W tym roku rozpoczyna się nowa perspektywa unijna. W ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Rozwój Przedsiębiorczości zawarty jest między innymi w osi 3 – Konkurencyjność Przedsiębiorstw. Priorytet ten zakłada wsparcie dla nowych i obecnych przedsiębiorstw poprzez pożyczki i bezzwrotne dotacje. Szczegółowe zasady konkursów w tej osi zostaną opisane w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych. Prace nad zakończeniem dokumentu trwają, a pierwsze konkursy powinny ruszyć w III kwartale tego roku. Na działania w ramach osi 3 przeznaczonych jest prawie 300mln euro.

Młodzi przedsiębiorcy przez pierwsze 2 lata swojej działalności płacą mniejszy ZUS. Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą podstawa wymiaru składek społecznych jest znacznie niższa. Wynosi ona 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia czyli 525zł.

Osoby, które chcą założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji udzielanych przez powiatowe urzędy pracy. Kwota dofinansowania w ramach omawianej formy wsparcia wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia czyli około 23 tys.zł (więcej informacji na stronach internetowych właściwych dla miejsca zamieszkania np. dla mieszkańców Lublina- Miejski Urząd Pracy w Lublinie -http://www.mup.lublin.pl/)

Nową grupą wśród młodzieży polskiej, europejskiej jest tzw. Młodzież NEET – not In employment, education and training, czyli osoby młode, które nie pracują, nie uczą się i nie szkolą. W grupie wiekowej 15-25 w Polsce do grupy tej należy 12,5% osób. Stopa bezrobocia w omawianej grupie wiekowej w Polsce jest na poziomie 27% (23,4% w UE). Wśród przyczyn wysokiego bezrobocia wśród osób młodych Michał Boni, autor opracowania Młodzi 2011, wskazuje brak doświadczenia zawodowego i niedopasowanie kwalifikacji do rynku pracy. Do tej grupy w ramach UE skierowano oddzielny projekt – Gwarancje dla młodzieży. Projekt ten jest częścią pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży wypracowanego przez Komisję Europejską. Gwarancje skierowane są do osób, które przerwały naukę i są bezrobotne. W ramach omawianego projektu młodzież będzie mogła ukończyć szkolenie ustawiczne, odbyć szkolenia, uzyskać doświadczenie zawodowe. Operatorem Programu są Ochotnicze Hufce Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz urzędy pracy. (http://www.ohp.pl/index.php?id=19577 http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,6742,gwarancje-dla-mlodziezy-pomoc-dla-mlodych-szukajacych-pracy.html)

Wsparcie w starcie – rządowy program pożyczkowy dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Inicjatorem programu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a operatorem programu Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest on również realizowany w ramach programu Gwarancje dla młodzieży. Absolwenci szkół wyższych w okresie 48 miesięcy od zakończenia edukacji mogą ubiegać się o nisko oprocentowaną pożyczkę w wysokości do 20- krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli około 78 853,40 zł na okres spłaty do 7 lat. Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, która pośredniczy w omawianym projekcie. (http://wsparciewstarcie.bgk.pl/  http://www.fundacja.lublin.pl/index.php/2-uncategorised/2054-fundusz-pozyczkowy)

Kolejną formą funkcjonowania młodych przedsiębiorców są coraz popularniejsze w naszym województwie start-upy. Start-up to przejściowa forma przedsiębiorstwa, które poszukuje swojego modelu biznesowego. Powstają w dowolnej branży, ale najczęściej kojarzone są z nowymi technologiami. Lubelski Park Naukowo Technologiczny oraz inkubatory przedsiębiorczości prowadzą aktywne formy wsparcia start-upów. Jednym z trwających obecnie konkursów organizowanych przez Lubelski Park Naukowo Technologiczny jest organizowany wspólnie z miastem Lublin konkurs LBN#BiznesStart (http://lpnt.pl/projekty/lbnbiznesstart2/). Konkurs ma na celu wyłonienie i wsparcie tworzenia przedsiębiorstw w oparciu o pomysły biznesowe o najwyższym potencjale rynkowym oraz Startup Roadshow, w którym najlepsze pomysły na biznes uzyskują wejście kapitałowe ze strony LPNT na poziomie 100 tys.zł w zamian za 10% udziałów. (http://startuproadshow.pl/lublin/)