Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Tomasz Piotr Nowak


Data wpływu W sprawie
2015-07-28 w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także ich opiekunów
2015-07-17 w sprawie przeciwdziałania bezrobociu po planowanej na 2017 r. likwidacji Elektrowni Adamów i Kopalni Węgla Brunatnego Adamów SA w Turku w woj. wielkopolskim
2015-06-29 w sprawie sytuacji grupy zawodowej pielęgniarek i położnych
2015-06-26 w sprawie przeciwdziałania marnowaniu żywności w handlu wielkopowierzchniowym
2015-06-26 w sprawie zmiany finansowania terapii dorosłych osób z niepełnosprawnościami w warsztatach terapii zajęciowej
2015-04-13 w sprawie zmiany wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
2014-12-16 w sprawie prowadzenia usług rolniczych przez małżonka rolnika opodatkowanego podatkiem VAT na zasadach ogólnych
2014-11-06 w sprawie potrzeby przygotowania projektu ustawy kompleksowo regulującej nadanie obywatelstwa polskiego dzieciom pozostawionym w Polsce przez cudzoziemców
2014-10-07 w sprawie budowy "Orlików" dla seniorów
2014-10-07 w sprawie zwiększenia ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka
2014-09-25 w sprawie zmniejszenia dostaw gazu ze Wschodu
2014-08-29 w sprawie wyrównania wysokości świadczenia emerytalnego do wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego dla osób, które zrezygnowały z pracy i przeszły na wcześniejszą emeryturę w związku z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem
2014-07-28 w sprawie współfinansowania małych projektów ze środków funduszu sołeckiego
2014-07-28 w sprawie ochrony gruntów rolnych
2014-07-28 w sprawie prawidłowości danych o samochodach dostępnych w usłudze: Historia pojazdu
2014-07-25 w sprawie planowanych zmian ujętych w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 30 kwietnia 2014 r.
2014-07-25 w sprawie zmiany profilu części użytków rolnych gospodarstwa rolnego przekazanego następcy przez beneficjenta renty strukturalnej
2014-07-23 w sprawie dalszej działalności Orlen Lietuva
2014-07-22 w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych, tzw. dopalaczy
2014-07-14 w sprawie wyników matur
2014-07-14 w sprawie prognozowanej podwyżki cen energii elektrycznej
2014-07-14 w sprawie zmiany norm hałasu
2014-07-14 w sprawie wprowadzenia całkowitego zakazu sprzedaży środków pobudzających, tzw. dopalaczy
2014-07-10 w sprawie systemu opłat legalizacyjnych w przypadku budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia obiektu budowlanego lub jego części
2014-07-10 w sprawie zasad cesji uprawnień kupującego przysługujących mu w stosunku do sprzedającego na osobę obdarowaną zakupionym towarem