Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

1 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 815 i 1282).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, druk nr 1282.

    W społeczeństwie goniącym za szybkim rozwojem, w świecie ulegającym dynamicznym przemianom uwypukla się potrzeba dbania o środowisko naturalne i jego wszelkie składniki. Immanentnym elementem troski o dobro przyrody jest kwestia właściwego rozwiązania problemu gospodarki odpadami.

    Polski system legislacyjny jest wciąż w tyle w stosunku do zastosowań przyjętych w europejskim ładzie prawnym. Projekt omawianej ustawy ma na celu wdrożenie postanowień dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

    Obecny system gospodarowania odpadami opakowaniowymi w pełni nie gwarantuje uzyskania przez Polskę wymaganych poziomów odzysku i recyklingu, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na nasz kraj kar finansowych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Skala opóźnień dotychczasowych prac ustawodawczych budzi obawy. Przypomnijmy, że limity staną się wymagalne już od roku 2014, a my jesteśmy na etapie drugiego czytania. Logika wskazuje, że przez zaniedbania strony rządowej Polska może być skazana na ponoszenie skutków ministerialnej opieszałości.

    Adresatami projektowanej ustawy są przedsiębiorcy będący organizacjami odzysku opakowań, wprowadzający opakowania, wprowadzający produkty w opakowaniach oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ich odzysku, a także organy administracji publicznej.

    Uzasadnienie projektu ustawy nie przewiduje wzrostu obciążeń finansowych, które miałyby spaść na i tak już zmęczone barki konsumentów. Tu rodzą się wątpliwości. Moi przedmówcy - mówił o tym przedstawiciel klubu Prawa i Sprawiedliwości - mają poważne zastrzeżenia i my te obawy podzielamy.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej podtrzymuje swoje uwagi i zastrzeżenia do procedowanego projektu, które wybrzmiały podczas pierwszego czytania projektu ustawy. Nie zostały rozwiane nasze wątpliwości dotyczące obciążenia przedsiębiorców obowiązkiem zapewnienia odzysku na poziomie 100% wprowadzonych na rynek opakowań. Z powodów strukturalnych jest ono nazbyt wygórowane dla tej gałęzi gospodarki. Obecnie nie jest możliwa ocena wysokości nowych nakładów ani skutków dla zakładów pracy wprowadzających produkty takie jak preparaty smarowe oraz opony stosowane w motocyklach i rowerach, których dotychczasowe regulacje prawne nie obejmowały swym zakresem.

    Potrzeba wdrażania przedmiotowych zapisów ustawowych nie wynika jedynie z obowiązku dostosowania prawodawstwa polskiego do wtórnego prawa Unii Europejskiej. Jej moralną podstawą jest chęć usprawnienia procesu odzyskiwania odpadów w naszym kraju. Dzięki nowym rozwiązaniom w perspektywie następnych 10 lat ulegnie - mamy taką nadzieję - znaczącej poprawie dotychczas słabo rozwinięty recykling. Ponowne wykorzystanie surowców pozyskiwanych z przetwarzania opakowań oznacza czystsze ulice, bezpieczniejsze środowisko, rozwój całej gałęzi przemysłu odzyskującego surowce.

    Według badań uniwersytetu duńskiego wprowadzanie nowych zmian legislacyjnych, intensyfikacja promocji oraz zwiększenie nakładów finansowych przeznaczonych na ponowne przetwórstwo tworzyw nie dość, że tworzą nowe miejsca pracy, to jeszcze efektywnie obniżają emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

    Odpowiedzialność - to słowo powinno odzwierciedlać charakter pracy Wysokiej Izby. Odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami jest naszym naczelnym imperatywem działania władzy ustawodawczej, a niewiele jest obszarów tak istotnych jak ochrona przyrody, gdzie odpowiedzialność połączona ze zdrowym rozsądkiem kształtuje sytuację bytową ludzi, którzy żyć będą w przyszłych dziesięcioleciach.

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Sojusz Lewicy Demokratycznej jako partia rozsądna i patrząca w przyszłość z głęboką troską, mając z jednej strony na uwadze pilną konieczność uchwalenia ustawy, z drugiej zaś strony brak przekonywających argumentów mogących rozwiać zgłaszane w czasie pierwszego czytania nasze wątpliwości, nie może poprzeć przedłożonego projektu. W czasie głosowania nad projektem ustawy wstrzymamy się od głosu. Dziękuję za uwagę.Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.


107 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy