Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista postów


Wybrane tagi:
  • psr


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (druk nr 2152) – uzasadnia senator Mieczysław Augustyn. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:35


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej – wniosku Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji rządu na temat realizacji art. 20 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 10:07


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1949 i 2161). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-12 16:04


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1949) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 10:02


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Spraw Zagranicznych (SZA)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. (druk nr 2093) - uzasadniają: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Spraw Zagranicznych. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 14:01


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu - na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej - wniosku Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu "Informacji Rządu na temat aktualnej sytuacji opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych oraz środków, jakie podjął rząd, aby pomóc osobom pozbawionym prawa do zasiłku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 16:08


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012 (druk nr 1843) - referuje Minister Pracy i Polityki Społecznej. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 16:05


Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2047). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-23 09:15


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 677, 1099, 1417 i 1997). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 16:13


Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (KOP)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 511) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 16:06