„Każdy może mieszkać na wsi, nie wszyscy będą rolnikami

„Każda gmina krzemowa dolina”

Cieszę się, że Nowa Wieś Europejska, profesjonalny periodyk zajmujący się przemianami na wsi i w rolnictwie, w którym mam wyjątkową okazję od pewnego czasu publikować swoje przemyślenia, w szczególny sposób poświęca ten numer dyskusji o różnych aspektach rozwoju obszarów wiejskich. To nie tylko europejska moda, ale i logiczna potrzeba określenia nowych funkcji, obok najważniejszych obecnie i w przyszłości funkcji produkcji rolnej, które wykorzystają potencjał wsi i zapewnią mieszkańcom możliwość realizacji swoich aspiracji. Dla mnie rozwój obszarów wiejskich jest najważniejszym zakresem spraw, którymi zajmuję się w zespole rolnym partii Prawo i Sprawiedliwość i za które tam odpowiadam.

 Nasza partia, tak  silnie wpierająca zrównoważony rozwój całej naszej Ojczyzny, nie chce i nie może być obojętna na problemy polskich obszarów wiejskich. Oczywiście dostrzegamy niektóre pozytywne zmiany na polskiej wsi, wprowadzane głównie przy współpracy samorządów terytorialnych, w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Jednak, jako nie tylko obserwatorzy zachodzących zjawisk, ale przede wszystkim środowisko oddane obywatelom mieszkającym na obszarach wiejskich, dostrzegamy wiele barier rozwojowych i utrzymywanie się istotnych dysproporcji między miastami, a terenami niezurbanizowanymi.

PiS konsekwentnie i zdecydowanie dąży do zapewnienia polskim obszarom wiejskim rozwoju cywilizacyjnego, który jest nie tylko oczywistym zadaniem państwa opartego na sprawiedliwości i solidaryzmie społecznym, ale poprzez efektywne wykorzystanie ogromnego potencjału i zasobów wsi może być czynnikiem pomocnym w rozwoju całego kraju. Rozwój obszarów wiejskich, oprócz koniecznej czasami interwencji państwa w zakresie problemów niemożliwych do pokonania na poziomie społeczności lokalnych, powinien przede wszystkim opierać się na stymulowanym przez Państwo wykorzystaniu aktywności społeczności lokalnych, na wzmocnieniu roli społeczeństwa obywatelskiego. Dostrzegamy ogromny kapitał tkwiący w ludziach, którzy wybrali obszary wiejskie jako miejsce do życia i realizacji swoich aspiracji. Chcemy, poprzez rozwój infrastruktury technicznej i społecznej podnieść jakość życia na obszarach wiejskich, a poprzez umiejętne ukierunkowanie i zachętę pomóc w tworzeniu miejsc pracy i włączenie obszarów wiejskich w obieg gospodarki europejskiej.

Kierunki wsparcia rozwoju obszarów wiejskich muszą być komplementarne i powinny się uzupełniać z innymi krajowymi politykami i strategiami, które określają główne cele i priorytety rozwojowe Polski.  Jak wspomniałem zrównoważony rozwój obszarów wiejskich nie jest możliwy bez bezpośredniego i szerokiego udziału społeczności lokalnych. Rozwój obszarów wiejskich winien obejmować wielosektorowe podejście do tej problematyki, obejmującej nie tylko rolnictwo, lecz również sposoby promowania innych sektorów gospodarki lokalnej.

 Wieś polska dysponuje ogromnym potencjałem. Do najważniejszych jego składników należą: przestrzeń, zasoby przyrodnicze, w szczególności lasy, walory krajobrazowe, kilkanaście milionów hektarów gruntów przydatnych do wykorzystania rolniczego i bogata sieć osiedleńcza. Potencjał ten powinien być wykorzystany do stworzenia z obszarów wiejskich atrakcyjnego miejsca do zamieszkania, spędzania wolnego czasu, rekreacji, lokowania podmiotów gospodarczych, szczególnie z sektora MŚP, wykonywania pracy.

Z wielu problemów wymagających konkretnych działań, które odblokują wiejskie zasoby i uruchomią w większym niż do tej pory stopniu potencjał lokalnych społeczności do najważniejszych należą:

  • Poprawa materialnych warunków rozwoju obszarów wiejskich,
  •  Aktywna polityka w zakresie tworzenia miejsc pracy i rozwoju przedsiębiorczości,
  •  Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz zagospodarowanie obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia, spędzenia wolnego czasu, zamieszkania i rekreacji, oferujące optymalne warunki dla rozwoju osobistego i rodziny,
  •  Program ożywienia małych miast,
  •  Rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
  • Program wsparcia dla obszarów po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Pod każdym z tych haseł kryją się bardzo szczegółowe rozwiązania, które będą realizowane w ramach przyjętego programu PiS, po ewentualnych wygranych wyborach i przejęciu odpowiedzialności za rozwój naszego kraju.. Ze względu na szczupłość miejsca, nie jestem w stanie przybliżyć Państwu precyzyjnych rozwiązań opracowanych przez naszych specjalistów z PiS, jak również ekspertów z różnych dziedzin nauki i praktyki. Pragnę zapewnić, że jest wola i determinacja w Prawie i Sprawiedliwości, a także są przygotowane strategiczne decyzje makroekonomiczne i finansowanie, które pozwolą zapewnić rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa jako ważnej części rozwoju naszej Ojczyzny. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi rozwiązaniami zapraszam do zapoznania się z programem PiS lub do kontaktu ze mną i innymi członkami naszego zespołu rolnego.

Artykuł dla czasopisma "Nowa Wieś Europejska", sierpień 2015