określane jako niskie.

    Wejście w życie omawianej dziś zmiany ustawy określa się na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Chodzi o w miarę szybkie wejście w życie, co pozwoli na ewentualną nowelizację ustawy budżetowej na 2013 r. i przygotowanie projektu ustawy budżetowej na 2014 r. według nowych zasad.

    Podsumowując, można powiedzieć, że mamy bezpieczny poziom relacji długu do PKB. Komisja Europejska akceptuje nasze działania i propozycje finansowe. Rynki dobrze oceniają sytuację finansową naszego kraju. Rentowność naszych obligacji jest niska, a to przecież jedna z lepszych ocen rynku finansowego. Propozycja zmiany ustawy uelastyczni możliwość reakcji na zmieniające się warunki gospodarki, a spowolnienie gospodarcze, przyznacie państwo, jest nie tylko naszą domeną, a istnieje w całej Europie, na całym świecie.

    W związku z tym w imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wnoszę o skierowanie projektu do prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.


128 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy