Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1290 i 1397).


Poseł Genowefa Tokarska:

    Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 1290 i 1397.

    Przedkładany przez Komisję Finansów Publicznych projekt ustawy w sposób kompleksowy wprowadza nowe unormowania w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji przez podmioty pieniądza elektronicznego oraz ustala zasady nadzoru nad tymi podmiotami. Głównym celem tego rządowego projektu ustawy jest pełne wdrożenie wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością.

    Omawiany projekt podlegał bardzo wnikliwej analizie podczas prac Komisji Finansów Publicznych. W wyniku prac komisji wniesiono kilkanaście zmian, poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Członkowie komisji w czasie dyskusji nad projektem podnosili uwagę dotyczącą braku propozycji rządu w odniesieniu do wysokich stawek opłaty interchange mających miejsce w naszym kraju. Zresztą zaistniało to dzisiaj również w wystąpieniach niektórych posłów, propozycja niejako załatwienia sprawy do końca w jednym projekcie. Jak wiemy, prace nad tym zagadnieniem są prowadzone w Sejmie. Posłowie i senatorowie, w tym również mój klub, Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego, wnieśli projekty ustaw dotyczące opłaty interchange i w niedługim, jak sądzę, czasie zostanie wprowadzone ustawowe unormowanie wysokości opłat kartowych.

    Pragnę podkreślić rolę i inicjatywę Narodowego Banku Polskiego, bardzo na nią liczyliśmy, który włożył wiele wysiłku, by zagadnienia opłaty interchange zostały zniwelowane przez same organizacje kartowe, czyli przez Visę i MasterCard. Niestety te próby nie powiodły się i wkrótce projekt ustawy opracowywany przez podkomisję i Komisję Finansów Publicznych trafi pod obrady Wysokiej Izby.

    Powracając jednak do omawianego dzisiaj projektu ustawy, pragnę zwrócić uwagę na niektóre, istotne w mojej ocenie, zagadnienia unormowane w tym projekcie. Po pierwsze, projekt uchyla w całości obecnie obowiązującą ustawę o elektronicznych instrumentach płatniczych i umieszcza całość zagadnień związanych z wydawaniem pieniądza elektronicznego, działalnością tej instytucji i świadczeniem usług płatniczych w ustawie o usługach płatniczych. Projekt ustawy wprowadza nową systematykę i nowe definicje w zakresie instytucji pieniądza elektronicznego, wprowadza spójny w stosunku do istniejących definicji instytucji płatniczych podział na krajowe i zagraniczne instytucje pieniądza elektronicznego, definicję hybrydowej instytucji pieniądza elektronicznego, wykonującej inne rodzaje działalności gospodarczej, oprócz tych objętych zezwoleniem. Natomiast definicja średniej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu jest podstawą do obliczenia wymaganych funduszy własnych instytucji pieniądza elektronicznego. Wiele definicji wprowadzonych tym projektem, takich jak agent rozliczeniowy, akceptant czy karta płatnicza, wyeliminuje ich definiowanie w projekcie ustawy o opłacie interchange, nad którą pracujemy w komisji.

    Projekt wprowadza zamknięty katalog wydawców pieniądza elektronicznego, uwzględnia w tym katalogu również spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym również Kasę Krajową, a także Pocztę Polską. Katalog uwzględnia również oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, normuje zasady prowadzenia działalności przez te oddziały, wprowadza zasadę uzyskiwania zezwolenia i informowania Komisji Europejskiej o wydanych dla nich zezwoleniach przez Komisję Nadzoru Finansowego, określa wielkość środków, jakie mają być wyodrębnione z kapitału założycielskiego instytucji pieniądza elektronicznego, aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Dla zagranicznej instytucji pieniądza jest to co najmniej równowartość w walucie polskiej kwoty 350 tys. euro, a dla krajowej instytucji płatniczej kapitał założycielski określa się na kwotę 125 tys. euro.

    W oparciu o zapisy projektu ustawy zapewniamy Narodowemu Bankowi Polskiemu dostęp do informacji, do danych dotyczących rynku płatniczego, m.in. na potrzeby sprawowania funkcji nadzorczej nad systemem płatniczym, a także zapewnienia ochrony użytkowników usług płatniczych.

    Projekt ustawy daje również możliwość bardzo elastycznego działania Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzorującego system. To KNF wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego i świadczenia usług płatniczych o charakterze instytucji pieniądza elektronicznego.

    Projekt wprowadza przepisy o badaniu przez KNF systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej krajowej instytucji płatniczej. KNF może dokonać oceny, czy aktywa instytucji są bezpieczne, o stopniu ryzyka i na tej podstawie określać obowiązek posiadania funduszy własnych, zarówno ich zwiększania, jak i zmniejszania w określonych okolicznościach.

    Projekt ustawy normuje również sankcje karne za wydawanie pieniądza elektronicznego przez podmiot do tego nieuprawniony, za przekazywanie błędnych informacji lub ich nieudzielanie Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowemu Bankowi Polskiemu.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedkładany rządowy projekt ustawy jest dokumentem złożonym, oddziałującym na wiele instytucji finansowych i gospodarczych. Określam go jako dobry merytorycznie. Po przepracowaniu w Komisji Finansów Publicznych nie zawiera nowych istotnych propozycji o charakterze merytorycznym, a jedynie uwzględnia poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Przedkładany projekt ustawy daje możliwość unowocześnienia i uproszczenia regulacji w zakresie pieniądza elektronicznego, sprzyjać będzie rozwojowi obrotu bezgotówkowego, zwiększy z pewnością efektywność całego systemu płatniczego i powinien korzystnie wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego.

    Mój klub, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, popiera niniejszy projekt ustawy. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 12 czerwca 2013 roku.


140 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:


Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 22 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Genowefa Tokarska - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy