Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj
Oświadczenia.


Poseł Wojciech Penkalski:

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jesteśmy świeżo po wyborach w Elblągu. Mimo że nasza partia nie uzyskała dobrego wyniku, uważam, że i tak warto było, ponieważ Elbląg za sprawą między innymi Ruchu Palikota był przez 1,5 miesiąca promowany przez media centralne, a co za tym idzie, dzięki tym wyborom stolica mojego okręgu wyborczego uzyskała wiele obietnic i zapewnień wyborczych, które będę próbował wyegzekwować.

    Pierwsza obietnica. Chciałbym zwrócić uwagę Wysokiej Izby na ważną i do tej pory nieuregulowaną kwestię związaną z uruchomieniem punktu kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej na przejściu granicznym Grzechotki - Mamonowo II. Obiekt ten, funkcjonujący jako najnowocześniejsze przejście na granicy polsko-rosyjskiej, spełnia wszystkie standardy nowoczesnego przejścia. Jest to miejsce o wysokim przepuście dobowym osób przekraczających granicę. Mankamentem i uciążliwością jest jednak brak możliwości prowadzenia odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych. Trudności ze skorzystaniem z procedury pełnych odpraw granicznych mają niebagatelny, ujemny w tym przypadku, wpływ na działalność wielu firm, zarówno polskich, jak i tych z obwodu kaliningradzkiego, zwłaszcza po wejściu w życie umowy o małym ruchu granicznym. Obecnie kontrola weterynaryjna na granicy z obwodem kaliningradzkim prowadzona jest na posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej w Bezledach, około 70 km od przejścia granicznego w Grzechotkach. Wysokie nakłady związane z koniecznością transportu przez inne przejścia graniczne równoważą częstokroć wartość przewożonej masy towarowej i czynią gospodarcze inicjatywy przedsiębiorców nieekonomicznymi.

    Wymagania, jakie powinny spełniać przejścia graniczne, aby można było prowadzić na nich graniczną kontrolę fitosanitarną, określa rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną. Obecnie procedowany jest przez pana ministra gospodarki projekt założeń do ustawy o ułatwianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Przewidziano tam obowiązek wprowadzania przez wyznaczone punkty wwozu jedynie towarów podlegających ograniczonej kontroli fitosanitarnej. Wejście w życie projektowanych rozwiązań umożliwi sprowadzanie przez przejście graniczne Grzechotki - Mamonowo II znacznej części towarów pochodzenia roślinnego bez konieczności ustanawiania na nim punktu wwozu. Niemniej do czasu przyjęcia przepisów znoszących obowiązek wprowadzania przez punkty wwozu każdego materiału roślinnego, aby możliwe było wprowadzanie przez to przejście graniczne towarów roślinnych do Polski, konieczne jest utworzenie na nim punktu wwozu. Uzyskaliśmy jako mieszkańcy jednego z najbiedniejszych regionów, czyli województwa warmińsko-mazurskiego, dobrodziejstwo ze strony ministerstwa - to, że w najbliższym czasie zostanie wprowadzona ta kontrola. I myślę, że kandydaci, którzy te obietnice składali, doprowadzą do takiej sytuacji, że to przejście graniczne będzie mogło szczycić się pełnym zasobem i komfortem funkcjonowania.

    Wysoka Izbo! Pragnę jeszcze raz podkreślić, że przejście Grzechotki - Mamonowo II to najnowocześniejsze przejście na granicy polsko-rosyjskiej. Z kolei mały ruch graniczny, a także prognozy związane z rozwojem kontaktów gospodarczych pomiędzy obydwoma krajami wymagają, aby to przejście zapewniało kompleksową obsługę ruchu transgranicznego. Dziękuję. (Oklaski)Poseł Wojciech Penkalski - Oświadczenie z dnia 10 lipca 2013 roku.


130 wyświetleń