Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

24 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (druk nr 1255) wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych (druk nr 1314).


Poseł Stanisława Prządka:

    Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko wobec sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, druk nr 1255, wraz ze stanowiskiem Komisji Spraw Wewnętrznych, druk nr 1314.

    Każdego roku w Wysokiej Izbie odbywa się debata nad przedstawioną przez ministra spraw wewnętrznych informacją prezentującą w ujęciu rocznym nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości w naszym kraju. W tych debatach miałam zaszczyt reprezentować swój klub już kilkakrotnie, dlatego czuję się upoważniona do sformułowania kilku uwag natury ogólnej.

    Przede wszystkim odnotowuję - nie ukrywam, że z satysfakcją - fakt, iż każdorazowo debaty nad przedmiotowymi sprawozdaniami są merytoryczne i nie wzbudzają poważniejszych kontrowersji oraz emocji. To w dużej mierze zasługa właściwego przygotowania przez resort spraw wewnętrznych stosownego materiału oraz delegowania do pracy w komisjach sejmowych kompetentnych przedstawicieli, którzy już na tym etapie prac legislacyjnych potrafią we właściwy i wyczerpujący sposób odnieść się do sygnalizowanych przez posłów pytań i ewentualnych wątpliwości.

    Druga uwaga, jaką pragnę wyrazić w tej kwestii, z pewnością o istotniejszym znaczeniu, to fakt, co również odnotowuję z satysfakcją, iż doroczne sprawozdania ministra w sprawie nabywania przez cudzoziemców nieruchomości w naszym kraju nie potwierdzają tak nagłaśnianego przez przeciwników przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zagrożenia masowym wykupem przez cudzoziemców polskiej ziemi i polskich nieruchomości, zjawiska, którego skala zdaniem eurosceptyków będzie stanowiła zagrożenie dla naszych narodowych interesów, a w dłuższej perspektywie będzie prowadziła do utraty suwerenności przez nasz kraj.

    Przypomnijmy sobie tak przecież nieodległy czas, gdy przeciwnicy integracji wysuwali argumenty, iż rezultatem liberalizacji prawa w kwestii obrotu nieruchomościami z udziałem inwestorów zagranicznych będzie masowy wykup ziemi. Faktem jest, że kapitał zagraniczny w Polsce w dużej mierze przyczynia się także do realizacji istotnych celów inwestycyjnych, wzrostu aktywności gospodarczej oraz utworzenia nowych miejsc pracy. Natomiast sama własność zagraniczna w strukturze własności nieruchomości gruntowych, lokalowych i użytków rolnych i leśnych zajmuje pozycję marginalną. Reasumując, chcę powiedzieć, że podnoszone w niektórych wypowiedziach zagrożenia masowego wykupu stały się trochę przesadzone.

    W swoim wystąpieniu nie będę odnosiła się do konkretnych, zawartych w sprawozdaniu wskaźników, danych i liczb. Zostały one w sposób wyczerpujący omówione i zinterpretowane w trakcie posiedzenia komisji, jak też w trakcie dzisiejszej debaty. Tak jak stwierdziłam już na wstępie, te dane w sposób szczegółowy zostały omówione na posiedzeniu komisji.

    W kontekście dyskusji, jaką odbyliśmy nad omawianym dzisiaj dokumentem na posiedzeniu Komisji Spraw Wewnętrznych, w pełni utożsamiam się ze stanowiskiem i podnoszonym już tutaj postulatem, iż stosownej reakcji oraz rozwiązania wymaga kwestia notariuszy, którzy przy zawieraniu umów dotyczących nieruchomości nie dotrzymują 7-dniowego, wymaganego prawem terminu na przesłanie aktu notarialnego, tak aby mógł on być wpisany do rejestru nieruchomości nabytych przez cudzoziemców.

    Z wyjaśnień przedstawiciela ministra spraw wewnętrznych wynika, iż każdorazowo o takim fakcie zawiadamiany jest minister sprawiedliwości, który w oparciu o obowiązujący stan prawny (Dzwonek) nie ma jednak żadnych możliwości karania w takim przypadku. Karę może wymierzyć jedynie izba notarialna, w której notariusze są zrzeszeni. Dlatego też sytuacja ta wymaga uregulowania prawnego poprzez nałożenie odpowiednich wymogów i być może sankcji, które by powodowały wywiązywanie się z obowiązku nałożonego przepisami na notariuszy.

    Kończę już, panie marszałku. Jeśli można...

    Szczególnego nadzoru wymaga także obrót nierejestrowany gruntami rolnymi dla ochrona rolników przed taką ewentualnością, że grunty będą przechodziły w następnej kolejności do rąk cudzoziemców.

    Mój klub, uznając zawarte w sprawozdaniu dane i przedstawione szczegółowe informacje, będzie głosował za przyjęciem sprawozdania ministra spraw wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Dziękuję bardzo.Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 14 czerwca 2013 roku.


82 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy –...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Stanisława Prządka - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o nieodpłatnej...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy