Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

16 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 1515).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić opinię na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa.

    Ten przedłożony rządowy projekt ustawy ma na celu zwiększenie skuteczności walki z oszustami, ma przeciwdziałać nadużyciom w podatku VAT w obrocie tzw. towarami wrażliwymi, do których należą wyroby stalowe, paliwa, złoto oraz niektóre odpady.

    Propozycja rozwiązań ograniczających nadużycia wynika z zaobserwowanego przez służby kontrolne faktu nasilania się na terytorium naszego kraju procederu nadużyć w podatku VAT, szczególnie w obrocie paliwami i wyrobami stalowymi. Niekiedy nadużycia te przyjmują nawet formę zorganizowaną. Chodzi o tzw. transakcje karuzelowe.

    Projekt ustawy, mając na celu ograniczenie tych nadużyć, wprowadza regulacje dotyczące tych obszarów. Po pierwsze, rozszerza katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem, po drugie, ujednolica terminy rozliczeń, wyłączając w niektórych przypadkach możliwość rozliczeń kwartalnych, po trzecie, wprowadza odpowiedzialność solidarną.

    Zastosowanie mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia VAT jest możliwe na podstawie dyrektywy 2006/112/WE. Funkcjonujący od dwóch lat mechanizm odwrotnego obciążenia dla złomu wskazał na znaczące ograniczenie wyłudzeń i nadużyć podatkowych w tej branży. Dlatego projekt ustawy rozszerza katalog wyrobów objętych tym mechanizmem o dodatkowe towary z grupy złomu, niektórych innych odpadów oraz dużą grupę wyrobów stalowych.

    Proponowane ustawą ujednolicenie terminów rozliczeń poprzez wyłącznie miesięczne okresy rozliczeniowe wyeliminuje rozbieżności sprawozdawcze w obrębie towarów wrażliwych między sprzedawcą a nabywcą i umożliwi dokładniejszą kontrolę.

    Oczywiście najbardziej kontrowersyjną zmianą proponowaną przez ustawę jest wprowadzenie instytucji odpowiedzialności podatkowej, zgodnie z którą w określonych przypadkach nabywca odpowiadałby za niewpłacony podatek przez dostawcę.

    Instytucja solidarnej odpowiedzialności podatkowej została wprowadzona do systemów podatkowych VAT w 19 państwach członkowskich Unii Europejskiej, a więc nie jesteśmy tutaj osamotnieni. W niektórych z nich funkcjonuje jako norma generalna, w innych, podobnie jak u nas, tylko w odniesieniu do określonego asortymentu towarów - u nas w odniesieniu do tzw. towarów wrażliwych.

    Przykłady stosowania solidarnej odpowiedzialności istnieją m.in. w Niemczech, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Holandii, Irlandii, we Francji i w Wielkiej Brytanii. Wszystkie zastosowane systemy różnią się między sobą, a projektowany w naszym kraju wzorowany jest na rozwiązania brytyjskich, gdzie odpowiedzialność nabywcy towaru ma zastosowanie, gdy w chwili dostarczenia towarów podatnik wiedział lub miał uzasadniony powód do podejrzenia, że podatek VAT nie będzie zapłacony administracji podatkowej. Ten uzasadniony powód do podejrzeń występuje na przykład w sytuacji, gdy podatnik nabywa towary za cenę niższą niż najniższa wartość rynkowa towaru.

    Według projektu niniejszej ustawy instytucja odpowiedzialności solidarnej będzie mieć zastosowanie w dwóch przypadkach, czyli jeśli jednocześnie wartość nabywanych towarów wrażliwych od jednego podmiotu, mówiliśmy już o tym, przekracza kwotę 50 tys. zł oraz wtedy, kiedy w momencie dostawy towarów wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że kwota podatku nie będzie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.

    Najwięcej niejasności i kontrowersji budzi kwalifikacja okoliczności zdarzeń, na podstawie których będzie można określić, czy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać. Jestem przekonana, że w tym momencie będzie najwięcej rozbieżności w ocenie sytuacji przez samego nabywcę i urząd skarbowy. Biorąc pod uwagę gorliwość - a nie chcę powiedzieć: nadgorliwość - urzędników i tę zasadę domniemania wiedzy, mogą pojawić się decyzje urzędów skarbowych krzywdzące nabywców.

    Dobrą natomiast propozycją projektu ustawy wyłączającą orzekanie o odpowiedzialności podatkowej nabywcy jest propozycja kaucji gwarancyjnej regulowanej przez sprzedawcę towaru. Nabywca będzie bezpieczny i wyłączony z odpowiedzialności, jeżeli dostawcą towaru jest podmiot... (Dzwonek)

    Przepraszam, panie marszałku, jeszcze dwa zdania.

    Wicemarszałek Eugeniusz Tomasz Grzeszczak:

    Proszę bardzo, pani poseł.

    Poseł Genowefa Tokarska:

    ...zamieszczony na stronie internetowej ministra finansów, a wysokość kaucji odpowiada co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego przypadającej na dostawę towarów dokonane w danym miesiącu dla danego podatnika lub wynosi co najmniej 3 mln zł. Pragnę zwrócić uwagę, że kaucja gwarancyjna nie jest obowiązkiem, lecz możliwością dostawcy towaru, by być wiarygodnym dostawcą czy też tak zwanym zaufanym sprzedawcą.

    Tak więc, podsumowując, ustawa jest niezwykle potrzebna, wychodzi naprzeciw przede wszystkim uczciwym podatnikom, uczciwym przedsiębiorcom.

    W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego rekomenduję skierowanie projektu do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2013 roku.


108 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy