Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

5 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 724 i 830).


Poseł Jacek Kwiatkowski:

    Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruch Palikota wobec obecnie omawianego punktu posiedzenia Sejmu, czyli sprawozdania komisji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, druki nr 724 i 830.

    W opisie projektu można przeczytać następującą treść: Projekt dotyczy racjonalizacji zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenia nowego świadczenia, specjalnego zasiłku opiekuńczego. Uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby będące rodzicami zastępczymi spokrewnionymi, a także inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.

    Na posiedzeniu podkomisji zajmującej się tą ustawą wspomniano o historii tego świadczenia - w 2004 r. dzięki uregulowaniom prawnym świadczenia pielęgnacyjne otrzymało 70 tys. osób, a po zmianach w 2010 r. otrzymało je już 220 tys. osób oraz o możliwościach finansowania państwa. Obecnie pracujemy nad zmianami, które mają doprowadzić do racjonalizacji zasad przyznawania tych świadczeń. Omawiane zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych proponowane przez stronę rządową budziły na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wiele dyskusji oraz zastrzeżeń, jeśli chodzi o wiele omawianych punktów. Pozytywną stroną tych zmian jest podniesienie kwoty świadczeń oraz opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne odbiorcom tych świadczeń.

    Odniosę się tylko do punktów spornych proponowanych zmian, czyli obowiązkowej rezygnacji z zatrudnienia oraz udowodnienia związku rezygnacji z pracy - a co za tym idzie, utraty dochodów - ze sprawowaniem opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Kolejnym punktem spornym jest kryterium dochodowe ustalone na 623 zł na osobę oraz możliwość przekroczenia tej kwoty tylko jeden raz o 77 zł, by nie stracić omawianego świadczenia. Strona rządowa w dalszych zmianach proponuje obciążenie samorządów składkami na ubezpieczenia społeczne płaconymi za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Dodatkowo uważamy, że składka ta jest symboliczna, ponieważ powinna być płacona od minimalnego wynagrodzenia. Wiele kontrowersji budzi też zmiana, po której osoby, które obecnie otrzymują świadczenia pielęgnacyjne wypłacane na podstawie dotychczasowych przepisów, tracą je z dniem 30 czerwca 2013 r. i muszą spełnić nowe warunki, by nadal je otrzymywać.

    Mimo że zaproponowane regulacje w sposób niewystarczający regulują uprawnienia do świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego, progi dochodowe są za niskie, a ewentualna pomoc wypłacana w formie zasiłków niewystarczająca, Klub Poselski Ruch Palikota jest za przyjęciem sprawozdania komisji. Dziękuję bardzo.Poseł Jacek Kwiatkowski - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.


331 wyświetleń

Zobacz także: