Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

2 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258).


Poseł Marcin Mastalerek:

    Dziękuję, pani marszałkini.

    Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Celem przedłożenia jest wypełnienie luki prawnej, która powstała w związku z wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2011 r. Orzeczenie to przesądziło o stwierdzeniu niekonstytucyjności niektórych przepisów obecnie nowelizowanej ustawy.

    Przedłożony przez rząd projekt ustawy o tyle zasługuje na poparcie, o ile umożliwia przede wszystkim realizację bliskiego Prawu i Sprawiedliwości postulatu dbałości o rodzinę, w tym o matki przebywające na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym. Chodzi o to, aby je poszanować, aby nie były w systemie wynagradzania traktowane gorzej aniżeli inni pracownicy, bo z takim stanem mamy do czynienia w dniu dzisiejszym. Mogę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość z zadowoleniem przyjęło informację, że koalicja rządząca, akceptując program Prawa i Sprawiedliwości, przedkłada Izbie sejmowej projekty ustaw, które odpowiadają naszym założeniom. Od samego początku prezentujemy bowiem pogląd o potrzebie stanowienia regulacji prawnych, które będą miały charakter prorodzinny, będą zawierały rozwiązania, które zachęcają kobiety do rodzenia oraz wychowywania dzieci, a jednocześnie nie będą powodowały z tego tytułu ich dyskryminacji na rynku pracy oraz w systemie wynagradzania. Nie jest bowiem dopuszczalne, aby sam fakt wzięcia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego powodował, że pracownik nie otrzyma trzynastego wynagrodzenia, w sytuacji gdy taka pensja jest wypłacana innym osobom. Takie dobre dla kobiet i życia rodzinnego regulacje będziemy wspierać, choć trzeba też powiedzieć, że ta inicjatywa rozpatrywana jest dzisiaj niestety jedynie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, a nie ze względu na inicjatywę rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

    Projektowana ustawa wprowadza możliwość wliczania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, a także urlopu dla poratowania zdrowia, niezwykle istotnego dla grupy nauczycieli, do okresu uprawniającego do otrzymania tzw. trzynastego wynagrodzenia. W konsekwencji przyjęcia projektu niniejszej ustawy możliwe będzie uznanie okresu urlopu macierzyńskiego za umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez pracowników jednostek sfery budżetowej w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, nawet w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie sześciu miesięcy.

    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość ze względu na dobro matek i dzieci będzie głosował za przyjęciem przedłożonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.


134 wyświetleń

Zobacz także: