Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Urszula Augustyn


Data wpływu W sprawie
2014-03-20 w sprawie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania otyłości
2014-03-20 w sprawie przeciwdziałania otyłości wśród dzieci
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów ograniczających zjawisko niedożywienia
2014-03-20 w sprawie prowadzenia i monitoringu programów dożywiania oraz promocji zdrowego stylu żywienia
2014-03-20 w sprawie zakresu opieki pielęgniarskiej w środowisku nauczania i wychowania
2014-03-20 w sprawie realizowania przez uczelnie wyższe obowiązku prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie podjęcia działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w lekcjach wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z nadwagą i otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu programów "Szklanka mleka" i "Owoce w szkole"
2014-03-20 w sprawie finansowania zakupu wyposażenia uatrakcyjniającego zajęcia wychowania fizycznego
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli wychowania fizycznego zadań z zakresu zdrowego odżywiania się i stylu życia
2014-03-20 w sprawie programów profilaktyki przedrentowej skierowanych do osób otyłych lub zagrożonych otyłością
2014-03-20 w sprawie monitoringu sposobu żywienia dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych
2014-03-20 w sprawie realizowania przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadań z zakresu prewencji przed otyłością i leczenia otyłości
2014-03-20 w sprawie realizowania przez nauczycieli nauczania zintegrowanego zadań z zakresu wychowania fizycznego
2014-01-09 w sprawie kierowania do placówek społeczno-wychowawczych dzieci i młodzieży będących w konflikcie z prawem i wymagających trwałej i natychmiastowej resocjalizacji
2013-12-16 w sprawie zasad opodatkowania dochodów uzyskanych przez polskich obywateli, będących rezydentami podatkowymi innych państw, którzy po latach zdecydowali się na powrót do Polski
2013-09-26 w sprawie zaklasyfikowania programu lekowego z zastosowaniem preparatu Zavesca w leczeniu choroby Niemanna-Picka
2013-09-04 w sprawie budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
2013-08-28 w sprawie edukacji dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
2013-06-27 w sprawie wykorzystywania postanowień umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji zawartych przez Polskę dla ochrony interesów polskich przedsiębiorców w sytuacji, gdy są one naruszane przez jakiekolwiek państwo - stronę takiej umowy
2013-06-27 w sprawie rozważenia możliwości zmiany obowiązujących przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji w przypadku odsetek wypłacanych między podmiotami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej
2013-06-24 w sprawie umieszczenia leku Noxafil, niezbędnego przy leczeniu białaczki, na liście leków refundowanych również w leczeniu ambulatoryjnym
2013-05-27 w sprawie zmian w Grupie Azoty
2013-05-27 w sprawie przekształceń w małopolskim oddziale GDDKiA