Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

9 punkt porządku dziennego:


Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 815).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej pragnę przedstawić stanowisko odnośnie do rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cechą racjonalnych i zdroworozsądkowych polityków jest myślenie nie w perspektywie następnych wyborów, lecz w perspektywie kolejnych pokoleń. Naczelnym zadaniem tej Izby jest działać tak, by naszym następcom zapewnić jak najlepsze warunki życia.

    Już w latach 70. ubiegłego stulecia wybitne osobistości zajmujące się sferą praw człowieka stopniowo zaczęły zauważać przyrodzone prawo jednostki ludzkiej do życia w środowisku naturalnym i korzystania z niego. Okazją do formalizacji głoszonych postulatów stała się Konferencja Narodów Zjednoczonych ˝Środowisko i Rozwój˝. W deklaracji o środowisku i rozwoju przyjętej na światowej konferencji w Rio de Janeiro w 1992 r. zwrócono uwagę na konieczność uwzględniania środowiska w planowaniu rozwoju i wzrostu gospodarczego. Również art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej mówi o osiąganiu zrównoważonego rozwoju w podobny sposób. W Polsce coraz powszechniejsza jest świadomość, że niepohamowany rozwój gospodarki nie może przyczyniać się do degradacji otaczającej nas przyrody. Zadaniem tej Izby jest realizacja norm prawnych wynikających bezpośrednio właśnie z art. 5 konstytucji. Stąd też potrzeba wdrożenia przedmiotowych zapisów ustawowych nie wynika w mojej ocenie jedynie z obowiązku dostosowania prawodawstwa polskiego do wtórnego prawa Unii Europejskiej. Jej moralną podstawą jest chęć usprawnienia procesu odzyskiwania odpadów w naszym kraju.

    Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prace nad projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych na etapie konsultacji społecznych wzbudziły wiele uwag i zastrzeżeń zainteresowanych organizacji i instytucji. W załączonym do projektu uzasadnieniu wymieniono ponad 20 podmiotów zgłaszających swoje uwagi i sugestie, przy czym część z nich była daleko idąca i dobrze, że rząd nie włączył ich do projektu. Mam tu na myśli choćby domaganie się wprowadzenia zapisu powodującego obciążenie przedsiębiorców obowiązkiem zapewnienia odzysku i recyklingu na poziomie 100%.

    Procedowany projekt spowoduje wzrost, o czym zresztą mówili moi przedmówcy, obciążeń przedsiębiorców, którzy wprowadzają do obrotu produkty dotychczas nieobjęte przepisami ustawy.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej w dobrej wierze przyjmuje płynące z uzasadnienia informacje, że wejście w życie przepisów projektowanej ustawy nie spowoduje znaczącego wzrostu cen produktów w opakowaniach. Również nie jest przewidywane - tak jest w uzasadnieniu - zwiększanie obecnie obowiązujących stawek opłat produktowych. W związku z powyższym koszty społeczne i obciążenie finansowe - tak wynika z uzasadnienia - nie będą spoczywać na barkach konsumentów i grup najgorzej sytuowanych. Do tej tezy mamy pewne wątpliwości.

    Jednakże projekt ustawy zakłada rzecz najbardziej znamienną dla tego rządu i popierającej go koalicji: rozrost biurokracji, tworzenie nowych miejsc pracy w administracji. Rzeczpospolita i tak jest już państwem z potężną armią urzędników i pracowników biurowych. Okazuje się, że w ostatnich latach to właśnie administracja rządowa i samorządowa była jedynym prężnie rozwijającym się rynkiem pracy. W dobie cyfryzacji i powszechnej komputeryzacji możliwa jest naszym zdaniem pełna minimalizacja kosztów związanych z działalnością urzędowych rejestrów.

    Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej udziela poparcia dla procedowanego projektu. W czasie toczącego się procesu legislacyjnego nasz klub będzie konsekwentnie reagował na wszelkie próby wprowadzenia rozwiązań negatywnie wpływających na kondycję polskiej gospodarki i obciążenia konsumentów. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.


351 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy