Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

4 punkt porządku dziennego:


Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie (druki nr 441 i 530).


Poseł Eugeniusz Czykwin:

    Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej przedstawić nasze stanowisko wobec rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie (druk nr 441).

    Przedmiotowy projekt stanowi implementację dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa) oraz dyrektywy 2009/147 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia).

    Pod koniec stycznia, o tym mówili moi przedmówcy, a także w marcu 2012 r. nasz kraj przegrał przed Trybunałem Sprawiedliwości dwie kolejne sprawy dotyczące niewłaściwych zasad ochrony przyrody. W marcu Trybunał uznał, że polskie zasady ochrony gatunkowej są sprzeczne z dyrektywą siedliskową. Dostosowanie polskich przepisów jest zatem niezbędne właśnie w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości. Procedowany dziś projekt ustawy spowoduje oddalenie związanej z tym groźby - przyjmując przygotowane przepisy, unikniemy może wielkich nawet kar. Proponowana obecnie ustawa zmierza więc do uwzględnienia zarzutów Komisji oraz odpowiedniego uzupełnienia luk w transpozycji przepisów obu dyrektyw. Zarazem realizuje też inne zobowiązanie dotyczące dostosowania do prawa Unii Europejskiej - chodzi o wprowadzenie do ustawy przepisów karnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok.

    Zmiany obejmują głównie przepisy określające zakazy stosowane w odniesieniu do chronionych gatunków fauny i flory, odstępstwa od tych zakazów, zasady wydawania zezwoleń na odstępstwa oraz sankcje karne. W nowelizacji zaproponowano również kilka innych zmian doprecyzowujących obecne przepisy ustawy.

    Ponieważ przedmówcy odnosili się dosyć szczegółowo do konkretnych zmian, przedstawiali argumenty za nimi, zrezygnuję już z przypominania tego. Powiem tylko, że powyższy projekt przewiduje także zmiany w Prawie łowieckim - istotne jest wprowadzenie kontroli przedsiębiorców zajmujących się obrotem zwierzyną żywą oraz jej tuszami i częściami.

    Wysoki Sejmie! Z uwagi na wymóg, w związku z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości, pilnego dostosowania polskich przepisów - co jest niezbędne, bo przyjęcie przez nasz kraj przedmiotowych rozwiązań pozwoli na uniknięcie wysokich kar - Klub Poselski Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie głosował za przyjęciem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo łowieckie. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2012 roku.


66 wyświetleń

Zobacz także:
Zobacz także:Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji oraz Komisji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy

Poseł Eugeniusz Czykwin - Wystąpienie z dnia 08 października 2015 roku.
Posiedzenie Sejmu RP nr 102 Przedstawiona przez Ministra Środowiska informacja o realizacji...

Opubilkował videosejm.pl
Brak komentarzy