W czwartek 9 lipca Poseł Witold Pahl wystąpił podczas posiedzenia Sejmu RP. Wystąpienie dotyczyło sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

„Zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez pana posła sprawozdawcę Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za przyjęciem wszystkich 10 poprawek.Warto zwrócić uwagę na istotne poprawki, które zaproponował Senat. Przede wszystkim jest to kwestia dotycząca obligatoryjności prowadzenia pisemnego protokołu posiedzenia, jak również streszczania wyników postępowania – do tej pory miało to charakter fakultatywny – ze względu, jak się wydaje, na skuteczną presumpcję dowodową, a także możliwość zdecydowanego przyspieszenia postępowania. Również jeśli chodzi o możliwość skutecznego zapoznania się przez strony z wynikami postępowania dowodowego, wprowadzenie tego elementu poprawi te standardy” – powiedział Poseł Witold Pahl.

Całość wystąpienia można obejrzeć na stronie: http://beta.videosejm.pl/video/39991-posel-witold-pahl-wystapienie-z-dnia-09-lipca-2015-roku