PRAWDZIWE INFORMACJE O LASACH PAŃSTWOWCH

1. PiS przeciwko konstytucyjnej ochronie Lasów Państwowych
Grupa posłów PO-PSL zaproponowała w marcu 2014 roku projekt ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczący Lasów Państwowych, który gwarantował szczególną ochronę lasów i miał na celu wzmocnienie ich pozycji. Przypomnijmy - według projektu:
1. „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie.
2. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
3. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane dla ludności na równych zasadach. Zasady udostępniania i gospodarowania lasami określa ustawa.”

Zarówno Premier Donald Tusk jak i Premier Ewa Kopacz wielokrotnie podkreślali, że Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane. Dlatego też zaproponowano powyższą zmianę Konstytucji RP.
Premier Ewa Kopacz podczas jubileuszu 135-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu w dniu 26 marca br. powiedziała: „Mój rząd, rząd PO i PSL nigdy nie planował i nie planuje prywatyzacji Lasów Państwowych. Jest dokładnie odwrotnie, wzmacniamy pozycję Lasów, my dbamy o polskie lasy i cieszymy się, że ich kondycja jest coraz lepsza. Ci, którzy są z Radomia wiedzą, co znaczy dla radomian honor. Ja dzisiaj daję Wam najświętsze słowo honoru: dopóki Platforma Obywatelska będzie miała cokolwiek do powiedzenia, rządząc w tym kraju, nigdy Lasy Państwowe nie zostaną sprywatyzowane”.
Niestety Sejm – głosami Prawa i Sprawiedliwości – nie przyjął projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP dotyczących Lasów Państwowych. Za zmianami głosowało 291 posłów, przeciwko było 150, 2 wstrzymało się od głosu. Bezwzględna większość wynosiła 296 głosów.

alt

 

Platforma Obywatelska liczyła, że zmiany poprą wszystkie kluby parlamentarne. Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiło się jednak temu, ponieważ PiS nie chodzi o Lasy Państwowe, a wyłącznie o grę polityczną.
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 235 Konstytucji RP projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent Rzeczypospolitej. Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie Konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 

alt

Informacje dodatkowe
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP) jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej. LP zarządzają w imieniu Skarbu Państwa lasami o powierzchni 7,2 mln ha (77,4% lasów w Polsce).
LP zatrudniają ponad 25 tys. osób w ramach trójszczeblowej organizacji (Dyrekcja Generalna LP, 17 regionalnych dyrekcji LP oraz 430 nadleśnictw). Nie planuje się zmniejszenia zatrudnienia.
LP działają na zasadzie samodzielności finansowej. Przychody w 2015 r. wyniosą ok. 8,05 mld zł (wg planu finansowo-gospodarczego na rok 2015) i w 89% pochodzą ze sprzedaży drewna. Z budżetu państwa otrzymują nieco ponad 3 mln zł na wybrane zadania zlecone. LP skutecznie pozyskują środki zewnętrzne, zwłaszcza unijne, na realizację projektów środowiskowych (w 2014 r. ponad 150 mln zł).
Połowa pracowników LP ma wyższe wykształcenie, ponad 25% załogi stanowią kobiety.
LP prowadzą czynną ochronę cennych ekosystemów, finansują programy ochrony zagrożonych gatunków zwierząt. W 2013 r. LP otrzymały od UNESCO Nagrodę w Dziedzinie Ochrony Środowiska.
W 2014 r. LP zapłaciły 1,5 mld zł podatków bezpośrednich, lokalnych i innych wpłat do budżetu oraz państwowych funduszy (w tym 800 mln zł wpłaciły na początku 2014 r. – w większości przeznaczone to zostało na wsparcie samorządów w budowie i modernizacji dróg lokalnych) oraz odprowadziły 1 mld zł VAT. Dodatkowo wpłacą do budżetu państwa kolejne 800 mln zł w 2015 r., a od 2016 r. będą wpłacać corocznie 2% od wartości sprzedanego drewna (ok. 140 mln zł).
W ciągu ostatnich lat LP inwestowały ponad 1 mld zł rocznie (w 2014 r. ponad 700 mln zł, a wg planu finansowo-gospodarczego na 2015 – ok. 690 mln zł), przede wszystkim w modernizację i rozwój sieci dróg, które służą gospodarce leśnej, ale są również wykorzystywane m.in. przez lokalne społeczności i turystów. W ciągu ostatniej dekady LP wybudowały ponad 12 tys. km nowych dróg leśnych. W tym roku na budowę dróg leśnych zaplanowano ok. 400 mln zł.
Jednostki LP realizują również wspólne przedsięwzięcia z samorządami, przede wszystkim w dziedzinie drogownictwa i turystyki, co poprawia jakość życia mieszkańców i zwiększa atrakcyjność regionów. W 2015 r. na ten cel LP planują wydać blisko 18 mln zł.
Na tzw. usługi obce LP wydają rocznie 2,9 mld zł (40% wszystkich kosztów). Środki te trafiają do wybieranych w przetargach firm realizujących różne prace dla LP. Dzięki temu istnieje i rozwija się prywatny sektor usług leśnych, który daje pracę ok. 50 tys. Polaków, głównie na obszarach wiejskich.
LP są w czołówce największych pracodawców w Polsce. Co ważne, tworzą miejsca pracy często na terenach dotkniętych strukturalnym bezrobociem lub mających ograniczone szanse rozwoju.
Kolejne 300 tys. osób pracuje w przemyśle związanym z przetwórstwem drewna - tartakach, papierniach, fabrykach opakowań, płyt czy mebli (9 na 10 z tych przedsiębiorstw to małe i średnie, często rodzinne firmy). Sektor ten wytwarza ok. 2% polskiego PKB i jest wizytówką naszej gospodarki (odpowiada za 10% polskiego eksportu o wartości 45 mld zł rocznie). Polska zajmuje 4 miejsce na świecie pod względem eksportu mebli, a 10 pod względem ich produkcji. Podstawą tej gałęzi przemysłu jest surowiec z LP. Do przedsiębiorców trafia ponad 80% pozyskiwanego przez LP drewna, które sprzedawane jest w drodze internetowych przetargów.
Ok. 16% (6 mln m3 rocznie) pozyskiwanego drewna LP przeznaczają corocznie do sprzedaży detalicznej dla indywidualnych odbiorców, głównie na cele opałowe. Dla tysięcy polskich rodzin drewno jest podstawowym źródłem ciepła, czasem jedynym łatwo dostępnym, a także najbardziej wydajnym w relacji do ceny, co ma duże znaczenie dla domowych budżetów.

alt