Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Tomasz Szymański


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o petycjach (druki nr 2135 i 2455). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-26 08:29


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą NIK w zakresie:Część budżetowa 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: a) dochody i wydatki, b) dotacje podmiotowe i celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d) współfinansowanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 11:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Uzupełnienie składu Prezydium Komisji.Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. (druk nr 2445) wraz z Analizą NIK w zakresie:Część budżetowa 17 - Administracja publiczna: a) dochody i wydatki, b) dotacje celowe, c) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych, d)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 14:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o petycjach (druk nr 2135) - przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Marek Wojtkowski. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 13:00


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie informacji o niezrealizowanych wnioskach de lege ferenda Najwyższej Izby Kontroli, dotyczących organizacji i efektywności funkcjonowania administracji publicznej w latach 2010-2012 - kontynuacja - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2015 rok. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 12:59


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Informacja o cyfrowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym jako podstawie efektywnej e-administracji.Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Główny Geodeta Kraju.Informacja o danych geodezyjnych w zarządzaniu przestrzenią, procesach gospodarczych i zarządzaniu kryzysowym. Referują: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Główny Geodeta Kraju. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-07 09:32


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

„Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Prezesów Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w procesie przygotowania przydziału częstotliwości 800 MHz.” – kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-23 12:17


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

"Informacja Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Prezesów Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie podejrzenia nieprawidłowości w procesie przygotowania przydziału częstotliwości 800 MHz." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-03 10:04


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o powiecie metropolitalnym (druk nr 2107). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 11:01


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)

Rozpatrzenie wniosku w sprawie powołania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o petycjach (druk nr 2135).Informacja o negatywnych ocenach okresowych w służbie cywilnej i ich następstwach oraz odwołaniach do sądu pracy w 2012 r. - referuje Szef Służby Cywilnej.Rozpatrzenie raportu pt. "Monitoring wdrożenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-02 11:20